Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2009 » Marzec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

OGŁOSZENIE

o możliwości ubiegania się o przyznanie stypendium w ramach projektu ”Podkarpacki program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich w roku 2009”

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy:

1) rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkołach ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem dojrzałości/maturą, z wyłączeniem szkół dla dorosłych albo rozpoczynają lub kontynuują naukę w dwuletnich, uzupełniających liceach ogólnokształcących lub trzyletnich technikach uzupełniających, z wyłączeniem szkół dla dorosłych w szkołach prowadzonych przez Partnerów i Lidera Projektu.

2) Posiadają stałe zameldowanie na wsi lub miastach do 5 tysięcy mieszkańców, lub w miastach do 20 tysięcy mieszkańców, gdzie nie ma publicznych szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą/egzaminem dojrzałości.

3) Pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę nie wyższym niż 504 zł. oraz 583 zł., gdy o stypendium ubiega się osoba legitymująca się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

4) Złożyli kompletny wniosek o przyznanie stypendium w wyznaczonym terminie.

5) Posiadają niewięcej niż 35 godzin nieusprawiedliwionej nieobecności w szkole (w roku szkolnym 2008/9, liczonej od 01.09.2008r. do 31.03.2009r.)

6) Dochody wymienione w paragrafie 3 ust. 3 oblicza się za rok 2007, w sposób wskazany w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2003 nr 228 poz. 2255 z późn. zm.) z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy rodzina utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się za podstawę obliczenia dochodu przeciętny dochód z 1 ha przeliczeniowego ogłaszany do dnia 30 października każdego roku przez Prezesa GUS, na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. 1993 Nr 94 poz. 431 z późn. zm.).

Złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium.

Osoby ubiegające się o przyznanie stypendium muszą spełniać wymogi regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach projektu.  Regulamin jest dostępny na stronie www.powiat-sanok.pl  oraz do wglądu w sekretariacie szkoły.

W razie przyznania stypendium (w kwocie 1 750 zł/osobę) wypłacone będzie jednym przelewem na konto wskazane przez wnioskodawcę.

Ogłoszenie dotyczy uczniów liceum w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich w Jarosławiu ul. Kraszewskiego 39

Wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły.

Rafał Żelazo
Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej
(25.03.2009 | aktualizacja 25.03.2009 10:58)
Archiwum
Sierpień 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31