Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2012 » Wrzesień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Stypendia – pomoc materialna dla uczniów na rok szkolny 2012/2013

Burmistrz Miasta Jarosławia przyznaje w ramach świadczeń socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Jarosławia stypendia i zasiłki szkolne.

O stypendium szkolne mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają następujące kryteria:

 - są mieszkańcami Miasta Jarosławia,

 - są uczniami szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczami publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, 

 - są wychowankami publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo, w tym także w stopniu głębokim, udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, 

 - są uczniami szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, 

 - są słuchaczami niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

 - znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinietj tj. 456,00 netto.  w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna, 

Kompletny wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2012 r. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane!!!

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi z powodu zdarzenia losowego powodującego trudną sytuację materialną.

Wniosek o zasiłek szkolny należy złożyć w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Szczegółowe informacje oraz druki wniosków dostępne są w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta Jarosławia ul. Rynek 6, IIp. pok. nr 22 lub w Biluletnie Informacji Publicznej w zakładce "formularze do pobrania"

 

 

 

 

Rafał Żelazo
Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej
(03.09.2012 | aktualizacja 08.09.2012 09:20)
Archiwum
Listopad 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30