Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2017 » Marzec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

27 marca sesja Rady Miasta

27 marca br. odbędzie się XLV sesja Rady Miasta Jarosławia. W najbliższy poniedziałek radni będą głosowali nad podjęciem 22 uchwał m.in. w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2016-2023, czy dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Zostanie też przedstawiona informacja MOPS na temat rozwiązywania problemów społecznych w mieście, sprawozdania z realizacji w ubiegłym roku Programu „Jarosławska Karta Dużej Rodziny”, Programu Wspierania Rodziny, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, czy Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Początek obrad o godz. 9.00.
Fot. M. Młynarska

TRANSMISJA

Porządek obrad

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołów z:

XL sesji Rady Miasta Jarosławia odbytej w dniu 13 lutego 2017 r.
XLI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 2 marca 2017 r.,
XLII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 6 marca 2017 r.,
XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 6 marca 2017 r.,
XLIV nadzwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 10 marca 2017 r.
IV. Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na temat rozwiązywania problemów społecznych miasta Jarosławia - 2017 r.
V. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu za 2016 r.
VI. Sprawozdanie z realizacji Programu „Jarosławska Karta Dużej Rodziny" za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

VII. Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Jarosław za 2016 rok.
VIII. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2016.
IX. Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2016.
X.
Podjęcie uchwał:

1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,
2) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2017,
3) zmieniająca uchwałę w sprawie oddania nieruchomości w użytkowanie,
4) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2017 rok,
5) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2017 rok,
6) w sprawie zmiany w Uchwale budżetowej miasta Jarosławia na 2017 rok,
7) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2017 rok,
8) w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Jarosławiu na rok 2017,
9) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
10) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,
11) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,
12) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,
13) w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Jarosław i nadanie jej statutu,
14) w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowo-księgowej niektórym jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Jarosław,
15) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2017 rok,
16) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2017 rok,
17) w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Jarosław dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły,
18) w sprawie kryteriów wraz z liczba punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław,
19) w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
20) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,
21)  w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jarosławia,
22)  w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2016-2023.

XI. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
XII. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
XIII. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.
XIV. Wolne wnioski i informacje.
XV. Zakończenie obrad.

 

Kancelaria Burmistrza Miasta
(21.03.2017 | aktualizacja 28.03.2017 10:13)
Archiwum