Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2018 » Styczeń
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Kwalifikacja wojskowa w 2018 roku

Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430) i zgodnie z rozporządzeniem nr 16 Wojewody Podkarpackiego z dnia 15 grudnia 2017 r. kwalifikacja wojskowa w roku 2018 na terenie powiatu jarosławskiego odbywać się będzie w okresie od 5 lutego do 19 marca 2018 r.
Fot. Barbara Brzezińska

Kwalifikację wojskową na terenie miasta Jarosławia przeprowadza powiatowa komisja lekarska w Jarosławiu powołana zarządzeniem Wojewody Podkarpackiego. Powiatowa Komisja Lekarska swoją działalność prowadzić będzie w budynku Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych przy ul. Reymonta 1, w dni robocze w godzinach od  8.30 do 16.30 dla:

- mężczyzn w dniach od 12 do 21 lutego 2018 r.,

- kobiet urodzonych w latach 1994 - 1999, posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej w dniu 19 marca 2018 r.   

Kwalifikacji wojskowej w 2018 r. podlegają:
  • mężczyźni urodzeni w 1999 roku,
  • mężczyźni urodzeni w latach 1994-1998, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii wojskowej,
  • mężczyźni i kobiety urodzeni w latach 1997 i 1998, którzy w latach poprzednich dostali kategorię B - czasowo niezdolni do czynnej służby wojskowej oraz ci, których orzeczenie o czasowej niezdolności do czynnej służby wojskowej wygaśnie po 28 kwietnia 2018,
  • kobiety urodzone w latach 1994-1999, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach, takich jak na przykład: psychologia, farmacja, pielęgniarstwo, jeżeli nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • osoby, które skończyły 18 lat i zgłosiły chęć pełnienia służby wojskowej.

Osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzyma od Burmistrza Miasta Jarosławia wezwanie imienne. W wezwaniu określony zostanie dokładny termin i miejsce stawienia się.                          

Należy ze sobą zabrać następujące dokumenty:

- dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość /paszport/,

- posiadaną dokumentację medyczną, dotyczącą stanu zdrowia osoby wezwanej,

- dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe /prawo jazdy/,    

- aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy.

UWAGA!

-   Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 roku na obszarze województwa podkarpackiego stanowi wezwanie do kwalifikacji wojskowej.  

-   Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób podlegających kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

-   W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt, burmistrz, z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.              

-  Wezwani, którzy wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy lub przepisów wydanych na jej podstawie nie stawią się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem, właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu, albo nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlegają grzywnie lub karze ograniczenia wolności zgodnie z art. 224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1430 z późń zm.).   

- Jeżeli osoba z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, powinna zawiadomić o tym właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), najpóźniej w dniu jego zgłoszenia się do kwalifikacji oraz przedstawić dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się. 

 

Barbara Brzezińska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(31.01.2018 | aktualizacja 31.01.2018 13:11)
Archiwum
Październik 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31