Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2019 » Czerwiec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Burmistrz z jednomyślnym absolutorium

Burmistrz Waldemar Paluch otrzymał od Rady Miasta Jarosławia jednomyślne absolutorium podczas sesji zwołanej na 27 czerwca br. Zanim jednak nastąpił ów bardzo ważny moment, włodarz przedstawił „Raport o stanie Gminy Miejskiej Jarosław za 2018 rok”, odbyła się debata nad tym dokumentem, a następnie radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania. Kolejnym punktem porządku obrad było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.

„Rada Miasta Jarosławia udzieliła mi absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok. To wydarzenie szczególnie ważne i miłe dla mnie, ponieważ miało miejsce po raz pierwszy w mojej karierze jako burmistrza i to zgodnym głosem całej Rady, co rzadko się spotyka. Tak zdecydowane stanowisko Rady Miasta przyjmuję jako wyraz uznania dla pracy wykonanej w poprzednim roku tak przeze mnie, jak i przez wszystkich moich współpracowników z urzędu miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych, a także partnerów wspólnych działań reprezentujących Rady Dzielnic, organizacje pozarządowe, różne środowiska społeczne czy wreszcie rzesze mieszkańców Jarosławia. To nasz wielki wspólny sukces! Serdecznie dziękuję moim współpracownikom i partnerom za wkład we wspólne zmienianie naszego miasta i proszę o dalszy aktywny udział w tym procesie, bo wciąż dużo jest do zrobienia. To co się udało, było możliwe z pewnością dzięki Wam! Dziękuję też nowej Radzie Miasta za wzniesienie się ponad podziałami partyjnymi i merytoryczny wkład w rozwój miasta. Liczę na dalszą dobrą współpracę w interesie Jarosławia i jego mieszkańców" - napisał tuż po sesji na swoim profilu w portalu Facebook burmistrz Waldemar Paluch.

Podczas sesji podjęto również 12 uchwał m.in. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku, czy zmiany uchwały w sprawie zawarcia porozumień z gminami sąsiednimi dotyczących przyjęcia do realizacji przez GMJ zadania publicznego, jakim jest objęcie mieszkańców wymienionych gmin opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Jarosławiu (dołączenie do treści Gminy Stary Dzików). Rada wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązania z tytułu zawarcia umowy na okres przekraczający rok budżetowy z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Jarosławia pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i zaangażowanie na ten cel kwoty 9 095 170,50 zł. 42 tys. zł przeznaczono na potrzeby Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w związku z funkcjonowaniem Centrum Edukacji Kulturalnej. Zabezpieczono środki własne na realizację zadania z dofinansowaniem otrzymanym z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności - wariant podstawowy - 1 obiekt przy Szkole Podstawowej nr 9". Gmina Miejska Jarosław przystąpiła do spółki prawa handlowego - Jarosławskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. co ułatwi realizację zadań o charakterze użyteczności publicznej, służących bieżącemu i nieprzerwanemu zaspokajaniu zbiorowych potrzeb poprzez prowadzenie działalności związanej z zarządzaniem i administrowaniem komunalnym zasobem mieszkaniowym.

Rada Miasta Jarosławia zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018, w zakresie Wydziału Oświaty oraz ze sprawozdaniem z działalności burmistrza za okres od 20 maja do 17 czerwca br.

Iga Kmiecik
Kancelaria Burmistrza Miasta
(28.06.2019 | aktualizacja 02.07.2019 07:46)
Archiwum
Październik 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31