Strona główna » Nasze wydawnictwa » luty-marzec, nr 3-4 (110-111) / 2002 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

luty-marzec, nr 3-4 (110-111) / 2002

SESJA RADY MIASTA
Na zdjęciu radni podczas sesji 24.01. (od lewej): Zbigniew Możdżeń, Burmistrz Jan Gilowski, Janusz Moskwa, Jacek Słysz, Zofia Guzowska | Fot. Z.K.
Na zdjęciu radni podczas sesji 24.01. (od lewej): Zbigniew Możdżeń, Burmistrz Jan Gilowski, Janusz Moskwa, Jacek Słysz, Zofia Guzowska
Fot. Z.K.

Rada Miasta Jarosławia po raz pierwszy w nowym roku spotkała się 24 stycznia. Podczas 3,5- godzinnych obrad podjęto 5 uchwał.

Jednomyślnie zadecydowano o przejęciu nieodpłatnie od Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego sprzętu komputerowego wraz z drukarkami, oprogramowaniem i pięciostanowiskowym systemem informatycznym "Pomost" o łącznej wartości 34510,86 zł z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Również jednomyślnie podjęto uchwałę w sprawie nabycia na rzecz gminy miejskiej Jarosław nieruchomości położonej przy ul. Piekarskiej. Właścicielem nieruchomości zajmowanej wcześniej przez jednostkę wojskową jest Skarb Państwa � Agencja Mienia Wojskowego. Teren ten, z racji swojego położenia, ma szczególne znaczenie dla funkcjonowania Jarosławia i jakości życia jego mieszkańców. W listopadzie ub.r. AMW ogłosiła przetarg na sprzedaż tej nieruchomości, w której skład wchodzą: budynek szkoleniowy, punkt kontroli technicznej, magazyn paliw i smarów oraz wiata. Cena wywoławcza ustalona została na kwotę 260 tys. zł. Ze względu na strategiczne położenie tej nieruchomości podjęte zostały wspólne działania Zarządu Miasta, Zarządu Powiatu i parlamentarzystów w celu jej nabycia dla wypełnienia podstawowych zadań samorządu w zakresie kultury i sportu. Powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do wykupu wynosi 0,7571 ha. W Planie Zagospodarowania Przestrzennego teren ten przeznaczony jest pod lokalizację centrum usługowo - administracyjnego bez udziału funkcji mieszkaniowej z określeniem zakazu budowy obiektów handlowych. W wyniku rozmów przeprowadzonych z Dyrektorem Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie pojawiła się możliwość nabycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej za 260 tys. zł.

Kolejna uchwała przyjęta jednomyślnie dotyczyła trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych placówek oświatowych. W przedszkolu niepublicznym na każdego ucznia przysługują dotacje w wysokości 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków netto, ponoszonych w przedszkolach publicznych, w przeliczeniu na jednego ucznia. Natomiast dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, dotacja przyznawana jest w wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Dotacje przekazywane są w wysokości 1/12 planowanej kwoty rocznej, w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, na który przysługuje dotacja. Placówki niepubliczne w terminie do 10-go dnia następnego miesiąca mają przedstawić rozliczenie z otrzymanych dotacji.

Następnie przy 1 głosie wstrzymującym się powołano Komisję Egzaminacyjną dla mgr Małgorzaty Jędruchów nauczycielki historii ubiegającej się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego.

Najwięcej emocji i dyskusji wywołał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2002 związanego z realizacją wieloletniej inwestycji pn. "Budowa krytej pływalni wraz z infrastrukturą przy ul. Sikorskiego 5 w Jarosławiu". W poniedziałek 21 stycznia br. odbyło się wspólne posiedzenie Zarządu Miasta i Zarządu Powiatu, podczas którego omawiano konkrety związane z budową krytej pływalni. Obecny na sesji członek Zarządu Powiatu Jarosławskiego Zdzisław Koniuch zapewnił, że władze powiatu udzielą pomocy natury prawnej i organizacyjnej, natomiast o ewentualnej partycypacji w kosztach budowy zadecyduje Rada Powiatu. Wszyscy radni podkreślali potrzebę budowy krytej pływalni, wątpliwości budzi jednak stan budżetu miasta i możliwości finansowania tej inwestycji. Przewodniczący Komisji Budżetowej Jarosław Pagacz stwierdził, że konieczność budowy basenu jest oczywistością i minimum cywilizacyjnym. Z uznaniem wyraził się o pracy komisji przetargowej i roli jaką odegrał Wiceburmistrz Robert Wiśniewski. Obawia się jednak, że podjęcie budowy może zakończyć się katastrofą budżetu. Oświadczył, że będzie głosował przeciw projektowi uchwały. Podczas obrad szczegółowe informacje na temat możliwości otrzymania dofinansowania tej inwestycji przedstawił Zastępca Burmistrza Miasta Robert Wiśniewski. Ostatecznie większością głosów, przy 1 przeciwnym i 3 wstrzymujących uchwała została przyjęta. Oznacza to, że Rada Miasta wyraziła zgodę na zaciągnięcie przez Zarząd Miasta zobowiazań finansowych wykraczających poza rok budżetowy, których wartość jest większa od granicy ustalonej w budżecie na 2002 r. Uchwała określa też rozkład finansowania: w 2002 r. - 3 mln zł (kwota zaplanowana w projekcie budżetu), w 2003 r. - 8.475 tys. zł oraz w 2004 r. - 2.825 tys zł.

Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia
Janusz Szkodny
Numery archiwalne
Październik 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31