Strona główna » Nasze wydawnictwa » październik-grudzień, nr 10-12 (180-182) / 2007 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

październik-grudzień, nr 10-12 (180-182) / 2007

Sesja rady miasta (26.11.2007)

26 listopada 2007 r. 20 radnych obradowało podczas sesji Rady Miasta, która trwała ponad 5 godzin. Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, która odbyła się 29 października br. radni wysłuchali informacji prezesa PGKiM Krzysztofa Sopla na temat aktualnego stanu składowania odpadów komunalnych. Eksploatacja dotychczasowego składowiska możliwa była jedynie do dnia 30.04.2007 r. - taka była decyzja Wojewody Podkarpackiego z dnia 22.12.2006 r. Tak więc już od maja br. składowisko zostało zamknięte. Do końca przyszłego roku ma być wykonane przykrycie odpadów warstwą rekultywacyjną, natomiast do 30.06.2009 r. niwelacja powierzchni składowiska, wysiew traw i roślin motylkowych oraz nasadzenie zwartej zieleni izolacyjnej na obrzeżach składowiska. Ostatnim etapem ma być wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej, w terminie do końca 2009 r. PGKiM Sp. z o.o. we wrześniu br. otrzymało pozytywną opinię Wojewody Podkarpackiego w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadu”, jednak na to postanowienie zostały wniesione zażalenia do Ministra Środowiska.

W części uchwałodawczej przyjęto 31 uchwał. Zgodnie z obowiązującymi przepisami określono wzory formularzy informacji deklaracji podatkowych, a także określono wysokość stawek podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psa, opłaty targowej, stawek podatku od środków transportowych oraz taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków. Szczegóły na str. 6 -

Ponadto radni przyjęli 9 uchwał dotyczących wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2007 r. W wyniku dokonania przesunięć budżetowych przeznaczono m.in.: 5 tys. zł na dokończenie remontu zabytkowej kapliczki przy ul. Czesławy Puzon ps. „Baśka”, 30 tys. zł - na dokończenie modernizacji budynku przy ul. Krakowskiej (lokale socjalne), 100 tys. zł – na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu diagnostycznego dla szpitala w Jarosławiu, 20 tys. zł – na remont stadionu przy ul. Bandurskiego, także zwiększono dotację przedmiotową dla MZK o 50 tys. zł.

Jednomyślnie wydelegowano p. Andrzeja Wyczawskiego do reprezentowania miasta w Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Również jednomyślnie zmieniono zapisy w czerwcowej uchwale w sprawie uchwalenia wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych nalata 2007-2013.

Dwie kolejne uchwały, przyjęte jednomyślnie, dotyczyły nabywania nieruchomości lub ich części przeznaczonych w planie miejscowym pod tereny komunikacji. Na wniosek mieszkańców Rada Miasta jednomyślnie nadała nazwę ul. Rajska ulicy łączącej Kruhel Pełkiński z ul. Batalionów Chłopskich.

Następnie jednomyślnie podjęto 4 uchwały w sprawie: rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości, nabycia prawa własności nieruchomości oraz zbycia nieruchomości. Ponadto zdecydowano o przekazaniu w bezpłatne użytkowanie na okres 9 lat dla PGKiM nieruchomości, w których znajdują się lokale mieszkalne.

Rada Miasta jednomyślnie negatywnie zaopiniowała lokalizację salonu gier na automatach przy ul. Opolskiej.

W sesji uczestniczyła także Anna Fortuna-Marek z Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Rzeszowie, która omówiła podstawowe zasady konserwatorskie i wyraziła pozytywną opinię na temat Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Jarosławia na lata 2007-2011. Powyższy program został podczas tej sesji jednomyślnie przyjęty w formie uchwały Rady Miasta.

Ponadto radni jednomyślnie przyjęli uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego PGKiM. Zmieniono też wartość jednego punktu w złotych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – od przyszłego roku będzie wynosiła 5,26 zł.

W formie uchwały radni postanowili wnieść skargę d o sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego stwierdzające nieważność uchwały z 24.09.2007 r. w sprawie zaliczenia drogi usytuowanej w Jarosławiu do kategorii dróg miejskich.

W ramach interpelacji radny Tadeusz Słowik poprosił o informację na temat zagospodarowania płyty rynku. Zwrócił uwagę na konieczność rozwiązania trudnej sytuacji związanej z przejściem z os. Kombatantów do kościoła pw. Chrystusa Króla, a także zapytał o możliwości realizacji zaleceń Sanepid-u w Miejskim Przedszkolu im. Montessori. Radny Marian Janusz poruszył problem zjazdu z ul. Piekarskiej na ul. Sikorskiego i zwrócił uwagę na proces dewastacji dworca kolejowego. O konieczności egzekwowania oczyszczania chodników ze śniegu przypomniała radna Halina Mańkowska. Natomiast wiceprzewodniczący Andrzej Lichończak poruszył temat poszerzenia granic miasta i realizacji kanalizacji na Garbarzach. Radny Stanisław Machała zgłosił potrzebę uchylenia uchwały o zbyciu nieruchomości przy ul. Grodzkiej 3. Do tematu przeprowadzenia kontroli w JTBS przez Komisję Rewizyjną powróciła radna Marta Batiuk, a radna Elżbieta Kluz poruszyła problem uporządkowania terenu przy ul. Czarnieckiego. Na konieczność poprawy elewacji budynku Klubu Garnizonowego zwrócił uwagę radny Adam Halwa.

Na zakończenie obrad poinformowałem o zaplanowanej na 6 grudnia br. w Ośrodku Kultury i Formacji Chrześcijańskiej wspólnej sesji Rady Miasta i rady Powiatu, która oficjalnie zakończy rok św. królowej Jadwigi w naszym mieście.

Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia
Janusz Szkodny
Numery archiwalne
Luty 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29