Strona główna » Nasze wydawnictwa » marzec, nr 3 (161) / 2006 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

marzec, nr 3 (161) / 2006

Sesja Rady Miasta (27.02.2006)

W pełnym składzie obradowali radni RM Jarosławia podczas 53. sesji, która odbyła się 27.02.2006 r. Wśród zaproszonych gości wymienić należy parlamentarzystów: Senatora RP Andrzeja T. Mazurkiewicza, Posłów - Tomasza Kuleszę i Andrzeja Ćwierza, a także Burmistrzów, Sekretarza, Skarbnika, przedstawicieli Rad Dzielnic, spółek komunalnych oraz naczelników wydziałów UM i dziennikarzy. Parlamentarzyści zapoznali zebranych z przebiegiem rozmów i głosowania nad przeznaczeniem w budżecie państwa na 2006 r. kwoty 5 mln zł na realizację inwestycji pn. "Budowa drogi obwodowej miasta Jarosławia". Odpowiadali też na pytania radnych dot. tej inwestycji. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Wacław Spiradek w imieniu Klubu SLD złożył oświadczenie wyrażające niezadowolenie w związku z nieuczestniczeniem Burmistrza Janusza Dąbrowskiego w części obrad dotyczącej omawiania przez parlamentarzystów aktualnej sytuacji związanej z budową obwodnicy. Ponownie przypomniałem radnym, że chwilowa nieobecność Burmistrza jest usprawiedliwona koniecznością podpisania aktów notarialnych.

Podczas siedmiogodzinnych obrad podjęto 28 uchwał. Trzy z nich przyjęte większością głosów dot. zbycia prawa własności gruntu na rzecz użytkowników lub współużytkowników wieczystych. Jednomyślnie zdecydowano o zbyciu lokali i ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Chopina 1-3. Większością głosów przyjęto pięć uchwał w sprawie zbycia nieruchomości (w tym jedna dot. nieruchomości, na których zlokalizowane są stacje transformatorowe) i jedną w sprawie zbycia gruntu. Jednomyślnie zdecydowano o przejęciu na własność Gminy Miejskiej Jarosław pojazdów porzuconych. Długa dyskusja towarzyszyła podjęciu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jarosławia.

Większością głosów (przy 2. wstrz.) radni zatwierdzili regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Jednomyślnie zdecydowano o podwyższeniu kapitału zakładowego PWiK Sp. z o.o. o kwotę 263.204,08 - aport w postaci sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na skrzyżowaniu ulic: 3 Maja, Tarnowskiego i pl. Mickiewicza.

Większością głosów (1. wstrzymujący się) określono górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych w wysokości 88 zł za 1 m3 oraz za opróżnianie zbiorników bezodpływowych w wys. 38 zł za 1 m3. W przypadku selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych ustalono stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w wysokości 73 zł za 1 m3.

Kolejny projekt uchwały dotyczył przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ul. Spółdzielczej i w rejonie ZPDz "Jarlan". W projekcie zapisano, że celem opracowania jest przeznaczenie terenu pod zabudowę produkcyjną składów i magazynów z dopuszczeniem handlu hurtowego, przy czym łączna powierzchnia sprzedaży handlu hurtowego nie może przekraczać 100 m2 na każde 10 tys. m2 powierzchni nieruchomości gruntowej. Projekt został opracowany m.in. w związku z wystąpieniem Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" działającej przy ZPDz "Jarlan" przeciw propozycji ujęcia terenu tego zakładu pod usługi. Po długiej dyskusji, większością głosów (1. wstrz.) uchwała została przyjęta jedynie w części dotyczącej "Jarlanu". Ponadto radni jednomyślnie przyjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru "Za Parkiem".

Jednomyślnie została przyjęta uchwała zobowiązująca Burmistrza Miasta do podpisania porozumienia z Gminą Roźwienica w sprawie przyjęcia do przedszkoli miejskich dzieci z terenu w/w gminy.

Również jednomyślnie Rada Miasta Jarosławia wyraziła w formie uchwał wolę udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu na modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Jarosławia (do kwoty 30 tys. zł) oraz kwoty do 640 tys. zł na remont dróg powiatowych, a także Samorządowi Województwa Podkarpackiego na remont bieżący chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej (do kwoty 100 tys. zł).

Dzięki jednomyślnemu podjęciu dwóch kolejnych uchwał zobowiązano Burmistrza Miasta do podpisania porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad O. w Rzeszowie na poniesienie kosztów przebudowy chodnika przy ul. 3 Maja, która jest drogą krajową Nr 4 (do kwoty 150 tys. zł) oraz na poniesienie kosztów budowy sygnalizacji świetlnej przy ul. Krakowskiej (do kwoty 25 tys. zł).

Uchwała, która po wyjaśnieniu wielu wątpliwości została przyjęta jednomyślnie i nagrodzona owacjami obecnych na sesji rodziców dzieci niepełnosprawnych, dotyczyła użyczenia na okres 10 lat budynku dla Polskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu. Przekazana nieruchomość to obiekt po byłej przychodni chorób płucnych odkupiony od Starostwa Powiatowego za 300 tys. zł.

Większością głosów (1 przeciw, 2 wstrz.) przyjęto uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2006 w wysokości 355 tys. zł w związku z inwestycją "Budowa zintegrowanego systemu informacyjnego miasta Jarosławia". Z kolei jednomyślnie podjęta została uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 6 mln zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz pokrycie planowanego na rok 2006 deficytu budżetu.

W kolejnej części obrad radni przyjęli większością głosów (2 wstrz.) sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Więcej informacji na str. 5. BI. Ponadto RM oceniła realizację uchwał podjętych w 2005 r.

Dwa spośród przygotowanych projektów uchwał zostały oddalone. Dotyczyły one zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych przy ul. Spółdzielczej oraz Pruchnickiej.

Szczegółowy protokół oraz wszystkie podjęte podczas sesji uchwały znajdą Państwo na stronie internetowej bip.jaroslaw.um.gov.pl

Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia
Marian Janusz
Numery archiwalne
Grudzień 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31