Strona główna » Nasze wydawnictwa » czerwiec, nr 7 (91) / 2000 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

czerwiec, nr 7 (91) / 2000

Strona 3

Sesja Rady Miasta

 

 

XXI sesja Rady Miasta Jarosławia, która odbyła się 5 czerwca br. miała szczególny charakter. W obradach uczestniczył wicemarszałek Sejmu RP Stanisław Zając, który otrzymał akt nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta. Uchwałę, której uzasadnienie brzmi: "za promocję miasta Jarosławia w kraju i poza jego granicami, nawiązanie współpracy międzyregionalnej, a także osobiste zaangażowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw związanych z pozyskiwaniem specjalistycznego sprzętu diagnostycznego dla potrzeb Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu oraz rozwojem naszego miasta i regionu" podjęto 15 maja br. "Otrzymanie tak zaszczytnego tytułu, to w moim odczuciu największe osobiste osiągnięcie. Mogę czuć się jako jeden z tych, którzy pracują dla dobra tego pięknego miasta" - stwierdził wicemarszałek dziękując za niezwykłe wyróżnienie - "Jestem włączony w waszą społeczność - jest to zaszczyt i zobowiązanie. Mam do spłacenia wielki dług wdzięczności i chciałbym, aby mój kontakt osobisty z Jarosławiem był częsty".
Drugim ważnym tematem obrad było przyjęcie (jednomyślnie) Strategii rozwoju miasta na lata 2000 - 2010. Autorem opracowania jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego pod kierunkiem Kazimierza Tuszyńskiego. W pracach nad dokumentem udział brali urzędnicy, radni, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji lokalnych. Załącznikami do 113-stronicowej Strategii są: projektowane inwestycje infrastrukturalne miasta do 2004 r. oraz rejestr zabytków. Przyjęcie uchwały poprzedzone zostało odczytaniem opinii na temat dokumentu, które przekazali: Zdzisław Banat - Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz Piotr Żuber z Ministerstwa Gopodarki - Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego.
Aby usprawnić realizację Strategii Rada jednomyślnie zobowiązała Zarząd Miasta do przedstawienia propozycji składów osobowych komisji doraźnych, które opracowywać będą programy dla sześciu obszarów strategicznych: przedsiębiorczości, turystyki, promocji miasta, infrastruktury technicznej, oświaty i edukacji oraz mieszkańców.
Po krótkiej dyskusji jednomyślnie przyjęto uchwałę w sprawie określenia na terenie miasta Jarosławia stref taryfowych obowiązujących przy przewozie osób i bagażu taksówkami. (Tekst uchwały na str. 4).
Następnie większością głosów (2 wstrz.) ustalono do końca 2000 r. limit wydawania nowych zezwoleń na wykonywanie zarobkowego przewozu osób taksówkami na terenie Jarosławia w liczbie siedmiu, przy czym łączna liczba zezwoleń nie może przekroczyć 70.
Większością głosów (2 przeciwne i 4 wstrzymujące się) Rada postanowiła dofinansować w kwocie 25 tys. remont muru oporowego przy Ośrodku Kultury i Formacji Chrześciajńskiej. Druga uchwała wprowadzająca zmiany z budżecie, została przyjęta jednomyślnie, a związana była z otrzymaniem dotacji celowej w kwocie 14.940 zł z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu opieki społecznej.
Z kolei przy 1 głosie wstrzymującym się podjęto nową uchwałę w sprawie nadania imienia św. Królowej Jadwigi Gimnazjum Publicznemu Nr 1.
Jednomyślnie podjęta została uchwała w sprawie wspólnego przygotowania do realizacji budowy drogowej obwodnicy w ciągu drogi krajowej Nr 4 w zakresie opracowania Studium Techniczno Ekonomicznego możliwości przebiegu odcinka drogowej obwodnicy miasta Jarosławia w rejonie rzeki San oraz opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu pod budowę drogowej obwodnicy.
Warto również wspomnieć, że Burmistrz Jan Gilowski przedłożył radnym ważny dokument obejmujący część opisową Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jarosławia z prośbą o zapoznanie i zgłaszanie opinii na ten temat.
Rada Miasta podczas obrad przy 3 głosach wstrzymujących się przyjęła stanowisko w sprawie funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu, w którym zwraca się do Ministra Edukacji Narodowej prof. Mirosława Handke o podjęcie stosownych działań w celu zapewnienia prawidłowego rozwoju uczelni.

Przewodniczący Rady Miasta
Janusz Szkodny
Numery archiwalne
Październik 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31