Strona główna » Nasze wydawnictwa » czerwiec, nr 7 (91) / 2000 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

czerwiec, nr 7 (91) / 2000

Strona 4
UCHWAŁA NR 314/XXI/2000 RADY MIASTA JAROSŁAWIA
z dnia 5 czerwca 2000 r.
w sprawie określenia na terenie miasta Jarosławia stref taryfowych obowiązujących przy przewozie osób i bagażu taksówkami

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 13 póz. 74 z 1996 r z późniejszymi zmianami) w związku z art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r o cenach (Dz.U.Nr 27 póz. 195 z 1998 r z późniejszymi zmianami) -

RADA MIASTA JAROSŁAWIA
uchwala, co następuje :

§ 1

Wyznacza się na terenie miasta Jarosławia dwie strefy taryfowe dla przewozów osób i bagażu taksówkami, których granice określa załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Realizację Uchwały powierza się Zarządowi Miasta Jarosławia.

§ 3
Nadzór nad realizacją Uchwały sprawuje Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Miasta Jarosławia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2000 r.

Załącznik do Uchwały Nr 314/XXI/2000 z dnia 5 czerwca 2000 r

Strefy taxi na terenie miasta Jarosławia


1. I strefa
Centralny obszar miasta ograniczony następującymi punktami:
1) ul. Krakowska - wiadukt kolejowy,
2) ul. Szczytniańska - wiadukt kolejowy,
3) ul. Grodziszczańska - skrzyżowanie z ul. Pogodną,
4) ul. Pruchnicka - na granicy miasta,
5) ul. 3 Maja - skrzyżowanie z ul. Zbożową,
6) ul. Sanowa - na granicy miasta,
7) ul. Zwierzyniecka - skrzyżowanie z ul. Długosza,
8) ul. Starosanowa - skrzyżowanie z ul. Misztale,
9) ul. Kruhel Pełkiński - na granicy miasta,
10) ul. Dolnoleżajska - skrzyżowanie z ul. Batalionów Chłopskich.

2. II strefa
Początek obowiązywania II strefy taryfowej stanowią punkty określone w ust. 1 - oznaczone stosownymi tablicami informacyjnymi.
Strategia i co dalej?

Dla każdego samorządu lokalnego posiadanie strategii rozwoju jest sprawą o pierwszoplanowym znaczeniu, potwierdza ona celowy i świadomy charakter podejmowanych przez władze samorządu przedsięwzięć. Strategia rozwoju ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania gminy.

W dniu 5 czerwca 2000 r. radni naszego miasta w czasie obrad Rady podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu o nazwie "Strategia dla Miasta Jarosławia na lata 2000 - 2010". Można by wiele dyskutować nad poszczególnymi zapisami w tym dokumencie; jedni mogą uznać go za doskonały, inni będą mieć zastrzeżenia. Rzecz najistotniejsza tkwi jednak nie w samym dokumencie, ale w tym co następuje po przyjęciu dokumentu. Można go odłożyć na półkę i sięgać po niego przy aplikowaniu o środki finansowe z zewnątrz, można też przyjąć go jako wyznacznik działania gminy. Nie należy się spodziewać, że przyjęty dokument będzie złotą receptą na wszystkie kłopoty i problemy naszego miasta i władz. Jednak obejmuje on wszystkie obszary strategiczne naszego miasta i przyjęcie go pozwoliło na uczynienie pierwszego kroku w celu wdrażania jego zapisów w życie.

Komisja Rozwoju Miasta Jarosławia, jako komisja wiodąca, wiele swoich posiedzeń poświęciła pracy nad tym dokumentem. Wszyscy zainteresowani mogli w tym czasie wyrazić swoje poglądy i opinie; i to uczynili. W pracach swoich Komisja nasza poszła o krok dalej - na tę samą sesję przygotowaliśmy projekt uchwały o powołaniu komisji doraźnych RM (w każdym z obszarów strategicznych). Przyjęcie Strategii i podjęcie uchwały o powołaniu komisji doraźnych pozwoli strategii zacząć "żyć". Już wkrótce zostaną powołane składy osobowe sześciu doraźnych komisji RM i będziemy mogli rozpocząć prace nad programami i projektami realizacyjnymi w każdym z obszarów strategicznych.

W tym miejscu trzeba zauważyć, że strategia jest adresowana zarówno do władz miasta jak i całej naszej społeczności. Podkreślić też należy, że jednym z istotniejszych warunków powodzenia realizacji "Strategii Rozwoju Miasta Jarosławia na lata 2000 - 2010" jest zaangażowanie społeczności lokalnej w rozwiązywanie wspólnych problemów. Aby była skutecznie realizowana wymaga też właściwego zarządzania i zabezpieczenia finansowego.

Skończył się czas przygotowania - dokument "Strategia Rozwoju Miasta" jest już gotowy - został przyjęty przez radnych, teraz pora rozpocząć kolejny etap - etap realizacji, nie pozwólmy aby strategia rozwoju naszego Miasta stała się jedynie elementem "dekoracyjnym".

Członek Zarządu Miasta
Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta - mgr Zenon Wajda
Numery archiwalne
Październik 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31