Strona główna » Nasze wydawnictwa » luty-marzec, nr 3-4 (110-111) / 2002 » Z prac Urzędu Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

luty-marzec, nr 3-4 (110-111) / 2002

Praca Urzędu Miasta Jarosławia w 2001 r. Wydział Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

W zakresie komunalizacji mienia sporządzono 64 wnioski do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jarosławiu dotyczące uregulowania stanu prawnego działek Gminy Miejskiej Jarosław i gruntów Skarbu Państwa Miejskiej Jarosław oraz wykonano 140 badań stanu prawnego nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi znajdujących się w zarządzie przymusowym PGKiM.

Wydano 91 postanowień dotyczących podziałów nieruchomości i wydano 51 decyzji o podziałach nieruchomości. Pracownicy Wydziału brali udział w czynnościach związanych z rozgraniczeniami i wznowieniami granic gruntów będących własnością Gminy Miejskiej oraz dokonali pomiarów inwentaryzacyjnych pawilonów handlowych przy ul. Okrzei dla Wydziału Finansowego w celu naliczenia podatku.

W zakresie obsługi operatu nazewnictwa, zezwoleń na wejście w teren i reklam wydano m.in. 106 pozwoleń umów na wejścia w teren (grunty Gminy Miejskiej Jarosław), wydano 97 zaświadczeń z zakresu nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej, rozpatrzono 4 wnioski na umieszczenie reklam na gruntach Gminy Miejskiej Jarosław. Na bieżąco aktualizowane są bazy danych w operacie nazewnictwa ulic miasta Jarosławia.

Sporządzono 42 umowy dzierżawy na grunty będące własnością Gminy Miejskiej Jarosław, przedłużono 35 umów dzierżawy na dalszy okres użytkowania, sporządzono dla Wydziału Finansowego wymiar podatków i dla Wydziału Gospodarki Mieniem i Mieszkalnictwa wykaz dzierżawców, zaktualizowano zmiany w ewidencji dzierżaw i mapach poglądowych.

Wydział współpracuje z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa, Starostwem Powiatowym i Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zakresie obrotu ziemią.

Prowadzony jest również nadzór nad produkcją zwierzęcą oraz zadania związane z gospodarką leśną - sporządzono 3 umowy na cały zakres prac w 2001 r. dotyczących nasadzeń i pielęgnacji upraw leśnych, protokoły na okoliczność wycinki drewna w lesie i na okoliczność odbioru prac pielęgnacyjnych i odnowieniowych.

Pracownicy Wydziału poinformowali użytkowników wieczystych o możliwości przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r.

Realizując zadania związane z ochroną środowiska rozpatrzono 134 sprawy z zakresu wydania zezwoleń na usunięcie drzew i kontroli nasadzeń w ramach wydanych decyzji, rozpatrzono 66 spraw z zakresu orzecznictwa administracyjnego (opiniowanie projektów geologicznych, rozstrzyganie sporów o zakłócenie stosunków wodnych, emisję hałasu i inne uciążliwości dla środowiska). Prowadzono też sprawy związane z rejestracją psów, działania w zakresie gospodarki odpadami, analizy stanu sanitarno porządkowego, w tym: zezwolenia na wykonywanie usług w zakresie usuwania odpadów komunalnych, współpraca ze Strażą Miejską, prowadzenie akcji "Sprzątanie Świata", realizacja uchwały Rady Miasta w sprawie utrzymania czystości i porządku.

Ponadto w związku z planowanym na 2002 r. Narodowym Spisem Powszechnym i Spisem Rolnym prowadzone były prace przygotowawcze.

Numery archiwalne
Październik 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31