Strona główna » Nasze wydawnictwa » luty-marzec, nr 3-4 (110-111) / 2002 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

luty-marzec, nr 3-4 (110-111) / 2002

I etap modernizacji oczyszczalni ścieków

W czwartek 31 stycznia 2002 r. w Przedsię- biorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ja- rosławiu odbyła się prezentacja obiektów powstałych podczas realizacji I etapu rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków. W spotkaniu uczestniczyli: Bu- rmistrz Jan Gilowski, Zastępca Burmistrza Zbigniew Piskorz, Członek Zarządu Miasta Andrzej Wyczaw- ski, Przewodniczący Komisji Budżetowej Rady Mia- sta Jarosław Pagacz oraz przedstawiciele: biura proje- któw, generalnego wykonawcy, nadzoru inwestor- skiego oraz podwykonawców.

"W 1891 r. opracowano projekt kanalizacji śródmieścia, który następnie został przyjęty przez Ministerstwo Robót Publicznych w Wiedniu. Inwestycję tę zakończono w 1912 r. Następnie w 1937 r. została opracowana kompleksowa kanalizacja dla Jarosławia, której realizację przerwały działania wojenne. Po wojnie przystąpiono do kontynuowania rozpoczętej inwestycji. Intensywna rozbudowa sieci kanalizacyjnej nastąpiła w latach 60-70-tych" - powiedział Prezes Jerzy Szmigielski (na zdjęciu) omawiając historię przedsiębiorstwa.

Dla porównania przytoczę, że po wojnie w mieście było 16 km sieci kanalizacyjnych krytych, zaś na koniec 1999 r. w eksploatacji było ich już ok. 70 km. Również ostatnie lata sprzyjały likwidowaniu na mapie Jarosławia tzw. "białych plam" z terenami pozbawionymi kanalizacji. Wybudowano ponad 5 km głównych sieci o dużych średnicach m.in.: kolektor W, kanalizacja ul. Pogodnej, ul. Grucy, ul. Kasprowicza, os. Sterańczaka.

Warto przypomnieć, że w okresie przedwojennym i zaraz po wojnie miasto nie miało w ogóle systemu oczyszczania, a więc ścieki odprowadzane były do Sanu. W 1972 r. Biuro "Metroprojekt" w Warszawie opracowało projekt budowy oczyszczalni ścieków, a w 1974 r. rozpoczęto jego realizację. Planowany termin ukończenia na 1979 r. nie został dotrzymany ze względu na reformę administracji kraju. Zakończenie prac i oddanie do użytku części mechanicznej i biologicznej nastąpiło w 1986 r. Natomiast przeróbkę osadu oddano w 1997 r. Długi okres realizacji zadania sprawił, że szereg obiektów nie odpowiadało obowiązującym normom.

Podczas spotkania mającego na celu prezentację działań związanych z budową i modernizacją oczyszczalni, Andrzej Miś główny koordynator realizacji powiedział m.in.: "Już przed zakończeniem części przeróbki osadu 1997 r. mieliśmy świadomość, że nie sprosta ona wymaganiom stawianym przez ustawodawstwo i że jest to przeżytek techniczny. W związku z tym zaczęliśmy się zastanawiać nad pozyskaniem środków, by tę oczyszczalnię zmodernizować". Pierwszą koncepcję techniczno finansową opracowano w 1995 r. Była ona podstawą do starań o dofinansowanie, a także wytyczała kierunek, w jakim należało iść, żeby tę inwestycję zrealizować. "Wysokie kary za zrzucanie ścieków o niewłaściwej jakości byłyby tak duże, że opłaty za pobór wody i wprowadzenie ścieków bez tej inwestycji wynosiłyby obecnie 5-6 zł/m3" - dodał Kierownik Oczyszczalni Ścieków Andrzej Miś. W 1999 r. mając schemat finansowania, zlecono w drodze przetargu nieograniczonego, opracowanie projektu rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków przez Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego sp. z o.o. w Warszawie. W lipcu 2000 r. rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę inwestycji, a we wrześniu tego roku rozstrzygnięto przetarg na inwestora zastępczego. Generalnym wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Hydrotechnicznych "Hydrobudowa - Rzeszów" zlecając podwykonawstwo w zakresie elektroniki i automatyki firmie Control Process oraz w zakresie robót żelbetowych Rzeszowskiemu Przedsiębiorstwu Robót Inżynieryjnych S.A. Pod koniec sierpnia 2000 wykonawcy weszli na budowę, która została ukończona 30 października 2001. Nadzór inwestorski powierzono Podkarpackiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych, Zakładowi Usług Inwestycyjnych w Rzeszowie.

Cały I etap kosztował 11.749.000 zł. Inwestor otrzymał pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poręczoną przez gminę miejską Jarosław - w wysokości 10 mln. Ze środków własnych wydatkowano 1.199.000 zł, a całe przygotowania do realizacji inwestycji kosztowały 550.000 zł.

"Zmodernizowaliśmy częściowo pompownię, tak, by odpowiadała obecnym wymaganiom, ponadto jeden osadnik wstępny, dwie komory napowietrzania i budynek. Dalsza modernizacja jest przewidziana w II etapie" - uzupełnił wypowiedź Prezes Jerzy Szmigielski.

"Przeprowadzona analiza ekonomiczna wykazuje, że dzięki tym działaniom zmniejszyły się opłaty za korzystanie ze środowiska oraz zużycie energii. Oszczędności w związku z modernizacją, która została wykonana wynoszą ok. 1,5 mln zł rocznie. Biorąc pod uwagę zainwestowane środki i uzyskane efekty finansowe, zwrot tej inwestycji przy obecnych cenach szacujemy na 7-8 lat. To nie koniec naszych zamierzeń. Dzięki środkom PHARE 2001 jesteśmy na etapie wdrażania II etapu oczyszczalni. Główny nacisk kładziemy na przeróbkę osadu, która w obecnym układzie technologicznym nie odpowiada wymaganiom jakie są stawiane w tej dziedzinie. Planujemy dalszą modernizację obiektów pod kątem oszczędności wprowadzając automatyzację całego procesu. Zależy nam na unowocześnianiu w celu zwiększenia niezawodności, a także staramy się, by uzyskać kolejne oszczędności energetyczne" - komentował p. Miś.

W ramach II etapu do modernizacji przewidziane są elementy części mechanicznej, piaskowniki, pompownia ścieków, dwa pozostałe osadniki, trzy osadniki wtórne, cały segment przeróbki osadu. Ponadto dobudowany zostanie jeden osadnik. Realizacja tej inwestycji ma jeszcze inny atut w postaci możliwości przyłączenia wszystkich mieszkańców miasta Jarosławia, a nawet najbliższych okolic. Rozpoczęcie prac planowane jest na III kwartał 2002 r. Koszt realizacji powinien się zamknąć w kwocie 17 mln zł. Dzięki podpisanemu w grudniu 2001 r. memorandum między stroną polską a Brukselą, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. otrzyma 2 mln euro w ramach programu PHARE 2001. Pozostałe koszty pokryje pożyczka z NFOŚiGW.

Zaproszeni goście zwiedzili zmodernizowane obiekty oczyszczalni ścieków. W części podsumowującej dotychczasowe osiągnięcia Burmistrz Jan Gilowski podziękował Prezesowi Jerzemu Szmigielskiemu i wszystkim zaangażowanym w budowę i modernizację obiektów za dobrą współpracę. Życzył też kolejnych wygranych przetargów i nowych pomysłów technologicznych.

Zofia Krzanowska
Numery archiwalne
Wrzesień 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30