Strona główna » Nasze wydawnictwa » grudzień, nr 11 (108) / 2001 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

grudzień, nr 11 (108) / 2001

Strona 6
Sesja Rady Miasta

Ponadto jednomyślnie ustalono zasady polityki czynszowej za lokale mieszkalne i socjalne w ramach wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta.

Powodem długiej przerwy w obradach była dyskusja na temat projektu opłat za pobór wody i odprowadzenie ścieków, który zakładał 41% podwyżki łącznie za wodę i ścieki dla gospodarstw domowych oraz 35% dla pozostałych odbiorców. Tak duża podwyżka uwarunkowana była wzrostem o 100% podatku od nieruchomości i opłat za korzystanie ze środowiska (ścieki), a także podwyżką nośników energii i kosztów ogólnozakładowych. Ponadto zaplanowano wydatki na inwestycję oczyszczalni ścieków i dopłatę do środków PHARE 2001. W związku z coraz trudniejszą sytuacją materialną społeczeństwa zarówno radni, jak i członkowie Zarządu Miasta zobowiązali Prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów Kanalizacji Sp. z o.o do przedłożenia na II część obrad nowej kalkulacji zakładającej 5-procentowy zysk przedsiębiorstwa.

Tak więc w drugiej części obrad 30 listopada br. ustalono (17 głosów za, 4 przeciw) opłatę za pobór 1 m3 wody w wysokości 2,17 zł netto (2,32 zł z podatkiem VAT) zarówno od gospodarstw domowych jak i pozostałych odbiorców (w br. 1,79 zł gospodarstwa domowe i 1,91 zł pozostali odbiorcy - netto). Za odprowadzenie 1 m3 ścieków w przyszłym roku opłata będzie wynosić netto 2,27 zł od gospodarstw domowych (2,43 zł brutto) i 2,41 zł od pozostałych odbiorców (2,58 zł brutto). W 2001 r. gospodarstwa domowe płaciły 1,64 zł zaś pozostali odbiorcy 1,79 zł netto. Jest to łączny (woda + kanał) wzrost o 29% w przypadku gospodarstw domowych i 23,7% w przypadku pozostałych odbiorców.

Ponadto podjęto uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2001 r. w związku z otrzymaniem dotacji celowych z budżetu państwa na realizacje zadań z zakresu opieki społecznej i na oświetlenie ulic.

Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia
Janusz SzkodnyUchwała 540/XXXVI/2001
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 26 listopada 2001 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2002 r.

Działając na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9 poz. 31 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z 18 października 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 125 poz. 1375).


§ 1

Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:
1. Od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,49 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
2. Od budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza i leśna z wyjątkiem budynków lub ich części przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmujących lokale mieszkalne oraz części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 16,83 od 1 m2 powierzchni użytkowej.
3. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 7,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
4. Od pozostałych budynków lub ich części - 5,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
5. Od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 4-6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
6. 0d gruntów związanych z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza i leśna, z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi - 0,60 zł od 1 m2 powierzchni.
7. 0d gruntów:
a/ będących użytkami rolnymi nie wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. Nr 94 poz. 431 z 1993 r. z późn. zm.) wykorzystywanych na cele rolnicze - 0,06 zł od 1 m2 powierzchni,
b/ pod jeziorami, zajętych pod zbiorniki wodne i retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,28 zł od 1 ha powierzchni,
c/ pozostałych 0,09 zł od 1 m2 powierzchni.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowej Rady Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 5

Traci moc Uchwała Rady Miasta Jarosławia Nr 384/XXVIl/2000 z dnia 18 grudnia 2000 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2001 r.
Numery archiwalne
Lipiec 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  • Bayala i ostatni smok - 2D
    9,10,12,14,15 Lipca
    godzina: 13.30
  • Wiking i magiczny miecz 2D
    10,12,14,15 17,19,21,22,23 Lipca
    godzina: 16.00