Strona główna » Nasze wydawnictwa » październik, nr 11 (95) / 2000 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

październik, nr 11 (95) / 2000

Strona 4
SPRAWOZDANIE
z pracy Zarządu Miasta Jarosławia za 8 miesięcy 2000 r.


Zarząd Miasta obradował na 34 posiedzeniach, podczas których podjął 197 uchwał oraz przygotował 75 projektów uchwał na sesje Rady Miasta.

Krótkie podsumowanie spraw

1/ Gospodarka mieniem (grunty i lokale)
Wśród podjętych przez Zarząd uchwał, aż 150 dotyczy gospodarki mieniem. Są to w szczególności: ustalenia cen za 1 m2 gruntu nabywanego lub sprzedawanego na rzecz Gminy, ustalenia cen 1 m2 lokalu, dzierżawy gruntu od 1-3 lat. Ogółem dokonano sprzedaży nieruchomości gruntowych o pow. 1,6997 ha za kwotę 418,071 zł, natomiast nabyto pod zasób gruntów komunalnych nieruchomości o pow. 2,5872 ha za kwotę 172.850 zł. Zawarto 98 umów dzierżaw m.in. pod działalność gospodarczą, lokalizację garaży. Łączna kwota wpływów z tytułu dzierżaw wynosi 187.516,14 zł. Dokonano sprzedaży 27 lokali za kwotę 212.978 zł - średnia cena wyniosła ok.180 zł, przyznano 11 lokali mieszkalnych, dokonano 14 zamian najemcy. Rozpatrzono ok. 2020 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, przyznano ogółem 10.573 dodatków na kwotę 1.358.576 zł (40% tej kwoty pokryła dotacja państwa).

2/ Sprawy z zakresu rozwoju gospodarczego - 4 uchwały ZM
Zakończono i przekazano do użytku sieć wodociągową w dzielnicy Łazy Kostkowskie oraz Kruhel Pełkiński, zakończono zadania: kanalizacja sanitarna i wodociągowa w dzielnicach Cegielniana i Sterańczaka oraz I etap ul. Siarczyńskiego. Opracowano dokumentację wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę kanalizacja sanitarna w dzielnicy Misztale oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa na os. Sterańczaka - II etap.

W sprawie obwodnicy miasta - zatwierdzono koncepcję obwodnicy na posiedzeniu KOPI w Warszawie i podpisano porozumienie z GDDP Biuro w Rzeszowie na wspólną realizację i finansowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i studium przebiegu obwodnicy w rejonie rzeki San (opracowania wykonano). Odnośnie skrzyżowania ulic przy pl. Mickiewicza, podpisano porozumienie z GDDP na wspólną realizację zadania, podjęto uchwałę o wspólnym finansowaniu ze Starostwem przygotowania dokumentacji na przedłużenie ul. Morawskiej do Pruchnickiej.

W sprawie umów na pożyczki i dotacje: - podpisano umowę z WFOŚiGW w Rzeszowie na kwotę 4.200 tys. zł na realizację zadania "Kolektor W w ul. Pełkińskiej i Pogodnej" ,

- umowy z Wojewodą na ZUW (3.140 tys. zł), budynek komunalny (237 tys. zł). Złożono szereg wniosków na środki pomocowe.

Z zakresu gospodarki komunalnej zrealizowano: - drogi - w ramach bieżącego utrzymania wykonano remonty i naprawy na kwotę 339.054 zł (m.in. skarpa pod wiaduktem ul. Przemyska, Gębarowicza, Cygańska Góra, Raszyńska, Lelewela, Kopcia, Grochowska, Dominikańska, wykonano ciąg pieszo-jezdny ul. Franciszkańska),

- zieleń - utrzymanie bieżące ok. 150 tys. zł, ponadto urządzono zieleń przy pomniku Konstytucji 3 Maja oraz na odcinku ul. Jana Pawła II,
- oświetlenie miasta - utrzymanie bieżące 799 tys. zł, oprócz tego zmodernizowano oświetlenie przy ul. Dominikańskiej, opracowano projekt oświetlenia części starówki,
- oczyszczanie miasta - utrzymanie bieżące ok. 184 tys. zł.

3/ Sprawy z zakresu geodezji, rolnictwa i ochrony środowiska - 1 uchwała ZM
Opracowano 67 pełnych dokumentacji geodezyjno-prawnych dotyczących wpisu prawa własności, wystąpiono do Wojewody z 19 wnioskami o wydanie decyzji stwierdzających nabycie z mocy prawa własności mienia. Wydano 32 zaświadczenia o nadaniu numerów nowym budynkom mieszkalnym, przygotowano 78 umów na wejście w teren, wysłano 87 wezwań, upomnień dotyczących reklam, wydano 28 decyzji zatwierdzających podział gruntu i 44 postanowienia. W zakresie ochrony środowiska rozpatrzono - 90 spraw dotyczących usuwania drzew i krzewów, 20 spraw porządkowo - sanitarnych, 43 spory o zakłócanie stosunków wodnych, 32 sprawy dot. postępowania z odpadami. W ramach areału Agencji Własności Rolnej SP prowadzi się dzierżawy dla 305 dzierżawców. Wydano 33 decyzje o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Wypisano 100 świadectw miejsca pochodzenia zwierząt. Przesłuchano 32 świadków w sprawie wydania zaświadczenia o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Sporządzono inwentaryzację komputerową właścicieli psów dla ok. 800 pozycji.

4/ Sprawy z zakresu urbanistyki i architektury
Prowadzone są działania związane ze sporządzeniem 12 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W br. dokonano uzgodnień z właściwymi organami 6 projektów planów, w najbliższym czasie nastąpi wyłożenie 12 projektów do publicznego wglądu. Prowadzone są działania związane ze sporządzeniem projektu MPZP terenu drogi dojazdowej do Elektrowni Gazowej w Jarosławiu. Przygotowane zostały materiały niezbędne do podjęcia uchwały RM w sprawie przystąpienia do zmiany MPO obszaru położonego po północnej stronie linii kolejowej Przemyśl - Rzeszów. Prowadzone są czynności związane ze sporządzeniem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta. Ponadto wydano 226 decyzji o warunkach zabudowy, 93 opinii urbanistycznych, 126 zaświadczeń, 30 podziałów geodezyjnych, 19 wniosków do zmiany planu miejscowego.

5/ Sprawy z zakresu oświaty, kultury, sportu i turystyki - 17 uchwał ZM
Uchwały dotyczące spraw m.in. ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektorów, ogłoszenia konkursu na dyrektora, przedłużenia kadencji dyrektorom, powołania na stanowisko dyrektora. Zorganizowano 4 spotkania z dyrektorami placówek oświatowych oraz 1 spotkanie z głównymi księgowymi w sprawie organizacji nowego roku szkolnego, wdrożenia nowych wynagrodzeń i wypracowania jednolitych zasad oraz wyliczenia skutków podwyżek. Opracowano nowy regulamin wynagradzania nauczycieli, wydano 360 nowych decyzji awansu na stopień nauczyciela mianowanego. W dziedzinie kultury i sportu zorganizowano m.in. Festiwal Kolęd i Pastorałek, turniej tenisa stołowego, "Wielką Majówkę", turniej szachowy o puchar Burmistrza, uroczystości Wielkiego Milenium, Jarmark Muzyki Country, Lato z Radiem, Festiwal Muzyki Dawnej, turniej siatkówki plażowej, mistrzostwa miasta w pływaniu, memoriał im. J. Matusza w koszykówce mężczyzn, maraton kajakowy, mistrzostwa w szermierce juniorów.

6/ Sprawy z zakresu działalności gospodarczej - 2 uchwały
Wydano 264 zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, 92 zezwolenia w ramach handlu obwoźnego, 9 zezwoleń na prowadzenie zarobkowego przewozu osób taxi, 57 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Za wydane zezwolenia do kasy miasta wpłynęło: za alkohol - 293 tys. zł, za handel obwoźny - 9,5 tys. zł, za taxi - 1,8 tys. zł. Ponadto przeprowadzono 42 kontrole podmiotów gospodarczych, 28 kontroli taxi, 14 kontroli w punktach prowadzących sprzedaż alkoholu.

Przewodniczący Zarządu Miasta
Jan Gilowski
Numery archiwalne
Maj 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31