Strona główna » Nasze wydawnictwa » październik, nr 11 (95) / 2000 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

październik, nr 11 (95) / 2000

Strona 6
BEZPIECZNE MIASTO

W dniu 8 września 2000 r. o godzinie 18-tej w siedzibie Dzielnicy Nr 1 w Jarosławiu odbyło się spotkanie tematyczne z jej mieszkańcami. Tematem spotkania było "BEZPIECZNE MIASTO". W spotkaniu udział wzięli licznie mieszkańcy oraz zaproszeni goście tj. Burmistrz Miasta Jarosławia Jan Gilowski, Komendant Straży Miejskiej Andrzej Jędrejko, Przewodniczący Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Rady Miasta - Radny Marek Jasiewicz. Z ramienia Powiatowej Komendy Policji w Jarosławiu udział wzięli delegowani przez Komendanta dwaj funkcjonariusze.
Inicjatorem spotkania i prowadzącym był Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Nr 1 Arkadiusz Paryła.
Burmistrz Miasta Jarosławia już na samym początku spotkania w sposób interesujący przybliżył obecnym podjęte z ramienia Urzędu Miasta mechanizmy działań podjęte w celu poprawienia bezpieczeństwa i porządku na ulicach miasta. Mówił o "monitoringu" - systemie dyskretnego dozoru telewizją przemysłową, o przygotowawczych pracach do obwodnicy miasta i innych bieżących tematach związanych z poprawą porządku i bezpieczeństwa. Między innymi pojawiła się istotna informacja o wydłużeniu godzin pracy Straży Miejskiej do godziny 22-giej oraz o numerze telefonu komórkowego do Straży, który skróci znacznie czas oczekiwania na interwencję oraz poprawi organizacje pracy tej formacji.
Komendant Straży Miejskiej Andrzej Jędrejko starał się w trakcie swojej wypowiedzi omówić strategię polegającą na działaniu "monitoringu" w Jarosławiu, wskazał lokalizację w niedalekiej przyszłości kamer, obszar ich zasięgu i walory. W trakcie swojej wypowiedzi podkreślał dobrą współpracę z jednostką Powiatowej Policji w Jarosławiu. Marek Jasiewicz - Radny, Przewodniczący Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego mówił o porządku i bezpieczeństwie. To ostatnie postrzegł jako czynne i bierne. Więcej uwagi poświęcił w swojej wypowiedzi bezpieczeństwu biernemu, a składa się na nie wspominany "monitoring", zapory spowalniające prędkość wokół szkół, łańcuchy w miejscach podwyższonego ryzyka, oznakowania przejść, bezpiecznych parkingów wokół szkół. Dużo uwagi poświęcił ulicznym malarzom elewacji (grafficiarzom), podkreślił bezwzględną konieczność ścigania i eliminowania tego występku, wyciągnięcia konsekwencji polegających na odpracowaniu na cel społeczny - tj. odmalowywaniu lub odczyszczaniu wskazanych miejsc, właśnie z takich nic nie wnoszących malowideł. Podkreślił tu znaczącą rolę rodziców w tym procederze i dużą ich rolę w kontroli tego, co robią ich dzieci.
Dużo uwagi poświęcono problemowi bezpańskich psów na ulicach miasta, stanowiących istotne zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców.
Z uwagi na udział wielu mieszkańców i duże zainteresowanie tematyką Marek Jasiewicz podkreślił konieczność organizowania tego rodzaju spotkań, które wnoszą wiele pomysłów godnych realizacji i wdrożenia ich w życie.

Owocem spotkania, dzięki gościnności Zarządu Dzielnicy była między innymi wspólna inicjatywa polegająca na konieczności zlokalizowania w Dzielnicy Nr 1 w Jarosławiu dyżuru dzielnicowego.
Radni Zenon Wajda i Marek Jasiewicz podkreślali również konieczność walki z narkotykami w szkołach, wzmożenia patroli po cywilnemu na terenie szkół i w ich obejściu oraz dużej roli prewencji w postaci spotkań funkcjonariuszy Straży Miejskiej z uczniami szkół podstawowych i przedszkoli.
Następne spotkanie o temacie "Bezpieczne Miasto" odbędzie się wiosną przyszłego roku. Serdecznie zapraszamy.

Radny Rady Miasta Jarosławia
Marek Jasiewicz
Lista przydzialu mieszkan


Zadaniem własnym gminy jest zaspakajanie potrzeb lokalowych jej mieszkańców. Z uwagi na bardzo duży popyt na mieszkania komunalne przy jednocześnie ograniczonych możliwościach miasta, ich rozdysponowanie musi odbywać się pod kontrolą społeczną. W tym celu co dwa lata zbiera się w naszym mieście Społeczna Komisja Mieszkaniowa. Jej zadaniem jest badanie warunków mieszkaniowych, materialnych i rodzinnych osób ubiegających się o przydział lokalu mieszkalnego z puli mieszkań komunalnych.
W najbliższym czasie Burmistrz Miasta powoła komisję, która od 15 listopada rozpocznie pracę. W skład komisji wchodzić będą przedstawiciele Rady Miasta, związków zawodowych i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Obsługa merytoryczna spoczywa w rękach Wydziału Gospodarki Mieniem i Mieszkalnictwa Urzędu Miejskiego oraz Administracji Domów Mieszkalnych. Podstawowym celem pracy komisji jest ustalenie listy osób uprawnionych do przydziału mieszkania. Obejmie ona rodziny, które - jej zdaniem - nie są w stanie we własnym zakresie zapewnić sobie godziwych warunków mieszkaniowych, a w chwili obecnej zamieszkują w mieszkaniach o złym stanie technicznym bądź w nadmiernym zagęszczeniu.
Komisja samodzielnie podejmuje tego typu decyzję, samodzielnie również określa tryb pracy jak i kolejność przeglądu mieszkań, ale pod uwagę będą brane tylko te osoby, które złożyły nowy lub ponowiły wcześniej złożony wniosek w terminie do 31 października br. Kwestię tę reguluje art.11 Uchwały Nr 237/XXII/96 Rady Miasta z dnia 26 stycznia 1996 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Jarosławia oraz zaspakajania potrzeb mieszkaniowych jego mieszkańców. Od ustaleń Komisji służyć będzie odwołanie do Zarządu Miasta Jarosławia, który określi ostateczną wersję listy.

Zastępca Burmistrza Miasta Jarosławia
Zbigniew Piskorz
Numery archiwalne
Luty 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29