Strona główna » Nasze wydawnictwa » wrzesień-październik, nr 10-11 (142-143) / 2004 » Kultura
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

wrzesień-październik, nr 10-11 (142-143) / 2004

Na kupieckim szlaku - szczegóły programu
Rada Miasta Jarosławia w dniu 27 października 2003 r. podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 160/XVII/03 w sprawie podjęcia współpracy miast w zakresie promocji, kultury i turystyki, w której zapisano: "Postanawia się podjąć współpracę z miastami: Kraków, Tarnów, Dębica, Rzeszów, Łańcut, Przeworsk, Krosno i Przemyśl oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego, mającą na celu promowanie walorów turystycznych, i gospodarczych Małopolski i Podkarpacia, a w szczególności naszego regionu. Przystępuje się do realizacji wspólnego przedsięwzięcia promocyjnego miast i innych jednostek w oparciu o autorski projekt programu Norymberga - Kraków - Odessa". W załączeniu Autorski Program
Krystyny i Zbigniewa Możdżeń.

Szanowni Państwo
Mamy przyjemność przedstawić Państwu wspaniałą inicjatywę wspólnego projektu pn. "Na kupieckim Szlaku" i jednocześnie zainteresować Państwa współpracą w tym projekcie. Wstępną prezentację imprezy, ramowy program i schemat organizacyjny przedstawiamy w dalszej części niniejszego pisma.

Przesłanie
Podstawowym przesłaniem imprezy jest europejska promocja miast, regionów, biorących udział w przedsięwzięciu.

Myśl przewodnia Projektu
WSPÓLNA PRZESZŁOŚĆ - WSPÓLNA DROGA - WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ


Temat podstawowy
 • Celem projektu jest wzmocnienie poczucia europejskiej jedności uczestniczących regionów a jednocześnie podkreślenie ich odmienności i wyjątkowości zwłaszcza w sferze tradycji i kultury.
 • Wykreowanie znaczenia szlaku komunikacyjnego /A-4/ jako alternatywy dla pozostałych połączeń europejskich oraz jako pasa o podwyższonej aktywności społeczno-gospodarczej.
 • Identyfikacja potrzeb i zamierzeń inwestycyjnych: wykreowanie europejskich, krajowych i regionalnych biegunów wzrostu.
 • Rozwój komunikacji i budowa informacyjnej bazy danych dla rozwoju współpracy pomiędzy regionami i miastami. Tworzenie szeroko rozumianej platformy wymiany "Dobrych Praktyk" i rozpoznania rynku.
 • Odrodzenie i reaktywowanie historycznego szlaku handlowego biegnącego z zachodu na wschód, który w latach swojej świetności przysparzał wielkich dochodów wędrującym kupcom i rodom mieszczańskim wielu miast. Ten historyczny szlak wiódł z Francji, Włoch poprzez Niemcy, Śląsk, Małopolskę nad Morze Czarne.
Organizatorzy Komitet Organizacyjny, w skład którego wchodzą przedstawiciele samorządów miast, regionów uczestniczących, stowarzyszeń kulturalnych, naukowych, gospodarczych, placówek oświaty, kultury, sportu, lokalnych organizacji turystycznych i inni. Budżet imprezy
 1. budżet lokalny: samorząd miejski, powiatowy, sponsorzy strategiczni, media, podmioty gospodarcze i inni,
 2. budżet regionalny: urząd marszałkowski, sponsorzy strategiczni, media, podmioty gospodarcze, regionalne organizacje turystyczne, agencje gospodarcze, regionalne izby przemysłowo-handlowe i inni,
 3. dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - współpraca międzyregionalna, z budżetu instytucji centralnych, fundacji o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym i inni.
Ramy organizacyjne
 1. Proponowane miasta partnerskie: Norymberga, Lipsk, Drezno, Wrocław, Opole, Katowice, Kraków, Tarnów, Dębica, Rzeszów, Krosno, Łańcut, Przeworsk, Jarosław, Przemyśl, Lwów, Odessa - oczywiście możliwe inne propozycje.
 2. Termin imprezy: corocznie od maja do października każda impreza miejska powinna trwać 3 - 4 dni, w kolejne weekendy.
 3. Trasa programu "NA KUPIECKIM SZLAKU": imprezy (jarmarki) odbywające się kolejno w każdym z miast partnerskich na szlaku od Norymbergii do Odessy przez Polskę południową, coroczna impreza, która rozpoczynać się będzie raz w Norymberdze, zaś w roku kolejnym w Odessie.
 4. W każdym kolejnym mieście uczestniczą wystawcy tylko z miast partnerskich promując dorobek wielu środowisk związanych z danym miastem i regionem.
 5. Charakter wystaw: propozycje gospodarczo-kulturalno-turystyczne przedstawiane firmom i mieszkańcom.
 6. W ramach programu planowane są konferencje naukowe, gospodarcze, panele, seminaria, itp.
 7. Prace badawcze i studyjne w celu opracowania strategii rozwoju gospodarczo-przestrzennego (opracowanie strategii krótko-, średnio- i długoterminowych) oraz budowanie bazy tzw. "Dobrych praktyk" i monitorowanie ich poprzez badania zarówno o charakterze rynkowym (możliwości rozwoju rynku, pojemności, jakości), a także społecznym (poznanie struktur konsumentów, ich preferencji, możliwości zaspokojenia ich potrzeb).


Do tej pory swój akces zgłosiły (podejmując stosowną uchwałę) Rady Miast: Przemyśla, Jarosławia, Przeworska, Krosna, Rzeszowa, Dębicy, Tarnowa, Krakowa, Wrocławia. Oprócz tego na etapie podejmowania decyzji są: Katowice, Opole, Legnica, Nowogrodziec.

Obecnie jesteśmy w trakcie rozmów z samorządami województw: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, które wyrażają bardzo duże zainteresowanie. Pozwalamy sobie zatem skierować do Państwa niniejszą informację z prośbą o rozważenie możliwości i formy uczestniczenia w tym międzynarodowym programie. W szczególności do władz powiatowych, stowarzyszeń i zrzeszeń działających na terenie miasta i powiatu, instytucji kultury, oświaty (dyrektorów, nauczycieli, wykładowców oraz studentów i uczniów szkół wyższych, ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych, podstawowych).

Z wyrazami szacunku
Krystyna i Zbigniew Możdżeń
e-mail: zbigniew_mozdzen@poczta.onet.pl
(0-16) 621 43 98
Referat ds. Obsługi Rady Miasta tel. (0-16) 624 87 17
e-mail: oa3@jaroslaw.pl

Na podstawie autorskich projektów programów:

 • "Na Kupieckim Szlaku",
 • Europa - Małopolska -"Ruski Szlak" z 1996 r. nagrodzony wyróżnieniem w konkursie Małe Ojczyzny - Tradycja dla Przyszłości przez Fundację Kultury w Warszawie,
 • Jarosław - Magiczne Miasto z 1994 roku nagrodzony w konkursie Małe Ojczyzny - Tradycja dla Przyszłości przez Fundację Kultury w Warszawie. Licznie publikowane przez ogólnopolskie tytuły prasowe oraz lokalne
W kolejnych numerach biuletynu opublikujemy dalsze informacje oraz całość programu.
Zofia Krzanowska
Numery archiwalne
Grudzień 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31