Strona główna » Nasze wydawnictwa » wrzesień-październik, nr 10-11 (142-143) / 2004 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

wrzesień-październik, nr 10-11 (142-143) / 2004

Sesja Rady Miasta (06.09.2004)
Delegacja z Schönebeck podczas obrad sesji Rady Maista Jarosławia w dniu 6 września 2004
Delegacja z Schönebeck podczas obrad sesji Rady Maista Jarosławia w dniu 6 września 2004

Po wakacyjnej przerwie w dniu 06.09.2004 r. obradowała XXXI Sesja Rady Miasta Jarosławia. Obradom przewodniczył Wiceprzewodniczący Rady Miasta Wacław Spiradek. W porządku obrad sesji znalazły się 24 projekty uchwał, z których podjęto 21, omawianie trzech projektów uchwał wycofano i nie dokonano nad nimi głosowania.

Podejmowanie i dyskusja nad uchwałami poprzedzona została wystąpieniem zaproszonych gości z niemieckiego miasta Schönebeck. Burmistrz Schönebeck Hans Jűrgen Hasse przybliżył zebranym na sesji miasto Schönebeck, jego specyfikę, problemy (poszukiwanie nowych miejsc pracy itp.). Współpraca Jarosławia z Schönebeck obejmować miałaby m.in. obszary związane z ubieganiem się o środki unijne dla Jarosławia, wspierania wzajemnie inwestorów (w ramach krajowych Izb Handlowych).

Przewodniczący klubu SLD Stanisław Jucha przedstawił oświadczenie dotyczące protestów sprawie zamknięcia ruchu drogowego na jarosławskiej starówce.

Następnioe Burmistrz Miasta Jarosławia poinformował zebranych o podjętych działaniach pomiędzy sesjami.

Radni podjęli uchwały w następujących sprawach:

 • Uchwalenia Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Jarosławia na lata 2004-2011- po długiej dyskusji,
 • zmian w budżecie miasta na rok bieżący dot. zwiększenia wydatków na remonty w szkołach (Gimnazjum Nr 5, SP Nr 11, Gimnazjum Nr 3),
 • zmian w budżecie miasta w rb. - nadwyżkę budżetu miasta przekazano na koszty związane z przebudowa skrzyżowania ul. 3. Maja, Tarnowskiego i Placu Mickiewicza,zmian uchwały własnej budżetowej,
 • zmian w budżecie miasta - zwiększenie o 9.700 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie w Straży Miejskiej,
 • zmian w budżecie miasta - dotyczy kosztów modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków,
 • zmian w budżecie miasta - dot. zwiększenia wydatków na utrzymanie dróg gminnych, oczyszczanie, oznakowanie, wycenę budynków i nieruchomości gminnych, na administrację publiczną, a także w związku z większymi niż planowano wypłatami dodatków mieszkaniowych,
 • nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Jarosław - dot. nieruchomości pod wybudowanie stacji podciśnieniowej dla inwestycji skanalizowania ul. Pekińskiej, Kruhel Pekiński, Dolnoleżajska, Batalionów Chłopskich, Brodowicze, Stawki,
 • zbycia nieruchomości przy ul. Reymonta,
 • zbycia gruntu przy ul. Słonecznej,
 • zbycia gruntu przy ul. Basztowej,
 • nieodpłatnego zbycia nieruchomości na rzecz Powiatu Jarosławskiego - dwie uchwały,
 • nabycia gruntu położonego przy ul. Wróblewskiego w Jarosławiu - związane jest to z planem budowy budynku socjalnego,
 • ustalenia planu sieci publicznych szkól podstawowych i gimnazjów - związane z połączeniem Szkoły Podstawowej Nr 5 i Gimnazjum Nr 5,
 • zmiany uchwały w sprawie zorganizowania scentralizowanej obsługi finansowej i gospodarczej przedszkoli miejskich - w związku z zakończeniem kadencji dyrektor Przedszkola Nr9, która sprawowała nadzór nad Zespołem Finansowo - Księgowym miejskich Przedszkoli, nadzór sprawuje dyrektor MP Nr 12. Siedziba Zespołu nadal pozostaje w MP Nr 9 ze względów lokalowych,
 • szczegółowych zasad ponoszenia opłat za pobyt w środowiskowym Domu Samopomocy w Jarosławiu,
 • odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego - w Jarosławiu jest wyznaczony jeden obszar górniczy, w myśl przepisów można odstąpić od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania - jeżeli przewidywane szkodliwe wpływy na środowisko będą nieznaczne,
 • zaliczenia drogi do drogi gminnej oraz nadanie jej nazwy,
 • odrzucenia w całości protestu mieszkańców do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego tereny wolne od zabudowy (skrzyżowanie ul Fredry i Kielara), użytkowane rolniczo (ul. Starosanowa) - dwie uchwały.
Odrzucono projekty uchwał w następujących sprawach:
 • wydzierżawienia nieruchomości przy ul. Rynek w Jarosławiu - dot. Kamienicy Attavantich; dyskusja dotyczyła zasadności dzierżawy, lub remontu własnego Gminy Miejskiej,
 • wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Piekarskiej w Jarosławiu,
 • obniżenia wysokości wskaźników procentowych służących do naliczania wysokości dodatku mieszkaniowego.

Podczas obrad Sesji Rady Miasta radni przegłosowali jednomyślnie Oświadczenie w sprawie ogłoszenia patronem miasta błogosławionego ojca Michała Czartoryskiego.

Po głosowaniach nad uchwałami ujętymi w porządku obrad niniejszej sesji miały miejsce wystąpienia radnych w ramach interpelacji.

W trakcie sesji dyskutowano także nad programem "Kupiecki Szlak" autorstwa pp. Krystyny i Zbigniewa Możdżeniów.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jarosław Pagacz poinformował obecnych na sesji mieszkańców Jarosławia o proceduralnych możliwościach zmiany prawa uchwalonego na sesji RM - sprawa dotyczy ul. Starosanowej, skrzyżowania ul. Fredry i Kielara.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jarosławia
Wacław Spiradek
Numery archiwalne
Styczeń 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31