Strona główna » Nasze wydawnictwa » listopad, nr 10 (107) / 2001 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

listopad, nr 10 (107) / 2001

Strona 5
Sprawozdanie
z realizacji uchwał Rady Miasta Jarosławia podjętych od 2 kwietnia 2001 r. do 27 sierpnia 2001 r.

W tym okresie Rada Miasta podjęła łącznie 103 uchwały, z tego:
- w sprawie budżetu 19 uchwał,
- w sprawie gospodarki mieniem 15 uchwał,
- w sprawie wyborów 31 uchwał,
- w sprawie stanowienia prawa 27 uchwał,
- oraz inne 11 uchwał.

Omówię teraz realizację uchwał Rady kolejno:
1) w sprawie budżetu uchwały Rady zostały zrealizowane. przyjęto sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2000 i udzielono absolutorium Zarządowi Miasta Jarosławia. Dokonano przeniesień w budżecie miasta. Powyższe zmiany zostały wprowadzone w większości w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, dotacji otrzymanych od Wojewody Podkarpackiego związanych z realizacją zadań zleconych na 2001 r., w związku z otrzymaniem od Ministra Finansów ostatecznej kalkulacji kwoty dochodów gminy z tytułu podatku od osób fizycznych na 2001 r., w związku z otrzymaniem informacji od Ministra Finansów o ostatecznym podziale kwot subwencji na 2001 r., otrzymaniem dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, otrzymaniem dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie dożywiania uczniów, w związku z otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o przyznaniu kwoty subwencji rekompensującej utracone przez gminę dochody z tytułu ulg ustawowych w podatkach lokalnych, przyznaniem dotacji celowych na dofinansowanie budowy budynku komunalnego, na prace przygotowawcze do spisu powszechnego i na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
 • udzielono pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu w kwocie 40.000 na zakup kolonoskopu dla COM w Jarosławiu,
 • zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 2.000.000 złotych z przeznaczeniem na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach miasta w 2001 r. Udzielono długoterminowego poręczenia finansowego na okres 30 lat dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągniętego kredytu przez Jarosławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Jarosławiu ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na przedsięwzięcie inwestycyjno budowlane realizowane w Jarosławiu przy ul. Skarbowskiego.
2) w sprawie gospodarki mieniem realizacja uchwał przedstawia się następująco:
 • uchwała Nr 432/XXX/2001 z dnia 2 kwietnia br. w sprawie rozwiązania wieczystego użytkowania gruntu położonego w Jarosławiu została zawarta umowa notarialna dotycząca rozwiązania umowy.
 • Uchwała Nr 435/XXX/2001 z dnia 2 kwietnia br. w sprawie zamiany nieruchomości położonych przy ul. Słowackiego sprawa zakończona, zawarta została umowa notarialna w dniu 15 maja 2001 r.
 • Uchwała Nr 460/XXXII/2001 z dnia 28 maja br. w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Kulkowej. Nabyto na rzecz gminy miejskiej nieruchomość aktem notarialnym w dniu 28 czerwca 2001 r.
 • Uchwała Nr 461/XXXII/2001 z dnia 28 maja br. w sprawie nabycia położonej przy ul. Łazy Kostkowskie Żwirowa. Uchwała została zrealizowana, nabyto nieruchomość przy w/w ulicach, zawarto umowę notarialną w dniu 22 czerwca 2001 r.
 • Uchwała Nr 462/XXXII/2001 z dnia 28 maja br. w sprawie rozwiązania umowy wieczystego użytkowania została zrealizowana.
 • Uchwała Nr 496/XXXIII/2001 z dnia 25 czerwca br. w sprawie zamiany nieruchomości (ul. Kulkowa i Kruhel Pełkiński). Uchwała została zrealizowana, dokonano zamiany aktem notarialnym 28 czerwca 2001 r.
 • Pozostałych dziewięć uchwał dotyczących nabycia nieruchomości, oddania gruntu w użytkowanie wieczyste, zbycia nieruchomości, obciążenia nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym znajduje się w trakcie realizacji.
3) Dalej w sprawie wyborów podjęto 31 uchwał. Siedem z nich dotyczyło powołania Komisji konkursowych dla przeprowadzenia konkursów na stanowiska Dyrektorów Miejskich Przedszkoli Nr 1, 8, i 10 oraz dyrektorów Publicznych Gimnazjów Nr 1, 2, 3 i 5, których organem prowadzącym jest Rada Miasta. W dniu 30 sierpnia br. na spotkaniu Burmistrza Miasta z dyrektorami placówek oświatowych wręczono akty powołania dyrektorom, którzy w wyniku postępowania konkursowego otrzymali nominacje na stanowiska dyrektorów w/w placówek. Kolejnych siedemnaście uchwał dotyczyło powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego. Powołane komisje egzaminacyjne oceniały wiedzę oraz dotychczasowy dorobek zawodowy nauczycieli wydając im zaświadczenia o zdaniu egzaminu. W dniu 30 sierpnia br. Burmistrz Miasta wręczył nauczycielom akty nadania stopnia awansu zawodowego. Pozostałe również zostały zrealizowane a dotyczą zmian w składach osobowych stałych Komisji Rady Miasta, odwołania członków Kolegium ds. Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu oraz rozwiązania dotychczasowej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. 4) Kolejna grupa uchwał to stanowienie prawa - podjęto 27 uchwał. Są to uchwały dotyczące:
 • zmiany uchwały w sprawie opłaty za świadczenia w przedszkolach miejskich,
 • określenia regulaminu przeprowadzania konkursu na dyrektorów miejskich przedszkoli, szkół podstastawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Rada Miasta,

cd. str. 6

Numery archiwalne
Sierpień 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31