Strona główna » Nasze wydawnictwa » grudzień, nr 12 (84) / 1999 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

grudzień, nr 12 (84) / 1999

Strona 7
U C H W A Ł A Nr 261/XIII/99 RADY MIASTA JAROSŁAWIA
z dnia 13 grudnia 1999 r.
w sprawie ustalenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę miast i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych miast.

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grdnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.) w związku z art.18, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 16, poz. 95 z późn. zm.)
Rada Miasta u c h w a l a, c o n a s t ę p u j e :


§ 1

Ustala się opłatę za pobór 1m3 wody w wysokości:
  • gospodarstwa domowe 1,53 zł
  • pozostali odbiorcy 1,63 zł.


§ 2

Ustala się opłatę za odprowadzenie 1m3 ścieków w wys.:
  • gospodarstwa domowe 1,22 zł
  • pozostali odbiorcy 1,38 zł.


§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Budżetowej Rady Miasta.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr 34/IV/98 Rady Miasta Jarosławia z 28 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę miast i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych miast.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jarosławia oraz w Biuletynie Informacyjnym.UCHWAŁA Nr 262/XIII/99 RADY MIASTA JAROSłAWIA
z dnia 13 grudnia 1999 r.
w sprawie ustalenia opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych i ciekłych odpadów komunalnych.
Na podst. art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 1996 r. Dz.U. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132 z późn. zm., poz. 622)
Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się maksymalną stawkę opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wykonywane przez gminne jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej w Jarosławiu i podmioty posiadajace zezwolenie Burmistrza na wykonywanie tych usług w wysokości:
  1. 24,99 zł za wywóz 1m3 odpadów stałych
  2. 14,77 zł za wywóz i unieszkodliwienie 1 m3 odpadów płynnych,
  3. 11,23 zł za składowanie 1 m3 odpadów stałych.


§ 2

Maksymalna stawka opłaty za przyjęcie na miejskie składowisko odpadów stałych od osób dostarczających je we własnym zakresie (nie korzystających z usług jednostek specjalistycznych) wynosi 11,23 zł za 1m3.

§ 3

Opłaty za przyjęcie na miejskie wysypisko odpadów stałych spoza terenu Gminy Miejskiej Jarosław wymaga zgody Zarządu Miasta Jarosławia. Opłata za przyjęcie tych odpadów wyniesie 17,40 zł za 1 m3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 5

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji d/s Gospodarki Miejskiej Rady Miasta.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr 512/XXXIX/97 Rady Miasta Jarosławia z dnia 5 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych i ciekłych odpadów komunalnych.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r. i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacyjnym Rady i Zarządu Miasta, ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń oraz rozplakatowaniu na terenie miasta.Uchwała Nr 253/XIII/99 Rady Miasta Jarosławia
z dnia 13 grudnia 1999 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z ulic, chodników, placów na terenie miasta Jarosławia, wytypowanych do prowadzenia sprzedaży towarów z samochodów, przyczep campingowych i innych punktów handlowych o charakterze czasowym.

Na podstawie art. 5 dekretu o targach i targowiskach (Dz.U.Nr 41 poz.312 z 1951r. z późn. zmianami) oraz art.15 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9 poz.31 z 1991 r. z późn. zm.) - Rada Miasta Jarosławia uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 104/XV/91 z dnia 14 czerwca 1991 r. wprowadza się następującą zmianę: § 1 otrzymuje brzmienie: Określa się odpłatność za prowadzenie działalności handlowej w wytypowanych miejscach na terenie miasta Jarosławia, których wykaz stanowi załącznik do niniejszej Uchwały:
  1. opłata miesięczna - 180 zł
  2. jednorazowa opłata dzienna - 18 zł


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.
Numery archiwalne
Maj 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31