Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2012 » Styczeń
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 198/XXI/2011 z dnia 28.11.2011 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012
   

Burmistrz Miasta Jarosławia

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następującego zadania
z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz zwalczania narkomanii

 

 

•I.     RODZAJ ZADAŃ:

 • 1. Organizacja wypoczynku letniego w formie kolonii zdrowotnych i turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci imłodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym iwykluczeniem społecznym

Wysokość dotacji  - 11 000.00 zł

Wysokość dotacji na realizację tego zadania w roku 2011 wynosiła  -  10 000.00 zł

 • 2. Prowadzenie całorocznej świetlicy środowiskowej oraz profilaktyki alkoholowej dla dzieci zDzielnicy nr 5 ze wsparciem specjalistycznym rodziny

Wysokość dotacji  - 20 000.00 zł

Wysokość dotacji na realizację tego zadania w roku 2011 wynosiła  -  10 000.00 zł

 • 3. Prowadzenie 3 świetlic środowiskowych oraz profilaktyki alkoholowej dla dzieci imłodzieży zterenu miasta Jarosławia z rejonu Dzielnicy nr 1, nr 2, nr 6

Wysokość dotacji  - 80 000.00 zł

Wysokość dotacji na realizację tego zadania w roku 2011 wynosiła  -  80 000.00 zł

 • 4. Organizacja pikniku integracyjnego „Z bliźnim na majówkę" z udziałem dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym z terenu Dzielnicy Nr 3

Wysokość dotacji  - 4 000.00 zł

Wysokość dotacji na realizację tego zadania w roku 2011 wynosiła  -  4 000.00 zł

 • 5. Organizacja festynu dla społeczności lokalnej - „Bawimy się i wypoczywamy bez alkoholu"

Wysokość dotacji  - 4 000.00 zł

Wysokość dotacji na realizację tego zadania w roku 2011 wynosiła - 4 000.00 zł

 • 6. Wspieranie działań profilaktyczno - wychowawczych w świetlicy środowiskowej dla dzieci zrodzin dysfunkcyjnych, w tym z problemem alkoholowym z terenu Dzielnicy nr 3

Wysokość dotacji  - 30 000.00 zł

Wysokość dotacji na realizację tego zadania w roku 2011 wynosiła - 30 000.00 zł

 • 7. Organizacja obozu sportowo - rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży w ramach promowania zdrowego stylu życia bez nałogów

Wysokość dotacji -  12 000.00 zł

Wysokość dotacji na realizację tego zadania w roku 2011 wynosiła - 8 000.00 zł

 • 8. Prowadzenie Klubu Młodzieżowego „Arka" oraz profilaktyki alkoholowej na rzecz dzieci imłodzieży ze środowisk patologicznych z rejonu ul. 3-go Maja

Wysokość dotacji  - 4 000.00 zł

Wysokość dotacji na realizację tego zadania w roku 2011 wynosiła  -  3 500.00 zł

 • 9. Wspieranie działań na rzecz integracji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, wywodzących się z rodzin dysfunkcyjnych, jako formy profilaktyki alkoholowej - „Lato na starówce"

Wysokość dotacji  - 4 000.00 zł

Wysokość dotacji na realizację tego zadania w roku 2011 wynosiła  -  4 000.00 zł

 • 10. Promowanie postaw proabstynenckich i trzeźwościowych poprzez kampanie informacyjno - edukacyjne o zasięgu lokalnym

Wysokość dotacji  - 10 000.00 zł

Wysokość dotacji na realizację tego zadania w roku 2011 wynosiła  -  5 000.00 zł

 • 11. Organizowanie wypoczynku letniego w formie kolonii zdrowotnych i turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym zdzielnicy nr 3

            Wysokość dotacji - 6 000.00 zł

            Wysokość dotacji na realizację tego zadania w roku 2011 wynosiła - 17 000.00 zł

 • 12. Organizowanie wsparcia dla ofiar przemocy domowej, bezdomnych uzależnionych odalkoholu z terenu miasta Jarosławia oraz zapewnienie im pomocy socjalnej, prawnej ipsychologicznej

Wysokość dotacji  - 30 000.00 zł

Wysokość dotacji na realizację tego zadania w roku 2010 wynosiła  -  14 000.00 zł

 • 13. Zorganizowanie wypoczynku letniego promującego zdrowy styl życia bez nałogów dladzieci imłodzieży z Dzielnicy nr 2

            Wysokość dotacji - 3 000.00 zł

            W 2011 r. zadanie nie było realizowane

 • 14. Organizowanie wszechstronnej pomocy dla kobiet zagrożonych problemem alkoholowym oraz wsparcie kobiet i rodzin ofiar przemocy domowej wynikłej z alkoholizmu osób bliskich

Wysokość dotacji  -  12 000.00 zł

Wysokość dotacji na realizację tego zadania w roku 2011 wynosiła - 9 000.00 zł

 • 15. Promocja trzeźwości wśród niesłyszących, głuchoniemych i z wadą słuchu poprzez organizowanie imprez profilaktycznych, warsztatów terapeutycznych integrujących grupę zespołecznością lokalną

            Wysokość dotacji - 10 000.00 zł

            W 2011 r. zadanie nie było realizowane

 • 16. Zorganizowanie wypoczynku letniego połączonego z profilaktyką uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i patologicznych z Dzielnicy nr 7

Wysokość dotacji  -  4 000.00 zł

Wysokość dotacji na realizację tego zadania w roku 2011 wynosiła - 4 000.00 zł

 • 17. Zorganizowanie muzyczno-poetyckich warsztatów twórczych jako alternatywa spędzania wolnego czasu w trzeźwości osób niewidomych i słabo widzących

            Wysokość dotacji - 5 000.00 zł

            W 2011 r. zadanie nie było realizowane

 • 18. Organizowanie festynów promujących zdrowy styl życia bez używek dla rodzin z Dzielnicy nr6

            Wysokość dotacji - 5 500.00 zł

            W 2011 r. zadanie nie było realizowane

 • 19. Kształtowanie umiejętności życiowych dzieci i młodzieży jarosławskiej skuteczną formą promocji zdrowia, profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniem przemocy w szkole

Wysokość dotacji  -  5 000.00 zł

Wysokość dotacji na realizację tego zadania w roku 2011 wynosiła -  9 500.00 zł

 • 20. Propagowanie sportu i rekreacji w zakresie piłki nożnej jako najskuteczniejszej formy profilaktyki uzależnień w społeczności lokalnej miasta Jarosławia

Wysokość dotacji  -  7 000.00 zł

Wysokość dotacji na realizację tego zadania w roku 2011 wynosiła -  7 000.00 zł

 • 21. Organizacja festynu sportowo - rekreacyjnego promującego zdrowy styl życia bez nałogów dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy nr 7 i dzielnic ościennych

Wysokość dotacji  -  4 000.00 zł

Wysokość dotacji na realizację tego zadania w roku 2011 wynosiła -  4 000.00 zł

 • 22. Promocja dojrzałych postaw proabstynenckich i zdrowego stylu życia poprzez organizację czasu wolnego w ramach duszpasterstwa młodzieży

Wysokość dotacji  -  4 000.00 zł

Wysokość dotacji na realizację tego zadania w roku 2011 wynosiła -  4 000.00 zł

 • 23. Prowadzenie całorocznej świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci imłodzieży z rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym i problemem alkoholowym zDzielnicy nr 1

            Wysokość dotacji - 30 000.00 zł

            W 2011 r. zadanie nie było realizowane.

 • 24. Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży wywodzących się z rodzin dotkniętych patologia społeczną w tym uzależnieniom od alkoholu z dzielnicy nr 1

            Wysokość dotacji - 4 000.00 zł

            W 2011 zadanie realizowane w trybie pozakonkursowym - wysokości dotacji 2 500.00

 • 25. Kształtowanie wśród chorych na cukrzycę wiedzy i prawidłowych zachowań związanych
  z ochroną zdrowia, w szczególności z profilaktyką alkoholową

Wysokość dotacji  - 2 000.00 zł 

Wysokość dotacji na realizację tego zadania w roku 2011 wynosiła -  1 500.00 zł

 • 26. Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez czynne uprawianie sportu
  w zakresie piłki nożnej chłopców jako formy profilaktyki alkoholowej

Wysokość dotacji  - 37 000.00 zł 

Wysokość dotacji na realizację tego zadania w roku 2011 wynosiła -  85 000.00 zł

 • 27. Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez czynne uprawianie sportu
  w zakresie tenisa stołowego, strzelectwa oraz judo jako formy profilaktyki alkoholowej

Wysokość dotacji  - 30 000.00 zł 

Wysokość dotacji na realizację tego zadania w roku 2011 wynosiła -  50 000.00 zł

 • 28. Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez czynne uprawianie sportu
  w zakresie piłki koszykowej chłopców jako formy profilaktyki alkoholowej

Wysokość dotacji  - 35 000.00 zł 

Wysokość dotacji na realizację tego zadania w roku 2011 wynosiła -  50 500.00 zł

 • 29. Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez czynne uprawianie sportu
  w zakresie piłki ręcznej dziewcząt jako formy profilaktyki alkoholowej

Wysokość dotacji  - 10 000.00 zł 

Wysokość dotacji na realizację tego zadania w roku 2011 wynosiła -  10 000.00 zł

 • 30. Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez czynne uprawianie sportu
  w zakresie lotnictwa szybowcowego jako formy profilaktyki alkoholowej

Wysokość dotacji  - 2 000.00 zł 

Wysokość dotacji na realizację tego zadania w roku 2011 wynosiła -  2 000.00 zł

 • 31. Zorganizowanie obozu integracyjnego dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym wywodzących się z rodzin dotkniętych patologią z Dzielnicy Nr 2

            Wysokość dotacji - 3 000.00 zł

            W 2011 r. zadanie nie było realizowane

 • 32. Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez zajęcia w zakresie krótkofalarstwa jako forma profilaktyki alkoholowej

            Wysokość dotacji - 3 000.00 zł

            W 2011 r. zadanie nie było realizowane

 • 33. Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych w zakresie jazdy konnej w ramach promowania zdrowego trybu życia bez nałogów

            Wysokość dotacji - 10 000.00 zł

            W 2011 r. zadanie nie było realizowane

 • 34. Udzielanie pomocy psychologicznej i terapeutycznej osobom i rodzinom, w których występuje problem narkomanii

Wysokość dotacji  - 10 000.00 zł 

Wysokość dotacji na realizację tego zadania w roku 2011 wynosiła  -  10 000.00 zł

II. PODMIOT UPRAWNIONY:

Podmiotami uprawnionymi są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione
w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

 

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

 • 1. Udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów:
 • a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
  z późn. zm.),
 • b) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)
 • 2. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu uprawnionego, który przedstawi ofertę gwarantującą wykonanie zleconego zadania na rzecz mieszkańców miasta Jarosław wsposób efektywny, oszczędny i terminowy oraz prowadzi statutową działalność obejmującą swoim zakresem zadanie będące przedmiotem zlecenia.

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ

 1. Zadania nr 1, 4, 24, 31 będą realizowane w okresie od 01.04.2012 r. do 30.09.2012 r., zadania nr 5, 7, 11, 13, 16, 21 będą realizowane w okresie od 01.06.2012 r. do 30.09.2012 r. Pozostałe zadania będą realizowane w okresie od daty podpisania umowy do 31.12.2012 r.
 2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadań zostaną sprecyzowane w umowie.
 3. Realizatorem zadania może być wyłącznie oferent, który prowadzi działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu.
 4. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością zgodnie z warunkami przedstawionymi w ofercie i zaakceptowanymi w umowie.

V. TERMIN  I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY KONKURSOWEJ:

Oferty  należy składać  w terminie do dnia 3 lutego 2012 r. do godz. l530 w Kancelarii Urzędu Miasta Jarosławia (parter, pokój nr 3) ul. Rynek 1. Oferta powinna być opisana w następujący sposób: pełna nazwa zadania zgodna z treścią ogłoszenia, na które składana jest oferta konkursowa i nazwa podmiotu składającego ofertę.

VI. WYMOGI FORMALNE:

 1. Wzór oferty, umowy i sprawozdania określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. 2011 Nr 6, poz.25).
 2. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby do tego uprawnione, wyszczególnione w odpowiednim dokumencie potwierdzającym ich uprawnienia.
 3. Oferta powinna być wypełniona czytelnie we wszystkich miejscach i rubrykach oraz opieczętowana w wymaganych miejscach. W przypadku, gdy dana pozycja oferty nie będzie wypełniana należy napisać: ,,nie dotyczy" lub wstawić cyfrę ,,0" (zero) w miejscach, które wymagają podania wartości liczbowych.
 4. Załączniki spełniają wymogi ważności, gdy są podpisane przez osoby uprawnione. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona załącznika powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione oraz opatrzona datą potwierdzenia. Nie jest dopuszczalne samodzielne nanoszenie jakichkolwiek zmian we wzorze formularza oferty.

 

VII. OFERTA KONKURSOWA POWINNA ZAWIERAĆ:

 1. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego.
 2. Termin i miejsce realizacji zadania publicznego.
 3. Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania.
 4. Informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne.
 5. Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania w tym o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł.
 6. Deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania

 

VIII. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI:

 1. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta oraz umocowanie osób do reprezentowania (powyższe dokumenty muszą być zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym, niezależnie od tego, kiedy zostały wydane).
 2. Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie składają potwierdzony za zgodność z oryginałem dekret o powołaniu na proboszcza lub na inną funkcję upoważniający do składania oświadczeń woli.
 3. Pełnomocnictwo w przypadku, gdy oferta podpisana jest przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.

 

IX. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY:

 • 1. Za ofertę spełniającą wymagania formalne uznaje się ofertę:
 • a) złożoną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 dorozporządzenia Ministra Pracy iPolityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania zwykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz.25).
 • b) zawierającą prawidłowe dane, zgodne z celami i założeniami konkursu,
 • c) złożoną w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,
 • d) zawierającą wszystkie wymagane załączniki,
 • e) zawierającą termin realizacji zgodny z terminem określonym w ogłoszeniu o konkursie,
 • 2. Ofertę odrzuca się, jeśli:
 • a) została złożona po upływie terminu (decyduje data wpływu),
 • b) nie spełnia wymogów formalnych
 • 3. Przy dokonywaniu wyboru oferty będą stosowane następujące kryteria:
 • a) możliwość realizacji zadania w oparciu o odpowiednią bazę materialną, lokalową, sprzęt potrzebny do realizacji zadania, odpowiednie zasoby kadrowe oraz doświadczenie wrealizacji zadań objętych konkursem;
 • b) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie będzie realizowane,
 • c) kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 • d) udział finansowych środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadań objętych konkursem (w przypadku wspierania wykonywania zadania)
 • e) wkład rzeczowy oraz osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
 • f) analiza i ocena realizacji zleconych zadań w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia się z otrzymanej dotacji (jeżeli zadanie było przez dany podmiot realizowane).
 • 4. W toku postępowania konkursowego może zostać wybrana więcej niż jedna oferta, a kwota przyznanej dotacji może ulec zmniejszeniu.
 • 5. Burmistrz Miasta Jarosławia powoła komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert na zasadach określonych w ustawie.
 • 6. Decyzję o wyborze podmiotu, któremu zostanie zlecone do realizacji zadanie będące przedmiotem konkursu podejmuje Burmistrz Miasta Jarosławia w formie zarządzenia.
 • 7. Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
 • 8. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.
 • 9. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi niezwłocznie po wyborze oferty:
 • a) w Biuletynie Informacji Publicznej bip.jaroslaw.um.gov.pl ,
 • b) w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,
 • c) na stronie internetowej Urzędu Miasta www.jaroslaw.pl. (w zakładce ogłoszenia ikomunikaty)


X. INFORMACJE DODATKOWE:

 • 1. Podmiot, który otrzyma dotację jest zobowiązany do:
 • a) korekty kosztorysu zadania, w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,
 • b) składania sprawozdań z realizacji zadania
 • c) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
 • d) dostarczenia na wezwanie oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji znią związanej.
 • 2. Na dokumentach potwierdzających wydatkowanie środków należy umieścić adnotację, żezostały „sfinansowane z dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Jarosław". W rozliczeniu dotacji nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy.

 

 

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA

wprowadziła: Magdalena Rożek
(11.01.2012 | aktualizacja 17.01.2012 11:08)
Październik 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31