Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2012 » Styczeń
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2012 r.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((t.j. Dz.U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 198/XXI/2011Rady Miasta Jarosławia z dnia 28.11.2011 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.
 

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA

 

ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2012 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

I. Rodzaj zadań:

Zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

1. Organizacja XX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej w Jarosławiu pod nazwą „Pieśni Naszych Korzeni".

Termin  realizacji  zadania : od dnia podpisania umowy do dnia 03.10.2012r.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania 2012 r. wynosi 100.000zł (słownie: sto tysięcy złotych), w 2011 r. wynosiła 70.000zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).

 

Cele zadania:

 • Wspieranie inicjatyw i twórczych działań stowarzyszeń organizacji społeczno - kulturalnych
  w zakresie muzyki w tym muzyki dawnej oraz realizacji przedsięwzięć kulturalnych, rozbudzanie
  i rozwijanie zainteresowania międzynarodową muzyką dawną wśród dzieci i młodzieży lokalnej,
 • Organizowanie form upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa europejskiego
  i światowego,
 • Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta Jarosławia.

 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:  

 • Organizacja i prowadzenie: koncertów instrumentalnych muzyki dawnej, koncertów wokalnych dawnych pieśni i chorałów.
 • Spotkań młodzieży różnych narodowości uczestniczącej w wydarzeniu kulturalnym.
 • Warsztatów muzycznych i tańców z dawnych wieków w ramach Festiwal

2. Realizacja przedsięwzięć w zakresie kultury /na terenie miasta, w szczególności dla mieszkańców dzielnicy nr 3/ oraz promocja twórczości artystycznej poprzez organizowanie festiwali, konkursów, przeglądów, plenerów, wystaw, konferencji, występów i koncertów

Termin  realizacji  zadania : od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2012r. ,

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2012r. wynosi  100.000zł (słownie: sto tysięcy złotych), w 2011r. wynosiła 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

 

Cele zadania:

Wspieranie inicjatyw i twórczych działań organizacji społeczno - kulturalnych

w dziedzinach literatury, muzyki, sztuk plastycznych, teatru, filmu, nauk humanistycznych oraz w zakresie realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych,

 • Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania muzyką, teatrem, książkami, filmem, malarstwem i rzeźbą wśród dzieci i młodzieży lokalnej,
 • Organizowanie wszelkich form upowszechniania kultury i ochrony tradycji narodowej, Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta Jarosławia.
 • Rozwijanie zainteresowań mieszkańców tematyką kulturalno-wychowawczą poprzez wydawanie czasopism.

 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

Prowadzenie działalności kulturalnej na terenie miasta poprzez:

 • Organizowanie: koncertów muzycznych; festiwali; imprez mających na celu popularyzację kultury innych narodów; plenerów, wystaw malarskich i rzeźby; przeglądów, spektakli teatralnych słowno-muzycznych; konkursów wiedzy, czytelnictwa; konkursów sprawnościowych dla młodzieży; spotkań młodzieży ze znanymi osobistościami ze świata kultury, artystami, poetami; pokazów, odczytów, prelekcji, dyskusji; seansów filmowych; konferencji
 • Prowadzenie: warsztatów artystycznych; klubu muzycznego, dyskusyjnego; młodzieżowego teatru amatorskiego; dziecięcych i młodzieżowych zespołów muzycznych; biblioteki; kawiarenki.
 • Wydawanie czasopism o tematyce religijnej.

3. Propagowanie i organizowanie działań z zakresu kultury muzycznej w mieście Jarosławiu na rzecz społeczności lokalnej.

Termin  realizacji  zadania : od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2012r.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2012r. wynosi  20.000zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), w 2011r. wynosiła 24.000zł (słownie: dwadzieścia cztery  tysiące złotych).

 

Cele zadania:

 • Pielęgnowanie i kultywowanie ponad 60-letniej tradycji orkiestry dętej działającej przy Klasztorze OO. Dominikanów w Jarosławiu,
 • Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości kulturowej: muzycznej i artystycznej,

 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

 • Realizowanie przedsięwzięć muzycznych dla mieszkańców Jarosławia z zachowaniem należytej staranności w wykonywaniu utworów muzycznych okolicznościowych
  w związku z zaplanowanymi przez Gminę Miejską Jarosław wydarzeniami kulturalnymi
 • i uroczystościami z udziałem orkiestry dętej.

4. Wydawanie  publikacji o charakterze wychowawczo- kulturalnym pt. „Słoneczna Skała".

Termin  realizacji  zadania : od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2012r.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2012r. wynosi  12.000zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych), w 2011r. wynosiła 9.000zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych).

Cele zadania:

Wydanie kwartalnika o wychowaniu dzieci i młodzieży:

 • Wiersze, opowiadania oraz relacje z wydarzeń kulturalnych o zabarwieniu religijnym
  z życia miasta Jarosławia,
 • Opis sylwetek osób duchownych, pedagogów i nauczycieli - wzorów do naśladowania, opinie z życia pedagogów i młodzieży w Jarosławiu.

 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

I. Przygotowanie materiałów do druku o tematyce związanej z :

 • Wydarzeniami kulturalnymi o charakterze religijnym z życia miasta Jarosławia i jego społeczności lokalnej,
 • Sylwetkami osób duchownych, pedagogów i nauczycieli Ziemi Jarosławskiej,
 • Wiersze, proza oraz artykuły o tematyce edukacyjno-wychowawczej dla dzieci
  i młodzieży.

II. Projekt wydawnictwa;

III. Korekta materiałów do edycji w projekcie wydawnictwa;

IV. Druk publikacji;

V. Promocja wydawnictwa.

 

5. Organizacja IV Międzynarodowego Festiwalu Kultury Kresowej i organizacja
 V Przeglądu Piosenki Kresowej w Jarosławiu.


Termin  realizacji  zadania : od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2012r.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2012r. wynosi 23.000zł (słownie: dwadzieścia trzy  tysiące złotych ), w 2011r. wynosiła 24.000zł (słownie: dwadzieścia cztery  tysiące złotych).

 

Cele zadania:

 • Prezentacja spuścizny kulturowej dawnych Kresów, na którą składa się dorobek kulturalny Polaków, Ukraińców, Białorusinów, Żydów i Ormian,
 • Popularyzacja twórczości artystów kresowych zamieszkujących Ziemię Jarosławską.

 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

 • Organizacja IV Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Kresowej,
 • Organizacja V Przeglądu Piosenki Kresowej w Jarosławiu.

 

6. Oprawa muzyczno-wokalna okolicznościowych uroczystości miejskich  na rzecz społeczności lokalnej.

Termin  realizacji  zadania : od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2012r.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2012r. wynosi 24.000zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych ), w 2011r. wynosiła 15.000 zł (słownie: piętnaście  tysięcy złotych).

Cele zadania:

 • Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości kulturowej;
 • Organizowanie zdarzeń kulturalnych w powiązaniu z szerzeniem idei patriotyzmu
 • i podtrzymywania tradycji narodowej.

 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

 • Oprawa muzyczno-wokalna okolicznościowych uroczystości miejskich dla mieszkańców Jarosławia z zachowaniem należytej staranności w wykonywaniu utworów muzycznych okolicznościowych w związku z zaplanowanymi przez Gminę Miejską Jarosław wydarzeniami kulturalnymi i uroczystościami z udziałem lokalnego reprezentacyjnego chóru mieszanego.

 

7. Wydawanie miesięcznika o charakterze informacyjno-kulturalnym dla mieszkańców dzielnicy nr 2 w Jarosławiu

 

Termin  realizacji  zadania : od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2012r.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2012r. wynosi 22.000zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych), w 2011r. wynosiła 20.000zł (słownie: dwadzieścia tysiące złotych).

 

Cele zadania:

 • Publikacja stanowiąca instrument przekazywania wiadomości o ważnych wydarzeniach
  z życia podmiotów - osób prawnych i jednostek działających w ich imieniu w myśl przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Druk periodyczny poruszający aktualne kwestie społeczno - religijne dotyczące wydarzeń odbywających się w mieście ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć realizowanych w obrębie dzielnicy nr 2

 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

I. Przygotowanie materiałów do druku o tematyce związanej z :

 • Wydarzeniami kulturalnymi o charakterze religijnym i patriotycznym, o tematyce społecznej i gospodarczej,
 • Informacjami z życia parafii, mieszkańców dzielnicy nr 2 oraz społeczności lokalnej Jarosławia,
 • Wychowaniem w rodzinie katolickiej,

II. Projekt wydawnictwa,

III. Korekta materiałów do edycji w projekcie wydawnictwa,

IV. Druk publikacji,

V. Promocja wydawnictwa.

 

8. Organizacja Dni Europejskich - Parada Schumana.

Termin  realizacji  zadania : od dnia podpisania umowy do dnia 08.07.2012r.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2012r. wynosi 9.000zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych), w 2011 r. wynosiła 8.000zł (słownie: osiem  tysięcy złotych).

 

Cele zadania:

 • Poparcie członkostwa Polski w strukturach Unii Europejskiej poprzez stworzenie możliwości wymiany doświadczeń, obserwacji, poglądów oraz wspólną zabawę integrującą przedstawicieli różnych grup społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży
  i nauczycieli, a także Szkolnych Klubów Europejskich, środowisk akademickich

i organizacji młodzieżowych.

 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

 • Przemarsz przebranych uczestników parady ulicami miasta;
 • Występy dzieci i młodzieży ze szkół jarosławskich: recytacja, taniec, śpiew;
 • Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej;

 

9. Organizacja sesji popularnonaukowych i warsztatów literackich dla mieszkańców Jarosławia.            

Termin  realizacji  zadania : od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2012r.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2012r. wynosi 6.000zł (słownie: sześć tysięcy złotych), w 2011r. wynosiła 5.000zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

 

Cele zadania:

 • Rozwijanie zainteresowań twórczością Wielkich Polaków,
 • Kultywowanie pamięci o poetach i kompozytorach narodowych.

 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

 • Organizacja sesji naukowych na temat polszczyzny,
 • Prezentacja dorobku twórczości Bolesława Prusa
 • Sesja poświęcona twórczości Witkacego

 

10. Organizacja imprezy kulturalnej z okazji obchodów  Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ, konkursu plastycznego pt. „Udział i wkład żołnierzy mojego miasta w międzynarodowy pokój", pikniku dla mieszkańców miasta, wystawy fotograficznej oraz druk biuletynu.

Termin  realizacji  zadania : od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2012r.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2012r. wynosi 6.000zł (słownie: sześć tysięcy złotych), w 2011r. wynosiła 5.000zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

 

Cele zadania:

 • Pielęgnowanie historii Misji Pokojowych ONZ,
 • Edukacja i wzbudzanie szacunku młodego pokolenia do wartości patriotycznych.

 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

 • Organizacja imprezy kulturalnej z okazji Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ;
 • Organizacja konkursu plastycznego na temat udziału żołnierzy w misjach;
 • Druk biuletynu o tematyce dotyczącej misji pokojowych ONZ.

 

11. Organizacja Światowego Dnia Honorowego Dawcy Krwi oraz międzynarodowego pokazu ratownictwa medycznego.

Termin  realizacji  zadania : od dnia podpisania umowy do dnia 31.09.2012r.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2012r. wynosi 6.000zł (słownie: sześć tysięcy złotych), w 2011r. wynosiła 7.000zł (słownie: siedem tysięcy złotych).

 

Cele zadania:

 • Wspieranie wydarzeń związanych ze zdrowym stylem życia, promocją zdrowia dla mieszkańców miasta.

 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

 • Pokaz ratownictwa medycznego, w tym prezentacja profesjonalnego sprzętu medycznego do ratowania życia,

Prelekcje na temat honorowego dawstwa krwi i profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców miasta.

 

12. Organizacja wystawy, sympozjów i koncertu z okazji 400 rocznicy śmierci ks. Piotra Skargi

Termin  realizacji  zadania : od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2012r.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2012r. wynosi 12.000zł (słownie: dwanaście  tysięcy złotych), w 2011r. wynosiła 5.000 pięć tysięcy złotych)

 

Cele zadania:

Rok 2012 jest rokiem jubileuszowym poświęcony pamięci ks. Piotra Skargi 

 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

 • Organizacja wystawy mająca na celu przybliżenie sylwetki ks. Piotra Skargi
 • Organizowanie sympozjów naukowych: wykłady, spotkania profesorów
 • Zbiór listów o Jarosławiu ks. Piotra Skargi
 • Koncert poświęcony pamięci ks. Piotra Skargi

 

13. Wydanie publikacji monograficznej o historii powstania oraz działalności Związku Inwalidów Wojennych

Termin  realizacji  zadania : od dnia podpisania umowy do dnia 30.VI.2012r.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2012r. wynosi 4.000zł (słownie: cztery tysiące złotych), w 2011r. zadanie nie było realizowane

 

Cele zadania:

 • Rozpropagowanie historii powstania Związków Inwalidów Wojennych RP województwa podkarpackiego
 • Popularyzacja wiedzy o mieście i regionie oraz osobach, które wpisały się w historię Ziemi jarosławskiej

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

 • Projekt wydawnictwa
 • Druk publikacji
 • Promocja wydawnictwa

 

14. Wydanie publikacji o jarosławskich pomnikach.

Termin  realizacji  zadania : od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2012r.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2012r. wynosi 5.000zł (słownie: pięć tysięcy złotych), w 2011r.zadanie nie było realizowane.

 

Cele zadania:

 • Rozpropagowanie historii losu narodu polskiego podczas II wojny światowej
 • Rozpowszechnianie wiedzy o osobach które wpisały się w historię ziemi jarosławskiej w czasie II wojny światowej

 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

 • Projekt wydawnictwa
 • Korekta materiałów do edycji w projekcie wydawnictwa
 • Recenzja merytoryczno- naukowa
 • Druk publikacji
 • Promocja wydawnictwa

 

15. Organizacja IV Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Młodych

Termin  realizacji  zadania : od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2012r.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2012r. wynosi 10.000zł (słownie: dziesięć  tysięcy złotych), w 2011r.zadanie nie było realizowane.

 

Cele zadania:

 

 • Popularyzacja sztuki młodych fotografików jarosławskich
 • Rozwój zainteresowań twórczych wśród młodzieży jarosławskiej
 • Prezentacja spojrzenia młodych ludzi na małe formy artystyczne- fotografię.

 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

 • Organizacja wystaw fotograficznych
 • Pokaz filmów, slajdów diaporam
 • Konkurs fotograficzny

 

16. Realizacja przedsięwzięć w zakresie kultury dla mieszkańców miasta Jarosławia
w szczególności: organizacja salonów literackich, nocy poezji, organizacja recitali, spotkań z artystami oraz wydanie tomiku poezji

Termin  realizacji  zadania : od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2012r.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2012r. wynosi 10.000zł (słownie: dziesięć  tysięcy złotych), w 2011r.zadanie nie było realizowane.

 

Cele zadania:

 

 • Popularyzacja literatury polskich poetów w tym rodzimych
 • Uwrażliwianie mieszkańców miasta w szczególności dzieci i młodzieży na sztukę oraz pozytywne wzorce i wartości zawarte w literaturze.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

 • Organizacja salonu literackiego
 • Spotkań z artystami
 • Wydanie tomiku poezji artystów jarosławskich
 • Promocja wydawnictwa

 

17. Wydanie Rocznika Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia -tom XIX

Termin  realizacji  zadania : od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2012r.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2012r. wynosi 10.000zł (słownie: dziesięć  tysięcy złotych), w 2011r.zadanie nie było realizowane.

Cele zadania:

 • Rozpropagowanie najnowszej historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii miasta i regionu
 • Popularyzacja wiedzy o mieście i regionie oraz osobach, które wpisały się w historię Jarosławia.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

 • Projekt wydawnictwa
 • Korekta materiałów do edycji w projekcie wydawnictwa
 • Recenzja merytoryczno- naukowa
 • Druk publikacji
 • Promocja wydawnictwa

18. Wykonanie asyst konnych podczas uroczystości patriotycznych

Termin  realizacji  zadania : od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2012r.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2012r. wynosi 5.000zł (słownie: pięć tysięcy złotych), w 2011r.zadanie nie było realizowane.

 

Cele zadania:

 

 • Zabezpieczenie asyst podczas uroczystości państwowych w dniach 2.V 2012 r. oraz 11.11.2012 r.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

 • Musztra konna
 • Pokaz cięcia szablą
 • Pokazy z lancą
 • Kadryl
 • Pas de deux

II. Zasady przyznawania dotacji.

W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, osoby i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów
i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania , jeśli ich cele statutowe obejmują działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, które prowadzą działalność statutową
w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Jarosław.

 

III. Terminy i sposób składania ofert.

1.Kompletne oferty należy składać w terminie do dnia 03.02.2012r. do godz.15.30
w Kancelarii Urzędu Miasta Jarosławia, p. nr 3, ul. Rynek 1.

2. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania( Dz.. U. Nr 6, poz. 25 )      

3. Tryb przekazywania dotacji :

a) termin i sposób przekazania dotacji określają zapisy umowy powierzania bądź wsparcia wykonania zadania .

b)jeżeli umowa nie stanowi inaczej, w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy, dla realizacji zadań jednorazowych oraz w przypadku, gdy dofinansowanie jest niższe niż 10.000 zł

c) w pozostałych wypadkach, w transzach, które będą szczegółowo określane w umowie.

4. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z podaniem tytułu zadania. Na kopercie musi być umieszczony adres zwrotny oferenta.

5. Do oferty należy dołączyć

 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta oraz umocowanie osób do reprezentowania (powyższe dokumenty muszą być zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym, niezależnie od tego, kiedy zostały wydane)

     ●  podmioty wymienione w art. 3 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie składają potwierdzony za zgodność z oryginałem dekret o powołaniu na proboszcza lub inną funkcję upoważniający do składania oświadczeń woli

 • aktualny statut organizacji. Obowiązek złożenia statutu nie dotyczy podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

pełnomocnictwo w przypadku , gdy oferta podpisana jest przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.

6. Ogłaszający zastrzega sobie prawo wezwania oferentów do przedstawienia dodatkowych dokumentów.

7. Za poprawność złożonej oferty odpowiada składający ofertę.

8. Oferty nie spełniające wymogów  formalnych podlegają odrzuceniu.

IV. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferenta.

                                  

1.Za ofertę spełniającą wymagania formalne uznaje się ofertę:

 • a) złożoną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 dorozporządzenia Ministra Pracy iPolityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty
  i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania zwykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz.25).
 • b) zawierającą prawidłowe dane, zgodne z celami i założeniami konkursu,
 • c) złożoną w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,
 • d) zawierającą wszystkie wymagane załączniki,
 • e) zawierającą termin realizacji zgodny z terminem określonym w ogłoszeniu
  o konkursie,
 • 2. Ofertę odrzuca się, jeśli:
 • a) została złożona po upływie terminu (decyduje data wpływu),
 • b) nie spełnia wymogów formalnych
 • 3. Przy dokonywaniu wyboru oferty będą stosowane następujące kryteria:
 • a) możliwość realizacji zadania w oparciu o odpowiednią bazę materialną, lokalową, sprzęt potrzebny do realizacji zadania, odpowiednie zasoby kadrowe oraz doświadczenie wrealizacji zadań objętych konkursem;
 • b) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie będzie realizowane,
 • c) kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 • d) udział finansowych środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadań objętych konkursem (w przypadku wspierania wykonywania zadania)
 • e) wkład rzeczowy oraz osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
 • f) analiza i ocena realizacji zleconych zadań w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia się z otrzymanej dotacji (jeżeli zadanie było przez dany podmiot realizowane).
 • 4. W toku postępowania konkursowego może zostać wybrana więcej niż jedna oferta, a kwota przyznanej dotacji może ulec zmniejszeniu.
 • 5. Burmistrz Miasta Jarosławia powoła komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert na zasadach określonych w ustawie.
 • 6. Decyzję o wyborze podmiotu, któremu zostanie zlecone do realizacji zadanie będące przedmiotem konkursu podejmuje Burmistrz Miasta Jarosławia w formie zarządzenia.
 • 7. Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
 • 8. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.
 • 9. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi niezwłocznie po wyborze oferty:
 • a) w Biuletynie Informacji Publicznej bip.jaroslaw.um.gov.pl ,
 • b) w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,
 • c) na stronie internetowej Urzędu Miasta www.jaroslaw.pl. (w zakładce ogłoszenia ikomunikaty)


X. INFORMACJE DODATKOWE:

 • 1. Podmiot, który otrzyma dotację jest zobowiązany do:
 • a) korekty kosztorysu zadania, w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,
 • b) składania sprawozdań z realizacji zadania
 • c) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
 • d) dostarczenia na wezwanie oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji znią związanej.
 • 2. Na dokumentach potwierdzających wydatkowanie środków należy umieścić adnotację, żezostały „sfinansowane z dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Jarosław". W rozliczeniu dotacji nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy.

 

 

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA

                                              

wprowadziła: Magdalena Rożek
(13.01.2012 | aktualizacja 13.01.2012 10:57)
Październik 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31