Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2013 » Grudzień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Konkurs ofert na realizację dowozu dzieci niepełnosprawnych

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy miejskiej pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta do specjalistycznych placówek wychowawczych w Jarosławiu w 2014 roku”.

Zadanie to mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 7 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873, z póź. zm).

I.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

Na realizację tego zadania przeznacza się kwotę 165.000,00zł

II. Zasady przyznawania dotacji:

Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie zawartej umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2003r. Nr 93 poz. 873,  z późn. zmian.) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157  poz. 1240,  z późn. zm.).

III. Terminy i warunki realizacji zadania:

1. Termin realizacji zadania ustala się od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2014 roku.

2. Warunki realizacji zadania:

a) dowóz dzieci z głębokim, znacznym i umiarkowanym upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami z terenu miasta Jarosławia z miejsca zamieszkania dziecka do specjalistycznych placówek wychowawczych w Jarosławiu i z powrotem do miejsca zamieszkania,       

b) dowóz dzieci odbywać się może środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych  (wózków inwalidzkich),

c) w czasie przewozu przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia stałej i wykwalifikowanej opieki nad dziećmi.

IV. Termin  składania ofert:

Termin składania ofert upływa z dniem 23.12. 2013 r. o godz. 8.00.

Miejsce składania ofert: Kancelaria Urzędu Miasta Jarosławia (pokój nr 3) ul. Rynek 1.

Ofertę składa się na obowiązującym formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 grudnia 2010r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

Do oferty należy dołączyć:

- aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności  (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia),

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania.

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 23.12. 2013 r. o godz. 9.00.

2. Tryb rozpatrywania ofert przez organ administracji samorządowej.

Po otwarciu ofert:

a) ustala, które z ofert spełniają wymogi zawarte w ogłoszeniu,

b) odrzuca oferty, które mimo wezwania do uzupełnienia, nie spełniają warunków określonych w ogłoszeniu  i niezwłocznie zawiadamia podmioty o odrzuceniu ofert na piśmie,

c) analizuje merytoryczną zawartość ofert,

d) ocenia możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową,

e) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

f) uwzględnia wysokość środków publicznych na realizację zadania,

g) wybiera najkorzystniejszą ofertę i decyduje o wysokości środków przyznanych na realizację zadania Gminy.

1. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty komisja konkursowa będzie brała pod uwagę:

a) ocenę możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową, podmioty przystępujące do konkursu,

b) przedstawioną kalkulację kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

c) ocenę proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja, podmiot będzie realizować zadanie publiczne,

d) planowany przez organizację, podmiot udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania,

e) planowany przez organizację, podmiot wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków, 

f) dotychczasową współpracę organizacji, podmiotu, z gminą w tym staranne i terminowe wywiązywanie się z umów  i porozumień zawartych w ciągu ostatnich trzech lat.

Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta.

VI. Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia konkursu i roku poprzednim zadań publicznych tych samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, w tym wysokości udzielonych dotacji:

W roku ogłoszenia  konkursu i w roku poprzednim na realizację zadania pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych  z terenu miasta Jarosławia do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Jarosławiu„ wydatkowano:

1)  w roku 2012 kwotę 132.500,00zł.,

2)  w roku 2013 r. kwotę 150.000,00zł.   

 

                               BURMISTRZ MIASTA

                                    JAROSŁAWIA

 

 

 

Marek Piotrowski
Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej
(02.12.2013 | aktualizacja 02.12.2013 12:29)
Czerwiec 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30