Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2014 » Styczeń
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Konkurs wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2014 roku

 

O G Ł O S Z E N I E

na podstawie § 4 ust. 3 uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 124/XV/2011 z dnia 04 lipca 2011r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Miejskiej Jarosław oraz Uchwały Nr 681/LXI/2014 Rady Miasta Jarosławia z dnia 13 stycznia 2014 r. Uchwały budżetowej miasta Jarosławia na 2014 rok   

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA

ogłasza konkurs wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu  sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2014 roku pod nazwą:

1) Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie piłki nożnej. Wysokość środków finansowych przewidzianych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu wynosi 178.000zł (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych) w formie dofinansowania zadania celowego.

2) Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie tenisa stołowego. Wysokość środków finansowych przewidzianych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu wynosi 80.000zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych,) w formie dofinansowania zadania celowego.

3) Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie piłki koszykowej. Wysokość środków finansowych przewidzianych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu wynosi 24.000zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych) w formie dofinansowania zadania celowego.

 4) „Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie piłki siatkowej. Wysokość środków finansowych przewidzianych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu wynosi 90.000zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) w formie dofinansowania zadania celowego.

5) „Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w szybowcowych zawodach sportowych. Wysokość środków finansowych przewidzianych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu wynosi 8.000zł (słownie: osiem tysięcy złotych) w formie dofinansowania zadania celowego.

 

6) „Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie sportów walki. Wysokość środków finansowych przewidzianych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu wynosi 6.000zł (słownie: sześć tysięcy złotych) w formie dofinansowania zadania celowego.

I. Termin realizacji zadania:

- zgodne z harmonogramem opracowanym przez wnioskodawcę  w okresie od dnia podpisania umowy  do dnia 31 grudnia 2014 r.

II. Zasady przyznawania dotacji.

1) O dotacje mogą się ubiegać kluby sportowe - należy przez to rozumieć jednostki organizacyjną niedziałającą w celu osiągania zysku, realizujące cele i zadania w zakresie kultury fizycznej, działające jako osoby prawne. Kluby sportowe mające siedzibę i działające na terenie Gminy Miejskiej Jarosław.

2) Przedmiotem dotacji zgłaszanych wniosków może być :

- realizacja programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów uczestnictwa w rozgrywkach ligowych oraz organizowania zawodów lub uczestnictwa w zawodach sportowych,

- pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, pokrycie części kosztów modernizacji i utrzymania klubowych obiektów sportowych,

- wynagrodzenie kadry szkoleniowej.

III. Warunki merytoryczne i finansowe :

 Do wniosku należy dołączyć:

- aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących, w przypadku organizacji zarejestrowanych w KRS dopuszcza się złożenie wydruku ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu;, zaświadczeń potwierdzających o nie zaleganiu z płatnościami.

IV. Terminy i sposób składania projektów.

1.Kompletne wnioski należy składać w terminie do dnia 28.01. 2014 r. do godz. 15.oo w Kancelarii Urzędu Miasta Jarosławia, p. nr 3 , ul. Rynek 1.

2. Wnioski należy składać na druku zgodnym z załącznikiem do uchwały Nr 124/XV/2011 Rady Miasta Jarosławia  z dnia 04 lipca 2011r.

3. Za poprawność złożonego wniosku odpowiada wnioskodawca .

4. Wnioski złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone  wnioskodawcom bez otwierania.

 

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferenta.

  • 1. Po zapoznaniu się z opinią Komisji konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta Jarosławia, który dokonuje wyboru projektu najlepiej służącemu realizacji danego zadania w formie odrębnego zarządzenia.
  • 2. Decyzja Burmistrza Miasta jest ostateczna.
  • 3. Burmistrz Miasta Jarosławia zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.
  • 4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu dwóch dni od daty otrzymania opinii w przedmiotowej sprawie Komisji. Wykaz podmiotów, wysokość przyznanej dotacji wraz z uzasadnieniem zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Jarosławia oraz Biuletynie Informacji Publicznej.
  •  

    BURMISTRZ  MIASTA JAROSŁAWIA

Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej
(14.01.2014 | aktualizacja 14.01.2014 11:27)
Maj 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31