Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2014 » Luty
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

ZARZĄDZENIE Nr 28/2014 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 13.02.2014 r. w sprawie ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Działając zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 654/LVIII/2013 z dnia 25.11.2013 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014

Burmistrz Miasta Jarosławia

zarządza, co następuje:

 

§ 1

zleca się następującym podmiotom realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2014 roku, poprzez wspieranie ich wykonywania:

1.Realizacja przedsięwzięć w zakresie kultury (na terenie miasta, w szczególności dla mieszkańców dzielnicy nr 3), promocja twórczości artystycznej, organizowanie festiwali, konkursów oraz wydanie czasopism
Parafia Chrystusa Króla w Jarosławiu, ul. 3-go Maja 49, 37-500 Jarosław

Wysokość dotacji -100 000 zł

2. Organizacja XXII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej w Jarosławiu pod nazwą „Pieśń Naszych Korzeni".

Stowarzyszenie „Muzyka Dawna w Jarosławiu", ul. Rynek 6, 37-500 Jarosław

Wysokość dotacji -85 000 zł

3.Wydanie publikacji o charakterze wychowawczo- kulturalnym pt. „Słoneczna Skała"

Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke , ul. Kraszewskiego 37/2, 37-500 Jarosław

Wysokość dotacji -12 000 zł

4. Wydanie miesięcznika o charakterze informacyjno-kulturalnym dla mieszkańców dzielnicy nr 2 Parafia Rzym.-Kat. p.w. NMP Królowej Polski, ul 3-go Maja 12, 37-500 Jarosław
Wysokość dotacji -23 000 zł

5.Propagowanie i organizowanie działań z zakresu kultury muzycznej w mieście Jarosławiu na rzecz społeczności lokalnej

Stowarzyszenie Muzyczne „Laudate Dominum" Jarosławska Orkiestra Dęta im. Antoniego Kulikowskiego ,ul. Kochanowskiego 35, 37-500 Jarosław

Wysokość dotacji -26 000 zł

6.Organizowanie Dni Europejskich- Parada Schumana

Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia ,ul. Rynek 13A, 37-500 Jarosław

Wysokość dotacji -11 000 zł

7. Organizacja sesji popularnonaukowych i warsztatów literackich dla mieszkańców Jarosławia

Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza Oddział w Jarosławiu, Plac Mickiewicza 6, 37-500 Jarosław

Wysokość dotacji -8 000 zł

8. Organizacja VI Międzynarodowego Festiwalu Kultury Kresowej i organizacja VII Przeglądu Piosenki Kresowej w Jarosławiu

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Jarosławiu
ul. 3-go maja 4, 37-500 Jarosław

Wysokość dotacji -28 000 zł

9. Organizacja imprezy kulturalnej z okazji obchodów XI Międzynarodowego Dnia Uczestnika Misji Pokojowych ONZ, oraz III Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa

Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Zarząd Koła Nr 3 , ul 3-go Maja 80,
37-500 Jarosław

Wysokość dotacji 7 000 zł

10. Organizacja Światowego Dnia Honorowego Dawcy Krwi oraz międzynarodowego pokazu ratownictwa medycznego

Podkarpacki Oddział Okręgowy Polskiego czerwonego Krzyża w Rzeszowie Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jarosławiu , ul. Poniatowskiego 57, 37-500 Jarosław

Wysokość dotacji- 6 000 zł

11. Oprawa muzyczno-wokalna okolicznościowych uroczystości miejskich  na rzecz społeczności lokalnej

Stowarzyszenie Reprezentacyjny Chór Mieszany „Jarosław" ul. Fredry 1, 37-500 Jarosław

Wysokość dotacji 20 000 zł

12.Wydanie XX tomu Rocznika SMJ

Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia, ul. Rynek 11, 37-500 Jarosław

Wysokość dotacji- 12 000 zł

13. Organizacja Światowego Dnia Walki z Cukrzycą 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Terenowe w Jarosławiu, ul. Kraszewskiego 39, 37-500 Jarosław

Wysokość dotacji- 3 000 zł

14. Organizacja IV Jarmarku Benedyktyńskiego

Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Anny Jenke w Jarosławiu,
ul Benedyktyńska 5, 37-500 Jarosław

Wysokość dotacji - 12 000 zł

15. Wykonanie asyst konnych podczas uroczystości patriotycznych

Stowarzyszenie Miłośników Koni Arabian ,37-500 Jarosław, Pekinie 309

Wysokość dotacji - 6 000 zł

16. Organizacja Międzynarodowego Zlotu Motocyklowego Jarosław 2014

Stowarzyszenie Motor Bike Drivers Team Jarosław, ul. Brzostków 9/11, 37-500 Jarosław

Wysokość dotacji -20 000 zł

17. Organizacja sympozjum, wystawy oraz wydanie okolicznościowej publikacji promującej pojezuickie dziedzictwo kulturowe

Parafia Rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała przy Kolegiacie w Jarosławiu, Plac ks. Piotra Skargi 2, 37-500 Jarosław

Wysokość dotacji-30 000 zł

18. Realizacja stałej wystawy „Jarosław w latach 1939-1945. Losy regionu i jego mieszkańców"

Parafia Rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała przy Kolegiacie w Jarosławiu, Plac ks. Piotra Skargi 2, 37-500 Jarosław

Wysokość dotacji-25 000 zł

19. Organizacja Obchodów Święta Policji w Jarosławiu

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 50,
37-500 Jarosław

Wysokość dotacji- 20 000 zł

20. .Przygotowanie dioram obrazujących wydarzenia historyczne z okazji Święta Flagi RP

Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej X.D.O.K , 37-700 Przemyśl ul. Żołnierzy I AWP 1A/9

Wysokość dotacji -15 000 zł

21.Realizacja projektu „Miejsca Odzyskane- Nowe Oblicze Kultury"

Klub Młodych Fotografów PL. Mickiewicza 6, 37-500 Jarosław

Wysokość dotacji 25 000 zł

22. Organizacja pikniku „Powrót do tradycji" Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Pełkiniach -Wygarki , Pełkinie 305, 37-500 Jarosław

Wysokość dotacji -5 000 zł

23. Organizacja wystawy z okazji jubileuszu 80-lecia Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia

Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia, ul. Rynek 11, 37-500 Jarosław

Wysokość dotacji -6 000 zł

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Kultury Turystyki i Promocji Miasta w Jarosławiu

 

§ 3

Sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden znajduje się w sekretariacie (rejestr zarządzeń), natomiast drugi w wydziale merytorycznym.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jarosławia.

Burmistrz Miasta Jarosławia

wprowadził: Rafał Kozłowski
(14.02.2014 | aktualizacja 19.02.2014 11:10)
Styczeń 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12