Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2014 » Luty
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Zarządzenie Nr 39/2014 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 20.02.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2014 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 594 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2010 Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 654/LVIII/2013 z dnia 25.11.2013 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014

 

Burmistrz Miasta Jarosławia

zarządza, co następuje:

 

§ 1

  • 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki irozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2014 roku.
  • 2. Zadanie realizowane będzie przez podmioty wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert, przeprowadzonego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego
    i o wolontariacie (klasyfikacja budżetowa: dział 851 - ochrona zdrowia, rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii, rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi).
  • 3. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
  • 4. Informacja o ogłoszeniu zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej znajdującym się na stronach miejskiego portalu internetowego www.bip.jaroslaw.um.gov.pl, na stronie internetowej http://www.jaroslaw.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jarosławia.

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Jarosławiu.

§ 3

Sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden znajduje się w sekretariacie (rejestr zarządzeń), natomiast drugi w wydziale merytorycznym.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jarosławia.

wprowadziła: Magdalena Rożek
(21.02.2014 | aktualizacja 28.03.2014 10:07)
Grudzień 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31