Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2015 » Marzec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zwalczania narkomanii

ZARZĄDZENIE Nr 55/2015 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 09.03.2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zwalczania narkomanii

Działając zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2014.1118  z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 830/LXXII/2014 z dnia 13.10.2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

 

 

Burmistrz Miasta Jarosławia

zarządza, co następuje:

 

§ 1

zleca się następującym podmiotom realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w 2015 roku, poprzez wspieranie ich wykonywania:

 

1. Udzielanie pomocy psychologicznej i terapeutycznej osobom i rodzinom, w których występuje  problem narkomanii.

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN", ul Reja 5/1, 26-610 Radom

Wysokość dotacji - 10 000 zł

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Jarosławiu.

 

§ 3

Sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden znajduje się w sekretariacie (rejestr zarządzeń), natomiast drugi w wydziale merytorycznym.

 

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jarosławia.

 

 

 

 

wprowadziła: Magdalena Rożek
(10.03.2015)
Luty 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29