Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2016 » Kwiecień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2016 roku

Zarządzenie nr 73/2016 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 31.03.2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Miejskiej Jarosław z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2016 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015.1515 - j.t. z późn. zm. ) oraz art. 15 ust. 2h i 2j oraz art.18a w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014.1118 - j.t. z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 183/XVIII/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

Burmistrz Miasta Jarosławia zarządza, co następuje:

 

§ 1

Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Miejskiej Jarosław z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w 2016 roku, podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert przeprowadzonego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

1. Zwalczanie narkomanii

Realizacja profilaktycznych programów edukacyjnych z zakresu narkomanii adresowanych do młodzieży i dorosłych, udzielanie pomocy psychologicznej i terapeutycznej osobom
i rodzinom, w których występuje problem narkomanii

Wysokość dotacji - 15 000 zł

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN, ul. Pułaskiego 9, 26-605 Radom

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

1) Prowadzenie całorocznej świetlicy środowiskowej oraz profilaktyki alkoholowej dla dzieci ze wsparciem specjalistycznym rodziny z Dzielnicy nr 5 

Wysokość dotacji - 28 000 zł

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Jarosławiu, os. Jagiellonów 1, 
37-500 Jarosław,

2) Prowadzenie całorocznej świetlicy środowiskowej z programem profilaktyki alkoholowej dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Jarosławia z rejonu Dzielnicy nr 2

Wysokość dotacji - 28 000 zł

Konkurs został unieważniony. Złożona oferta nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.

3) Prowadzenie całorocznej świetlicy środowiskowej z programem profilaktyki alkoholowej dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Jarosławia z rejonu Dzielnicy nr 6

Wysokość dotacji - 28 000 zł

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Oddział Rejonowy w Jarosławiu, ul. Dominikańska 25, 37-500 Jarosław

4) Wspieranie działań profilaktyczno - wychowawczych w świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w tym z problemem alkoholowym z terenu
Dzielnicy nr 3

Wysokość dotacji - 28 000 zł

Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga", ul. 3go Maja 49, 37-500 Jarosław

5) Prowadzenie całorocznej świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym i problemem alkoholowym z Dzielnicy nr 1
Wysokość dotacji - 28 000 zł

Stowarzyszenie Kulturalno-Wychowawcze, im. ks. Skargi w Jarosławiu, Plac Skargi 2, 37-500 Jarosław

6) Profilaktyka alkoholowa na rzecz dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych z rejonu ul. 3 go Maja 

Wysokość dotacji - 10 000 zł

Konkurs został unieważniony. Złożona oferta nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.

7) Promowanie sportu i rekreacji w zakresie piłki nożnej jako najskuteczniejszej formy profilaktyki uzależnień w społeczności lokalnej miasta Jarosławia 

Wysokość dotacji - 5 000 zł

Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia, ul. Rynek 13A, 37-500 Jarosław

8) Kształtowanie umiejętności życiowych najskuteczniejszą formą promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień

Wysokość dotacji - 5 000 zł

Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia, ul. Rynek 13A, 37-500 Jarosław

9) Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez czynne uprawianie sportu w zakresie piłki nożnej chłopców jako formy profilaktyki alkoholowej
Wysokość dotacji - 18 000 zł

1. Klub Sportowy „PRZEDMIEŚCIE" Jarosław, ul. Burmistrza Matusza 10, 37-500 Jarosławia

Wysokość dotacji - 10 000 zł

2. Jarosławski Klub Sportowy 1909, ul. Bandurskiego 2/11, 37-500 Jarosław

Wysokość dotacji - 8 000 zł

10) Promocja dojrzałych postaw proabstynenckich i zdrowego stylu życia poprzez organizację czasu wolnego w ramach duszpasterstwa młodzieży

 Wysokość dotacji - 5 000 zł

Parafia Rzymskokatolicka p. w. M. B. Bolesnej, ul. Dominikańska 25, 37-500 Jarosław

11) Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez czynne uprawianie sportu w zakresie tenisa stołowego jako formy profilaktyki alkoholowej

Wysokość dotacji - 47 000 zł

Parafialny Klub Sportowy Kolping- Jarosław, ul. 3Maja 49, 37-500 Jarosław

12) Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez czynne uprawianie sportu w zakresie judo jako formy profilaktyki alkoholowej

Wysokość dotacji - 10 000 zł

Parafialny Klub Sportowy Kolping- Jarosław, ul. 3 Maja 49, 37-500 Jarosław

13) Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez czynne uprawianie sportu w zakresie lotnictwa szybowcowego jako formy profilaktyki alkoholowej

Wysokość dotacji  - 2 000 zł

Aeroklub Ziemi Jarosławskiej, Lądowisko Laszki, 37- 543 Laszki

14) Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez zajęcia w zakresie krótkofalarstwa jako forma profilaktyki alkoholowej

Wysokość dotacji - 4 000 zł

Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga", ul. 3 Maja 49, 37-500 Jarosław

15) Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez zajęcia w zakresie łucznictwa sportowego jako forma profilaktyki alkoholowej

Wysokość dotacji - 11 000 zł

UKS „TRAMP" przy Z S T i O w Jarosławiu, ul. Św. Ducha 1, 37-500 Jarosław

16) Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez czynne uprawianie sportu
i rekreacji w zakresie aikido jako profilaktyki alkoholowej

Wysokość dotacji - 5 000 zł

Autonomiczne Zrzeszenie Combat Aikido, Rynek 20/4, 37-500 Jarosław

17) Przeciwdziałanie zachowaniom patologicznym wynikającym z nadużywania alkoholu poprzez organizowanie zajęć sportowych i rozwijających zdolności plastyczne dzieci
i młodzieży

Wysokość dotacji - 3 000 zł

Stowarzyszenie Jarosławski Plastyk, ul. Jezuicka 1, 37-500 Jarosław

18) Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktyki uzależnień w formie kolonii zdrowotnych i turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i wykluczeniem społecznym

Wysokość dotacji - 10 000 zł

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Jarosławiu, os. Jagiellonów 1,
37-500 Jarosław,

19) Organizacja obozu sportowo - rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży w ramach promowania zdrowego stylu życia bez nałogów

Wysokość dotacji - 13 000 zł

Związek Harcerstwa Polskiego, KOMENDA HUFCA, im. Czesławy „BAŚKI" Puzon,
ul. Sienkiewicza 11, 37-500 Jarosław

20) Organizacja obozu sportowego oraz zajęć rekreacyjno- sportowych w czasie wakacji jako formy profilaktyki alkoholowej

Wysokość dotacji - 5 000 zł

Międzyszkolny Klub Sportowy „SAN" JAROSŁAW, os. Armii Krajowej 11/4,
37-500 Jarosław

21) Organizowanie wypoczynku letniego w formie kolonii zdrowotnych i turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym z dzielnicy nr 3

Wysokość dotacji - 4 000 zł

Parafia Chrystusa Króla w Jarosławiu, ul. 3 Maja 49, 37-500 Jarosław

22) Zorganizowanie wypoczynku letniego promującego zdrowy styl życia bez nałogów dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy nr 2

Wysokość dotacji - 11 000 zł

Parafia Rzymskokatolicka p. w. N M P Królowej Polski, ul. 3 Maja 12, 37-500 Jarosław

23) Zorganizowanie wypoczynku letniego połączonego z profilaktyką uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i patologicznych z Dzielnicy nr 7

Wysokość dotacji - 16 000 zł

1. Parafia Rzymsko Katolicka p. w. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, ul. Dolnoleżajska 63, 37-500 Jarosław

Wysokość dotacji - 8 000 zł

2. Parafia Rzymsko-Katolicka N. S. P. J. Jarosław, Łazy Kostkowskie 10, 37-500 Jarosław

Wysokość dotacji - 8 000 zł

24) Zorganizowanie wypoczynku letniego jako formy profilaktyki alkoholowej dla dzieci i młodzieży z duszpasterstwa z Dzielnicy nr 6

Wysokość dotacji - 6 000 zł

Parafia Rzymskokatolicka p. w. M. B. Bolesnej, o. o. Dominikanów ul. Dominikańska 25, 37-500 Jarosław

25) Promowanie postaw proabstynenckich i trzeźwościowych poprzez kampanie informacyjno- edukacyjne o zasięgu lokalnym

Wysokość dotacji - 6 000 zł

Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke,
ul. Benedyktyńska 5, 37-500 Jarosław

26) Organizacja pikniku integracyjnego „ Z bliźnim na majówkę „ z udziałem dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym z terenu dzielnicy nr 3

Wysokość dotacji - 4 000 zł

Akcja Katolicka, Parafia Jarosław, p. w. Chrystusa Króla, ul. 3 Maja 49, 37-500 Jarosław

27) Organizacja festynu dla społeczności lokalnej - „Bawimy się i wypoczywamy bez alkoholu"

Wysokość dotacji - 4 000 zł

Parafia Rzymskokatolicka p. w. N M P Królowej Polski, ul. 3 Maja 12, 37-500 Jarosław

28) Organizacja festynu sportowo- rekreacyjnego promującego zdrowy styl życia bez nałogów dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy nr 7 i dzielnic ościennych

Wysokość dotacji - 6 000 zł

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, ul. Dolnoleżajska 63,
37-500 Jarosław

29)  Kształtowanie wśród chorych na cukrzycę postaw prozdrowotnych, a zwłaszcza związanych z profilaktyką alkoholową

Wysokość dotacji - 5 000 zł         

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Podkarpacki Oddział Wojewódzki,
ul. Dąbrowskiego 17/37, 35-036 Rzeszów

30) Kształtowanie wśród osób starszych prawidłowych zachowań związanych z ochroną zdrowia w szczególności z profilaktyką alkoholową

Wysokość dotacji - 10 000 zł

Stowarzyszenie Akademia Trzeciego Wieku, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław

31) Prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi szczególnie wśród osób starszych i ich rodzin poprzez zajęcia sportowo- rekreacyjne
i turystykę na terenie Dzielnicy nr 3

Wysokość dotacji - 5 000 zł

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Jarosławiu, ul. 3 go Maja 49, 37-500 Jarosław

32) Warsztaty twórcze oraz promocja zdrowego żywienia dla osób niewidomych i słabo widzących, jako profilaktyka uzależnień i model trzeźwego spędzania czasu

Wysokość dotacji - 4 000 zł

Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki, Koło Powiatowe w Jarosławiu,
ul. Poniatowskiego 57, 37-500 Jarosław

33) Promocja trzeźwości wśród niesłyszących, głuchoniemych i z wadą słuchu poprzez organizowanie imprez profilaktycznych, warsztatów terapeutycznych integrujących grupę ze społecznością lokalną

Wysokość dotacji - 3 000 zł

Polski Związek Głuchych, Koło Terenowe Jarosław, ul. Poniatowskiego 57, 37-500 Jarosław

34) Wspieranie działań na rzecz integracji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, wywodzących się z rodzin dysfunkcyjnych, jako formy profilaktyki alkoholowej

Wysokość dotacji - 3 000 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych TOBIE, ul. Jana Pawła II nr 30, 37-500 Jarosław

35) Organizowanie wszechstronnej pomocy dla kobiet zagrożonych problemem alkoholowym oraz wsparcie kobiet i rodzin ofiar przemocy domowej wynikłej
z alkoholizmu osób bliskich

Wysokość dotacji - 20 000 zł

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Jarosławskie, ul. Jasna 4, 37-500 Jarosław

36) Organizowanie wsparcia dla ofiar przemocy domowej, bezdomnych uzależnionych od alkoholu z terenu miasta Jarosławia oraz zapewnienie im pomocy socjalnej, prawnej
i psychologicznej

Wysokość dotacji - 30 000 zł

Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II - „WZRASTANIE" z/s Łopuszka Mała 13 Oddział w Jarosławiu ul. Sanowa 11, 37-500 Jarosław

 

§ 2

Informacja o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2 oraz pkt. 6 stanowi informację w rozumieniu art. 18a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Społecznych i Obronnych Urzędu Miasta Jarosławia.

 

§ 4

Zarządzenie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden znajduje się w sekretariacie (rejestr zarządzeń), natomiast drugi w wydziale merytorycznym.

 

§ 5

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej znajdującym się na stronach miejskiego portalu internetowego bip.jaroslaw.um.gov.pl, na stronie internetowej www.jaroslaw.pl oraz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jarosławia.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kancelaria Burmistrza Miasta
(01.04.2016 | aktualizacja 01.04.2016 14:47)
Luty 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29