Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2016 » Kwiecień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Konkurs otwarty na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 8 im. M. Montessori

Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza konkurs otwarty na dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 8 im. M. Montessori

OA.0050.81.2016

Zarządzenie Nr 81/2016

Burmistrza Miasta Jarosławia

z dnia 13 kwietnia 2016 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektoraMiejskiego Przedszkola Nr 8 im. Marii Montessori w Jarosławiu, os. Słoneczne 6

Na podstawie art. 36 a ust. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015.2156. z późn. zm.) oraz art. 30 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015.1515 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Jarosławia

zarządza, co następuje:

§ 1

Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora:

Miejskiego Przedszkola Nr 8 im. Marii Montessori w Jarosławiu

 

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu:

1.  na stronie internetowej Urzędu Miasta Jarosławia www.jaroslaw.pl

2.   na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Jarosławia.

3.   w siedzibie budynku Miejskiego Przedszkola nr 8 im. M.Montessori w Jarosławiu, os. Słoneczne 6.

§ 3

Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Jarosławia.

 

§ 5

Zarządzenie sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz znajduje się w sekretariacie Urzędu Miasta (rejestr zarządzeń).

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Z UP. BURMISTRZA 
ZASTĘPCA BURMISTRZA
dr DARIUSZ TRACZ

 

regulamin w załączniku

 

 

 

 

 

 

 

(15.04.2016 | aktualizacja 15.04.2016 10:22)
Luty 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29