Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2016 » Kwiecień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Konkurs otwarty na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. S. Konarskiego w Jarosławiu

Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza konkurs otwarty na dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. S. Konarskiego w Jarosławiu

OA.0050.83.2016

 

Zarządzenie Nr 83/2016

Burmistrza Miasta Jarosławia

z dnia 13 kwietnia 2016 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 IM. STANISŁAWA KONARSKIEGO W JAROSŁAWIU, UL. JANA PAWŁA II 26

 

Na podstawie art. 36 a ust. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015.2156. z późn. zm.) oraz art. 30 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015.1515 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Jarosławia

zarządza, co następuje:

§ 1

Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. Stanisława Konarskiego W Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 26

 

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu:

1.  na stronie internetowej Urzędu Miasta Jarosławia www.jaroslaw.pl

2.   na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Jarosławia.

3.  w siedzibie budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2 Im. Stanisława Konarskiego w Jarosławiu,
ul. Jana Pawła II 26

§ 3

Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Jarosławia.

 

§ 5

Zarządzenie sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz znajduje się w sekretariacie Urzędu Miasta (rejestr zarządzeń).

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z UP. BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA
DR DARIUSZ TRACZ

 

regulamin w załączniku 

Publikacja: Wydział Oświaty
(15.04.2016 | aktualizacja 15.04.2016 10:23)
Luty 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29