Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2016 » Kwiecień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań Gminy Miejskiej Jarosław z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie Nr 85/2016 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 14.04.2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań Gminy Miejskiej Jarosław z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Działając zgodnie z art. 15 ust. 2h i 2j oraz art. 18a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239) oraz Uchwałą Nr 183/XVIII/2015 Rady Miasta Jarosławia z dnia 10. 12. 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalność pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016

 

Burmistrz Miasta Jarosławia

zarządza, co następuje:

 

§ 1

Dokonuje się wyboru i ogłoszenia wyników konkursu ofert, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 45/2016 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 3.03.2016 r. na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 r. na terenie Gminy Miejskiej Jarosław, w formie wsparcia tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 

§ 2

Ogłoszenie o wynikach konkursu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Informacja o której mowa w pkt. 19 ogłoszenia wymienionego w § 2 stanowi informację w rozumieniu art. 18a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Jarosławiu. 

§ 5

Zarządzenie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz znajduje się w sekretariacie Urzędu (rejestr zarządzeń). 

§ 6

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jarosławia, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Miasta Jarosławia. 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 85/2016

Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 14.04.2016

OG Ł O S Z E N I E 

Wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 r.

L.p.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych (zł)

1.

Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia, ul. Rynek 13a, 37 - 500 Jarosław

Organizacja Spotkań Europejskich - Parada Szumana

10 000

2.

Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke ul. Benedyktyńska 5, 37 - 500 Jarosław.

Organizacja VI Jarmarku Benedyktyńskiego

15 000

3.

Parafia Chrystusa Króla, ul. 3-go Maja 49, 37 - 500 Jarosław

Realizacja przedsięwzięć w zakresie kultury na terenie miasta (w szczególności dla mieszkańców dzielnicy nr 3) oraz promocja twórczości artystycznej poprzez organizowanie festiwali, konkursów, przeglądów, plenerów, wystaw, konferencji, występów i koncertów oraz wydawanie czasopism

70 000

4.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Podkarpacki Oddział Wojewódzki, ul. Dąbrowskiego 17/37,  35-036 Rzeszów

Organizacja Światowego Dnia Walki z Cukrzycą

3 000

5.

Stowarzyszenie „Muzyka Dawna w Jarosławiu", ul. Rynek 6, 37 - 500 Jarosław

Organizacja XXIV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej „Pieśń Naszych Korzeni".

70 000

6.

Stowarzyszenie „Muzyka Dawna w Jarosławiu", ul. Rynek 6, 37 - 500 Jarosław

Organizacja imprezy: "Noc zwiedzania Rynku"

5 000

7.

Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Zarząd Koła nr 3" ul. 3-go Maja 80, 37 - 500 Jarosław

Organizacja imprezy kulturalnej z okazji uroczystości obchodów XIII Międzynarodowego Dnia Uczestnika Misji Pokojowych ONZ oraz V Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa

2 000

8.

Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia , ul. Rynek 11, 37 - 500 Jarosław

Wydanie „Rocznika Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia" tom XXII i „Rocznika Młodych" tom III

12 000

9.

Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia , ul. Rynek 11, 37 - 500 Jarosław

Organizacja konkursu fotograficznego: „Detal w Architekturze"

2 000

10.

Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia , ul. Rynek 11, 37 - 500 Jarosław

Opracowanie słownika biograficznego:  „Wielkie postacie z Jarosławia"

5 000

11.

Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia , ul. Rynek 11, 37 - 500 Jarosław

Organizacja uroczystości odsłonięcia tablicy  w „Panteonie Wybitnych Osobistości Jarosławia"

5 000

12.

Stowarzyszenie Muzyczne „LAUDATE DOMINUM" Jarosławska Orkiestra Dęta im. Antoniego Kulikowskiego, ul. Kochanowskiego 35, 37 - 500 Jarosław

Propagowanie i organizowanie działań z zakresu kultury muzycznej w mieście Jarosławiu na rzecz społeczności lokalnej

22 000

13.

Stowarzyszenie Reprezentacyjny Chór Mieszany „JAROSŁAW"  ul. Fredry 1A, 37 - 500 Jarosław

Oprawa muzyczno-wokalna okolicznościowych uroczystości miejskich w Jarosławiu na rzecz społeczności lokalnej

30 000

14.

Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza Oddział w Jarosławiu,  Plac Mickiewicza 6, 37 - 500 Jarosław

Organizacja sesji popularnonaukowych i warsztatów literackich dla mieszkańców Jarosławia

6 000

15.

Towarzystwo Miłośników Lwowa Kresów Południowo-Wschodnich Oddział                   w Jarosławiu, ul. 3 Maja 4,  37 -500 Jarosław

Organizacja VIII Międzynarodowego Festiwalu Kultury Kresowej i IX Przeglądu Piosenki Kresowej

28 000

16.

Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke, ul. Kraszewskiego 37/2, 37 - 500 Jarosław

Wydanie publikacji o charakterze wychowawczo - kulturalnym pt. „Słoneczna Skała"

10 000

17.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Królowej Polski, 3-go Maja 12, 37 - 500 Jarosław

Wydanie miesięcznika o charakterze informacyjno - kulturalnym dla mieszkańców dzielnicy nr 2

20 000

18.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. M.B. Bolesnej, OO Dominikanów, ul. Dominikańska 25, 37 - 500 Jarosław

Wydanie publikacji pt. „Bazylika Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu - dzieje, ludzie, sztuka"

10 000

19.

Nie złożono żadnej oferty. Unieważniony konkurs ofert.

Organizacja pikniku „Powrót do tradycji".

0,00

 

 

 

Barbara Brzezińska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(15.04.2016 | aktualizacja 15.04.2016 11:30)
Lipiec 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  • Bayala i ostatni smok - 2D
    9,10,12,14,15 Lipca
    godzina: 13.30
  • Wiking i magiczny miecz 2D
    10,12,14,15 17,19,21,22,23 Lipca
    godzina: 16.00