Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2017 » Czerwiec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

31 lipca - ważny termin dla podmiotów odbierających odpady komunalne

31 lipca upływa termin przekazania półrocznych sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne oraz przekazania kwartalnych sprawozdań podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

31 lipca upływa termin:

- przekazania półrocznych sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzenia półrocznego sprawozdania za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. i przekazania go wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy. Sprawozdanie zawiera informacje o:

1) masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do których zostały przekazane;

2) masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania oraz o sposobie zagospodarowania odpadów nieprzekazanych do składowania;

3) liczbie właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne;

4) właścicielach nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem.

Podstawa prawna:

  • art. 9n ust. 2 ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  • rozporządzenie Ministra Środowiska z 17.06.2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi,

 

- przekazania kwartalnych sprawozdań podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych są obowiązane do sporządzenia kwartalnego sprawozdania za okres od 1 kwietnia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. i przekazania go wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy. W sprawozdaniu podaje się informacje o:

1) ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru danej gminy;

2) sposobach zagospodarowania nieczystości ciekłych, wraz ze wskazaniem stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe;

3) liczbie właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe.

Podstawa prawna:

  • art. 9o ust. 2 ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  • załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z 17.06.2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.
Iga Kmiecik
Kancelaria Burmistrza Miasta
(16.06.2017 | aktualizacja 28.06.2017 12:07)
Grudzień 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31