Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2009 » Marzec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Informacja dla przedsiębiorców

Szanowni Państwo! Przedsiębiorcy! Pragnę przekazać Państwu, informacje o podejmowanych działaniach przez Ministerstwo Gospodarki, które mogą być przydatne dla przedsiębiorców funkcjonujących na terenie naszej Gminy.
 

Z inicjatywy Ministerstwa Gospodarki powstał tzw. „Pakiet na rzecz przedsiębiorczości", który zawiera ponad 20 nowelizacji ustaw. Głównym jego celem jest wzmocnienie zaufania państwa do obywatela i ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej (szczegółowe informacje na temat „Pakietu na rzecz przedsiębiorczości" znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki pod adresem:

http:// www.mg.gov.pl/Przedsiebiorcy/Pakiet+na+rzecz+rozwoju+przedsiebiorczosci/ )

Pakiet ten wprowadził zmiany w ustawach, mających kluczowe znaczenie dla rozwoju przedsiębiorczości. Część nowelizacji została już zrealizowana tj.: dokonano dwóch nowelizacji ustawy z dnia 2 lipca 2004 r., o swobodzie działalności gospodarczej, która wprowadziła m.in.:

- możliwość zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców na okres 2 lat,

- rozszerzenie - poza prawo podatkowe - możliwości wydawania wiążących interpretacji m.in. w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

- ułatwiania dotyczące zakładania działalności gospodarczej,

- uporządkowanie kwestii kontrolowania przez organy administracji publicznej działalności gospodarczej przedsiębiorców.

Od kwietnia br. będzie możliwe złożenie w gminie zintegrowanego wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, będącym jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem aktualizacyjnym bądź identyfikacyjnym. Dalszą obsługę wniosku, łącznie z przekazaniem zawartych w nim danych do urzędów skarbowego, urzędu statystycznego i zakładu ubezpieczeń społecznych - zapewni organ ewidencyjny tj. gmina. Możliwe będzie przesłanie wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej listem poleconym lub drogą elektroniczną.

W ramach powyższego pakietu utworzona została nowa ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, likwidująca zbędne obciążenia administracyjne oraz eliminująca nadmierne ograniczenia, co do przedmiotu i treści samej umowy.

 17 lipca 2008 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr. 116, poz. 730), mająca na celu: dostosowanie przepisów dotyczących udzielania kredytu technologicznego do nowych wspólnotowych zasad, dotyczących udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej.
W/w ustawa wprowadza nowe przepisy odnośnie ulg podatkowych dla przedsiębiorców, którzy zakupili nową technologię (nie stosowaną na świecie dłużej niż 5 lat) w postaci patentu, licencji czy usługi badawczo-rozwojowej przyczyniającej się do unowocześnienia produkcji.

Opracowany został dokument pt. „Nowe podejście do zamówień publicznych. Zamówienia publiczne a małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacje i zrównoważony rozwój". Znajduje się w nim diagnoza systemu zamówień publicznych w zakresie: ułatwiania dostępu do zamówień publicznych małym i średnim przedsiębiorcom. Więcej informacji na temat zamówień publicznych znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki, pod adresem: http://www.mg.gov.pl/Wiadomosci/Archiwum/Zamowienia+publiczne+bardziej+dostepne+dla+malych+i+srednich+firm.htm

 4 sierpnia 2008 r. w życie weszła nowelizacja ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (SSE), która m.in. zwiększyła limit łącznego obszaru stref z 12 tys. do 20 tys. ha. W związku z nowelizacją wydane zostały nowe rozporządzenia, w których przedłużono okres funkcjonowania stref do końca 2020 r. Zasady udzielania pomocy publicznej w strefach, wspólnie dla wszystkich stref, określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej terenach SSE. Szczegółowe informacje na temat SSE z obowiązującymi aktami prawnymi znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki: www.mg.gov.pl/Specjalne+strefy+ekonomiczne/.

Dnia 3 lutego 2009 r. Rada Ministrów przyjęła „Kierunki rozwoju funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2009-2013". Dążeniem programu i podejmowanych w jego ramach działań jest poprawa dostępu mikro i małych przedsiębiorstw do zewnętrznych źródeł finansowania za pośrednictwem funduszy pożyczkowych i poręczeniowych. Istotne jest zapewnienie dokapitalizowania funduszy ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych, które w perspektywie finansowej na lata 2007-2013 stanowią główne źródło finansowania. Natomiast zmiany legislacyjne niezbędne są m.in. w obowiązujących przepisach prawa dotyczących gwarancji i poręczeń oraz zmiany w ustawach o samorządzie województwa i samorządzie powiatowym. Zmiany te mają na celu dopuszczenie możliwości uczestnictwa kapitałowego samorządów w funduszach pożyczkowych i poręczeniowych. Działania te wraz z podjętymi przez samorządy lokalne powinny poprzez efekt synergii zapewnić optymalne wykorzystanie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla realizacji celów rozwojowych województwa i kraju. Dokument dostępny jest na stronie Ministerstwa Gospodarki.

Zgodnie z art. 6a ustawy z dnia 10 września 1999 r. o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa Minister Gospodarki prowadzi „Katalog Potrzeb Offsetowych" zgłaszanych przez przedsiębiorstwa przemysłu obronnego, jednostki badawczo-rozwojowe, jednostki administracji państwowej oraz inne podmioty.
Na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki znajduje się formularz zgłaszania propozycji zobowiązań offsetowych wraz z instrukcją dla potencjalnych offsetobiorców - http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/C371007E-9323-4FCD-B2F2-E62D8EDC8B4A/44590/KPO_form_2812009.doc.  

Ponadto pragnę poinformować, iż w dniach 6-14 maja 2009 r., z inicjatywy Komisji Europejskiej odbędzie się ogólnoeuropejska kampania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości pn. Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Celem tego przedsięwzięcia jest wspieranie rozwoju istniejących małych i średnich przedsiębiorstw oraz zachęcanie do zakładania własnej działalności gospodarczej. Zainteresowane kraje członkowskie zorganizują imprezy promocyjno-informacyjne na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw m.in. konkursy, wystawy, targi, konferencje, seminaria. Zachęcam Państwa do aktywnego włączenia się w realizację tej inicjatywy i zgłaszania propozycji przedsięwzięć w ramach Tygodnia MSP. Szczegółowe informacje na temat tej inicjatywy i jej realizacji w Polsce, kryteriów doboru poszczególnych przedsięwzięć oraz ewentualnego dofinansowania są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki.

Ministerstwo Gospodarki zachęca przedsiębiorców, zainteresowanych wejściem na nowe rynki, do kontaktu z Wydziałami Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP (WPHiI). WPHiL służą informacjami makroekonomicznymi o kraju urzędowania, przygotowują informacje o warunkach wejścia przedsiębiorców na dany rynek. Służą informacjami dotyczącymi potencjalnych partnerów. Przedsiębiorcy zainteresowani współpracą gospodarczą z zagranicznymi kontrahentami mogą kontaktować się z WPHiI bezpośrednio lub w formie elektronicznej. Adresy, telefony do WPHiI są na stronach internetowych MG jak również w portalu WPHiI pod adresem http://www.trade.gov.pl/.

Ponadto informuję, że w roku 2009 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości planuje przeprowadzić konkursy w ramach Programów Operacyjnych:

- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki,

- Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej.

Ogłoszenia o w/w konkurach publikowane będą na stronie internetowej
PARP - http://www.parp.gov.pl/

Stanisław Misiąg
Zastępca Burmistrza Miasta Jarosławia ds. Gospodarki

(25.03.2009)
Październik 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31