Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2009 » Kwiecień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO - budowa drogi obwodowej miasta Jarosławia

Stosownie do art. 91 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) w związku art. 33 i 36 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.Nr199 poz.1227), w toku prowadzonego przez Wojewodę Podkarpackiego postępowania administracyjnego, w związku ze złożonym wnioskiem przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.„Budowa drogi obwodowej miasta Jarosławia w ciągu drogi krajowej Nr 4 (E– 40) Jędrzychowice – Korczowa odcinek od km 645 + 263 do km 656 + 413 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”.

WOJEWODA PODKARPACKI PODAJE  DO  PUBLICZNEJ  WIADOMOŚCI

że  w  dniu  22  kwietnia  2009  roku o  godz. 1000   w   budynku  Urzędu  Miasta  Jarosławia, ul. Rynek 1 w Jarosławiu sala nr 26, I piętro zostanie przeprowadzona rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa, w ramach przeprowadzonej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 ponownej oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.

W trakcie rozprawy zainteresowani będą mogli zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, wnieść uwagi i wnioski oraz uzyskać stosowne wyjaśnienia i informacje.

                                                                                            Z up. Wojewody Podkarpackiego

                                                                                                                  (-)

                                                                                                          Maria Tokarska

                                                                                                       Zastępca Dyrektora

                                                                                                    Wydziału Infrastruktury

(09.04.2009 | aktualizacja 09.04.2009 15:11)
Wrzesień 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30