Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2019 » Maj
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Konkurs na stanowisko dyrektora SP 6 im. ks. P. Skargi w Jarosławiu

Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. ks. Piotra Skargi w Jarosławiu, ul. Spytka 2

OA.0050.150.2019

ZARZĄDZENIE NR 150/2019

Burmistrza Miasta Jarosławia

z dnia 10.05.2019  

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej
Nr 6 im. ks. Piotra Skargi w Jarosławiu

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz.U.2018.996 z późn.zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2019.506) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.08.2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U.2017.1587) Burmistrz Miasta Jarosławia

zarządza, co następuje:

§ 1

1.    Ogłasza się konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. ks. Piotra Skargi w Jarosławiu, ul. Spytka 2.

2.    Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Postępowanie konkursowe przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.08.2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.

§ 3

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta Jarosławia, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie oraz na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej Nr 6 im. ks. Piotra Skargi w Jarosławiu ul. Spytka 2.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Jarosławia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza
dr Dariusz Tracz
Wydział Oświaty
(14.05.2019)
Maj 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31