Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2010 » Czerwiec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póź. zm. ) oraz Uchwały Nr 735/LIX/09 Rady Miasta Jarosławia z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2010 rok.

      

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA

ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2010 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:

Oprawa muzyczno-wokalna okolicznościowych uroczystości miejskich w Jarosławiu na rzecz społeczności lokalnej.

Termin  realizacji  zadania : od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2010r.,

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2010r. wynosić będzie 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), w 2009 r. zadanie nie było realizowane.

Cele zadania:

 • Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości kulturowej;
 • Organizowanie zdarzeń kulturalnych w powiązaniu z szerzeniem idei patriotyzmu
  i podtrzymywania tradycji narodowej.
 • Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
 • Oprawa muzyczno-wokalna okolicznościowych uroczystości miejskich dla mieszkańców Jarosławia z zachowaniem należytej staranności w wykonywaniu utworów muzycznych okolicznościowych w związku z zaplanowanymi przez Gminę Miejską Jarosław wydarzeniami kulturalnymi i uroczystościami z udziałem lokalnego reprezentacyjnego chóru mieszanego.

II. Zasady przyznawania dotacji.

O dotacje może się ubiegać podmiot spełniający wymogi określone w ustawie z 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póź. zm.).
Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy z obowiązkiem rozliczenia się po wykonaniu zadania.

 

III. Terminy i sposób składania ofert.

1.Kompletne oferty należy składać w terminie do 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 28.06.2010 r. do godz. 15.00 w Kancelarii Urzędu Miasta Jarosławia, p. nr 2 , ul. Rynek 1.

2. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy
 i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego
i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z podaniem tytułu zadania. Na kopercie musi być umieszczony adres zwrotny oferenta.

4. Do oferty należy dołączyć: aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia) lub poświadczenie braku obowiązku rejestracji, sprawozdanie merytoryczne
i finansowe za ostatni rok kalendarzowy poprzedzający datę ogłoszenia konkursu, a w przypadku organizacji działającej krócej za spełnienie tego wymogu uważane będzie dołączenie sprawozdania za okres od rejestracji do daty ogłoszenia konkursu, oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
w odniesieniu dla zadania publicznego, będącego przedmiotem oferty, prawo do lokalu, umowa lub porozumienie potwierdzające możliwość realizacji zadania w pomieszczeniu innym niż własne, informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających wykonanie zadania, 
w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł, zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje osób realizujących zadanie, statut, pełnomocnictwo do składania oświadczeń w imieniu podmiotu (o ile umocowanie do składania woli nie wynika
z dokumentów przedłożonych przez podmiot), deklaracja o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

5. Ogłaszający zastrzega sobie prawo wezwania oferentów do przedstawienia dodatkowych dokumentów.

6. Za poprawność złożonej oferty odpowiada składający ofertę.

7. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone wnioskodawcy bez otwierania.

 

IV. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferenta.

 1. Oceny ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Jarosławia.
 2. Ogłaszający zastrzega sobie prawo powierzenia realizacji tego samego zadania więcej niż jednemu podmiotowi o ile oferty będą równorzędne, a podział uzasadniony rejonem działania.
 3. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta Jarosławia, który dokonuje wyboru oferty najlepiej służącej realizacji danego zadania
   w formie odrębnego zarządzenia.
 4. Decyzja Burmistrza Miasta jest ostateczna.
 5. Burmistrz Miasta Jarosławia zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.   
 6. Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

a)    merytoryczna wartość oferty - maksymalnie 4 punktów:

 • - zgodność z przepisami ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (1 punkt),
 • - spełnienie szczegółowych warunków określonych w zadaniu (2 punkty),
 • - zbieżność zadania objętego konkursem z działalnością statutową podmiotu
  (1 punkt),

  b)     możliwość realizacji zadania przez organizację - maksymalnie 4 punkty:

 • - fachowa i odpowiednio wyszkolona kadra zapewniającą prawidłową realizację zadania (1 punkt),
 • - posiadane doświadczenie niezbędne do realizacji zadania (1 punkt),
 • - zaplecze lokalowe (1 punkt),
 • - udokumentowane inne źródła finansowania działalności statutowej (1 punkt),

c) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego - maksymalnie 1 punkt,

d) wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, ocena kosztów kalkulacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności i efektywności wykonania oraz udział środków własnych, a także z innych źródeł finansowania - zakładani partnerzy - maksymalnie 3 punkty,

e) zasięg i miejsce wykonywania zadania, cykliczność proponowanego projektu, jego zbieżność z celami zadania - maksymalnie 5 punktów,

f) dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców, przewidywana liczba uczestników, zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu - maksymalnie 5 punktów,

g) dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem oraz instytucjami - opinie
i rekomendacje - maksymalnie 1 punkt,

h) inne - maksymalnie 1 punkt.       

 1. Za najkorzystniejszą ofertę uważa się tę, która uzyskała największą ilość punktów.
 2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert. Wykaz podmiotów, wysokość przyznanej dotacji i jej przeznaczenie zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Jarosławiu oraz na stronie miejskiego portalu internetowego.     

                                                          

                                                                       BURMISTRZ MIASTA

                                                                       JAROSŁAWIA

                                                          

                                                                                   
(07.06.2010 | aktualizacja 07.06.2010 14:37)
Październik 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31