Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2016 » Kwiecień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2016

Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2016 roku

SO. VII.524.2.2016

Zarządzenie Nr 90 /2016

Burmistrza Miasta Jarosławia

z dnia 20.04.2016 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2016 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016.436 - j.t. ), art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2016.239 -j.t.) oraz Uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 183/XVIII/2015 z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

 

Burmistrz Miasta Jarosławia

zarządza, co następuje:

§ 1

 

1.    Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2016 roku.

2.    Zadania realizowane będą przez podmioty wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert, przeprowadzonego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3.    Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4.    Kryteria oceny formalnej i merytorycznej składanych ofert stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

5.    Informacja o ogłoszeniu zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej znajdującym się na stronach miejskiego portalu internetowego bip.jaroslaw.um.gov.pl, na stronie internetowej www.jaroslaw.pl oraz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jarosławia.

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Społecznych i Obronnych Urzędu Miasta Jarosławia.

§ 3 

Zarządzenie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz znajduje się w sekretariacie (rejestr zarządzeń), drugi natomiast w wydziale merytorycznym.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta Jarosławia

Barbara Brzezińska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(20.04.2016 | aktualizacja 20.04.2016 09:14)
Luty 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29