Strona główna » Nasze wydawnictwa » styczeń, nr 1 (98) / 2001 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

styczeń, nr 1 (98) / 2001

Strona 5
UCHWAŁA Nr 386/XXVII/2000
RADY MIASTA JAROSŁAWIA
z dnia 18 grudnia 2000 r.
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9 póz. 31 z późn. zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.)

Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

§ 1.

W celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego Miasta Jarosławia oraz dla pozyskania nowych miejsc pracy:

1. Zwalnia się na zasadach określonych w uchwale od podatku od nieruchomości zwanego dalej "podatkiem", nieruchomości lub ich części, w których dokonano inwestycji o charakterze przemysłowym lub usługowym powodujące powstanie nowych miejsc pracy. Zwolnienie nie dotyczy usług developerskich i usług handlowych.

2. Zwolnienie od podatku przysługuje na okres kolejnych:
1) 3 lat jeżeli utworzono co najmniej 15 nowych miejsc pracy,
2) 4 lat jeżeli utworzono co najmniej 50 nowych miejsc pracy,
3) 5 lat jeżeli utworzono co najmniej 100 nowych miejsc pracy.

2. Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uważa się za spełniony, jeżeli inwestycja spowodowała u podatnika wzrost liczby zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu, w stosunku do średniego poziomu zatrudnienia z okresu 6 miesięcy przed oddaniem inwestycji o 15, 50 lub 100 osób. Przy ustalaniu poziomu zatrudnienia na dzień oddania inwestycji uwzględnia się tylko pracowników - stałych mieszkańców miasta Jarosławia zatrudnionych na terenie Jarosławia.

3. Zwolnienie od podatku przysługuje jeżeli zwiększony poziom zatrudnienia na terenie miasta Jarosławia zostanie utrzymany przez okres zwolnienia.

§ 2

Zwolnienie, o którym mowa w § 1 nie dotyczy nieruchomości, które stanowiły podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości przed wejściem w życie niniejszej uchwały. W przypadku gdy podatnik poszerza działalność o nową inwestycję, w której znajdzie zatrudnienie określona w § 1 ust. 2 liczba osób, zwolnienie obejmuje tylko nowo powstałą inwestycję.

§ 3

1. Zwolnienie przyznaje się na udokumentowany wniosek podatnika, złożony nie później niż w ciągu 12 miesięcy od daty oddania nowej inwestycji do użytku.

2. Podatnik na początku każdego roku podatkowego w czasie trwania zwolnienia zobowiązany jest do składania informacji potwierdzającej uprawnienie do zastosowania zwolnienia w podatku od nieruchomości.

§ 4

1. Podatnik jest obowiązany zawiadomić pisemnie Urząd Miasta Jarosławia o utracie warunków do zwolnienia od podatku od nieruchomości najpóźniej w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności powodujących utratę warunków do zwolnienia.

2. Podatnik, który w terminie określonym w ust. 1 zawiadomi Urząd Miasta o utracie warunków do zwolnienia od podatku od nieruchomości traci prawo do tego zwolnienia, poczynając od miesiąca, w którym utracił warunki.

3. Podatnik, który nie dopełnił obowiązku terminowego zawiadomienia Urzędu Miasta o utracie warunków do zwolnienia od podatku od nieruchomości, traci prawo do tego zwolnienia poczynając od roku podatkowego, w którym utracił te warunki. Podatek za ten okres należy zapłacić wraz z należnymi odsetkami.

4. Podatnik, który wprowadził Urząd Miasta w błąd co do spełnienia warunków, od których uzależnione jest zwolnienie od podatku od nieruchomości, traci prawo do tego zwolnienia za cały okres zwolnienia. Podatek za ten okres należy zapłacić wraz z należnymi odsetkami.

§ 5

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej i Rozwoju Miasta Rady Miasta Jarosławia.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Jarosławia.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 roku i podlega publikacji w Biuletynie Rady i Zarządu Miasta Jarosławia oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta.
UCHWAŁA Nr 396/XXVII/2000
Rady Miasta Jarosławia z dnia 18 grudnia 2000 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty za świadczenia w przedszkolach miejskich.

Na podstawie art.18 ust 2 pkt. 15, art.40 ust 1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. Nr 13 poz. 74 z 1996 r. z późń. zm.) oraz art.14 ust 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. z 1996 r. Dz.U. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 273/XVI/2000 Rady Miasta Jarosławia z dnia 14 lutego 2000 r. w sprawie opłaty za świadczenia w przedszkolach miejskich dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 ust l uchwały otrzymuje brzmienie ,, ustala się miesięczną opłatę za świadczenia w miejskich przedszkolach w wysokości 70 zł za jedno dziecko "

2. w § 2 ust 1 załącznika do uchwały ,,kwotę 200 zł zastępuje się kwotą 250 zł"

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Miasta.

§ 3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Oświaty.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 marca 2001 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacyjnym Rady i Zarządu Miasta.
Numery archiwalne
Czerwiec 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30