Strona główna » Zabytki » Dotacje » Pozyskiwanie dotacji
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Pozyskiwanie dotacji

Udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Osoby fizyczne, jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego mogą ubiegać się o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Jarosław na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Podstawa prawna - UCHWAŁA Nr 620/LVI/2013 RADY MIASTA JAROSŁAWIA z dnia 23 września 2013 r. oraz UCHWAŁA Nr 651/LVII/2013 RADY MIASTA JAROSŁAWIA  z dnia 28 października 2013 r.

Wymagane dokumenty:

Dotacja może być udzielona w wysokości do 50 % nakładów koniecznych na wykonanie określonych poniżej prac:

 1. sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
 2. przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
 3. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
 4. opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
 5. wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
 6. sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
 7. zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
 8. stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku
 9. odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem  charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
 10. odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
 11. odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
 12. modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
 13. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
 14. uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych
 15. działania zmierzające do wyeksponowania istniejących oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu
 16. zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;
 17. zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

 

Udzielenie dotacji może nastąpić wyłącznie na podstawie złożonego wniosku.

Wniosek składa się w terminie do 28 lutego każdego roku, w którym dotacja ma by udzielona

Wymagane dokumenty:

 1. dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku (odpis z księgi wieczystej, umowa, orzeczenie sądowe, inne),
 2. pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika,
 3. decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków,
 4. pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji,
 5. pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagały uzyskania takiego pozwolenia,
 6. kosztorys inwestorski prac niezbędnych do wykonania, określonych we wniosku, z wyszczególnionymi kosztami realizacji (netto i brutto) podpisany przez wykonawcę oraz inwestora, albo kosztorys ofertowy w przypadku planowanych dokumentacji określonych w § 3 pkt 1,3-6,
 7. w przypadku, gdy wnioskodawcą jest jednostka organizacyjna, kopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru określającego status prawny podmiotu wnioskującego,
 8. w przypadku wspólnot mieszkaniowych kopię uchwały wyrażającej zgodę na realizację zadania,
 9. w przypadku, gdy wnioskodawcą jest przedsiębiorca, informację o pomocy publicznej de minimis otrzymanej przed dniem złożenia wniosku - sporządzoną w zakresie i według zasad określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz.U.2010.254.312).

 

Sposób załatwienia:

Sposób załatwienia:

Dotacje przyznaje Rada Miasta Jarosławia w drodze uchwały, na wniosek Burmistrza Miasta Jarosławia.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta Jarosławia
Rynek 1 (kancelaria, parter, pokój nr 3)
37 - 500 Jarosław

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miasta Jarosławia
Rynek 1, 37-500 Jarosław

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Zabytków (III piętro, pokój nr 40)