Strona główna » O Jarosławiu » Zasłużeni dla Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Jarosławia » Zasłużeni dla Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Jarosławia 2010
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Zasłużeni dla Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Jarosławia 2010

Odznaka ZASŁUŻONY DLA OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO JAROSŁAWIA została ustanowiona przez Burmistrza Miasta Jarosławia zarządzeniem Nr 69/2010 z dnia 30.03.2010 roku. Może ją nadać z własnej inicjatywy lub na wniosek stowarzyszeń, organizacji społecznych, radnych RM Jarosławia, naczelników wydziałów: Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Zabytków, Kultury, Turystyki i Promocji Miasta oraz Edukacji i Kultury Fizycznej.

 

TERESA PIEKARZ 
Przez szereg lat związana z Pracownią Konserwacji Zabytków w Jarosławiu, jako specjalista do spraw architektury i urbanistyki, Kierownik Pracowni Dokumentacji Naukowo Historycznej. Autorka wielu dokumentacji naukowo historycznych na temat zabytkowych kamienic, współautorka  „Studium Urbanistycznego Jarosławia". Od kilkunastu lat pracownik, obecnie główny specjalista w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu.

Szeroka wiedza Pani Teresy Piekarz o historii rozwoju przestrzennego - układu urbanistycznego Jarosławia oraz poszczególnych obiektów zabytkowych jest  podstawą do podejmowania daleko idących decyzji w stosunku do ochrony dziedzictwa kulturowego, decyzji niezbędnych do zapobiegania zagrożeniom dla zabytków przy realizacji różnego typu inwestycji oraz przywracaniu ich do jak najlepszego stanu. Decyzje te rzutują na działania realizacyjne i stąd na Pani Teresie Piekarz ta wielka  odpowiedzialność za każdy obiekt czy inwestycję będącą przedmiotem uzgodnień.

Zawsze życzliwa, służy swą wiedzą i doświadczeniem.  Broni wartości obiektu zabytkowego i idei konserwatorskich  odpowiadając  na stale powtarzające się pytanie jak chronić historyczną formę i treść godząc z coraz bardziej drastycznymi dla zabytku wymaganiami inwestora, jak przy modernizacji obiektu  nie zatracić tego co poprzednie pokolenie nam przekazało?

Setki opracowanych przez Panią Teresę Piekarz decyzji i uzgodnień konserwatorskich, opinii i dokumentacji naukowo-historycznych jest fundamentem dzieła  ratowania dziedzictwa kulturowego Jarosławia.

 

HALINA JURIEWICZ

Z wykształcenia archeolog, w latach 1968-75 Powiatowy Konserwator Zabytków, również dla miasta Jarosławia, następnie kierownik Pracowni Konserwatorskich w PPZ „Carpatia" i ZZ „Iglopol", od lat 90-tych związana ze służbami konserwatorskimi, obecnie na stanowisku Głównego Specjalisty w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków. Podejmowane z tytułu pracy działania dotyczyły i dotyczą wielu jarosławskich obiektów zabytkowych. Wszystkie  decyzje wpływające na stan zachowania, sposób adaptacji i modernizacji jarosławskich obiektów zabytkowych wynikają z wielkiej troski o zachowanie ich historii i oryginalnej substancji. Pani Halina Jurjewicz zawsze energiczna i spontaniczna jeżeli chodzi o ratowanie tego co zabytkowe, nie uznaje wielkich kompromisów. Dla Pani Jurjewicz zabytek - to tożsamość, której fundamentem jest dziedzictwo kulturowe.


KRYSTYNA KIEFERLING 
Od 36 lat pracownik Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu, w latach 1986 - 90 dyrektor tejże placówki, obecnie starszy kustosz. Historyk z wykształcenia i z pasji. Prowadzi badania nad historią naszego miasta.

Posiada bogaty dorobek naukowy promujący spuściznę pokoleń Jarosławia od czasów wczesnego średniowiecza do niemal współczesności. Spośród wydanych opracowań i dzieł pióra Pani Kieferling wymienić należy:

 • Pieczęcie i herby miasta Jarosławia (w:) Materiały i Studia Muzealne, t. V. 1982
 • Jarosławianie w Akademii Krakowskiej w latach 1500-1642 (w:) Zeszyty Muzealne, z.1, 1996
 • Kościół i klasztor PP. Benedyktynek w Jarosławiu. Rys historyczny (w:) Przemyskie Zapiski Historyczne, R. XII-XIII 2000-2002
 • Jarosław do roku 1387 (w:) Rocznik Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia, T. XV, 2002-2004
 • Widoki Jarosławia, Jarosław - Kraków 2004
 • Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich, Jarosław 2007 (wspólnie z Z. Bieńkowską)
 • Jarosław w czasach Anny Ostrogskiej, Szkice do portretu miasta i jego właścicieli (1594-1635), Przemyśl 2008.
 • Jest kuratorem wielu niezwykle interesujących wystaw promujących jarosławską historię, dziedzictwo kulturowe i dokonania jego mieszkańców; wystaw poprzedzonych zawsze wnikliwymi badaniami i studiami nad przewodnim tematem, świadczącymi jednocześnie o szerokiej  wiedzy i bogactwie zainteresowań. Należy wymienić chociaż kilka:
 • Świat mitów i alegorii (2000)
 • Historia o męce i zmartwychwstaniu Pańskim (2001)
 • Pejzaże i widoki architektury . Malarstwo zachodnioeuropejskie XVII-XVIII wieku ze zbiorów Muzeum w Rzeszowie (2002)
 • Menażeria ludzka (2003)
 • Koncert malowany (2003)
 • Rapsod żałobny (2004)
 • „AVE MARYJA" - 250 Rocznica koronacji cudownej figury Matki Bożej Bolesnej z kościoła oo. dominikanów w Jarosławiu (2005)
 • Ukryte piękno - detal w architekturze Jarosławia(2008)
 • Właściciele Jarosławia (2009)

W okresie kierowania Muzeum przyczyniła się do zakończenia jego remontu, wyposażenia i udostępnienia wielkiej izby. Aktywnie uczestniczy w bieżących pracach remontowo-konserwatorskich we wnętrzach muzealnych oraz w ich aranżacji.

Swoją wiedzą dzieli się chętnie z młodzieżą, badaczami historii Jarosławia, akademikami i pasjonatami.  Jest encyklopedią wiedzy o Jarosławiu.

Prowadzone badania naukowo-historyczne służące ochronie zabytków oraz ich dokumentowanie, promowanie dziedzictwa materialnego i niematerialnego wraz z wartościami historycznymi, obyczajowymi i naukowymi Jarosławia, upamiętnianie wydarzeń historycznych, historii minionych pokoleń w pełni uzasadniają zasługi Pani Kieferling w dziele ochrony i promowania dziedzictwa kulturowego Jarosławia.

 

ZOFIA KOSTKA - BIEŃKOWSKA 

Starszy kustosz Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu, a jednocześnie badacz  historii, historii architektury i urbanistyki miasta Jarosławia. Posiada bogaty dorobek naukowy prezentujący historię naszego miasta jego rozwoju przestrzennego i poszczególnych obiektów zabytkowych. Autorka wielu dokumentacji naukowo-historycznych na temat kamienic i obiektów użyteczności publicznej Jarosławia, współautorka  „Studium Urbanistycznego Jarosławia"

Ponadto autorka wielu pozycji naukowych i popularno-naukowych, m.in.:

 • Kościół i klasztor PP. Benedyktynek w Jarosławiu. Analiza stylistyczna" (w) „Przemyskie Zapiski Historyczne, R. XII-XIII 2000-2002".
 • „Wystawa przemysłowo-rolnicza w Jarosławiu" (w:) „Biuletyn Informacyjny Miasta Jarosławia".
 • „Jarosław w XIX i 1 poł. XX wieku pod względem gospodarczym i urbanistycznym" - maszynopis.
 • „Ochrona zabytków i działalność wystawienniczo-oświatowa Muzeum w Jarosławiu" - maszynopis.
 • „Archiwalia w zbiorach Muzeum w Jarosławiu" (w:) „Zeszyty Muzealne".
 • „Zbiory fotograficzne w Muzeum w Jarosławiu" (w:) „Zeszyty Muzealne".
 • Burmistrzowie Jarosławia z okresu autonomii Galicji i II Rzeczypospolitej (w:) Biuletyny Informacyjne Miasta Jarosławia.
 • „Franciszka II Rakoczego Związki z Jarosławiem. Z dziejów stosunków polsko-węgierskich" (w:) „Rocznik Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia, t. XV 2002-2004".
 • „Honorowi Obywatele Jarosławia 1857-2003", Jarosław 2009.

Dziełem Pani Zofii Kostka - Bieńkowskiej jest także  siedem wystaw autorskich poświęconych lokalnej historii, w tym wystawa zat. „Jarosławskie Zakłady Fotograficzne (1860-1918)", która w 2005 r., w konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku, wyróżniona została prestiżową statuetką „Sybilli", przyznaną przez Ministra Kultury i Sztuki. 

Swoją wiedzę wykorzystuje także w pracach społecznych z młodzieżą oraz w Stowarzyszeniu Miłośników Jarosławia, gdzie wielokrotnie prezentowała przygotowane przez siebie prelekcje, cieszące się zawsze dużym zainteresowaniem słuchaczy.

Prowadzone badania naukowo-historyczne służące ochronie zabytków oraz ich dokumentowanie, promowanie dziedzictwa materialnego i niematerialnego wraz z wartościami historycznymi, obyczajowymi i naukowymi Jarosławia, upamiętnianie wydarzeń historycznych, historii minionych pokoleń w pełni uzasadniają zasługi Pani Bieńkowskiej w dziele ochrony i promowania dziedzictwa kulturowego Jarosławia.

 

JAROSŁAW ORŁOWSKI

Od 2002 roku dyrektor Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu. Zaangażowany w pozyskiwanie środków oraz remont kamienicy - perły renesansu - której stan techniczny pozostawiał wiele do życzenia. Wykonanie izolacji, przebudowa i modernizacja dachu, remont elewacji, wymiana stolarki okiennej oraz konserwacja malowideł i tynków wielkiej izby oraz sklepów na parterze oraz I piętrze - to zakres prac wykonany w ostatnich latach. Za te dokonania Muzeum zostało wyróżnione w konkursie „Modernizacja Roku 2008".

W roku 2005 Muzeum Kamienia Orsettich otrzymało wyróżnienie SYBILLA 2004 i nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kategorii Wystawy przyrodnicze, techniczne i medyczne za wystawę „SZTUKA FOTOGRAFII. Jarosławskie Zakłady Fotograficzne (1860-1918)". W 2006 roku Muzeum otrzymało wyróżnienie SYBILLA 2005 w kategorii  Dokonania z zakresu organizacji za organizację czytelni multimedialnej.

Nawiązanie kontaktów i współpraca Pana Dyrektora Orłowskiego z konsulatami Węgier i Stanów Zjednoczonych doprowadziły do organizacji wystaw i sesji naukowych promujących materialne i niematerialne dziedzictwo jarosławian także poza graniami kraju.

Poprzez gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, udostępnianie i naukowe opracowywanie zbiorów przez placówkę muzealną w Jarosławiu dzieło ochrony dziedzictwa kulturowego Jarosławia pod kierunkiem Pana Jarosława Orłowskiego jest kontynuowane.


 

ZBIGNIEW CEBULAK 
Od 1983 r. właściciel firmy prowadzącej szereg prac przy obiektach zabytkowych naszego miasta. Należy podkreślić, że prace te realizowane są z wielką starannością i dbałością o zachowanie substancji zabytkowej. Szacunek Pana Zbigniewa Cebulaka do wartości historycznych, architektonicznych, a przede wszystkim oryginału pozwalają nam na oglądanie autentycznych obiektów zabytkowych, a nie „nowych"  zabytków, które posiadają tylko oryginalne cegły w fundamencie.

Spośród realizacji remontowo-budowlanych przy obiektach zabytkowych Jarosławia należy wymienić remonty:

 • kamienic przy Pl. Św. Michała 1, Rynek 22
 • budynku Banku Spółdzielczego przy ul. Słowackiego
 • budynku hali targowej
 • klasztoru i kościoła oo. Dominikanów
 • kościółka Św. Ducha
 • kolegiaty Bożego Ciała oraz budynku dawnego kolegium jezuickiego
 • elewacji budynku ratusza wraz z izolacją fundamentów

Wskazane prace remontowo-konserwatorskie, znajomość metod „leczenia" zabytków i działania na rzecz ochrony materialnego dziedzictwa kulturowego naszego miasta w pełni uzasadniają przyznanie odznaki Panu Zbigniewowi Cebulakowi. (Wiele prac wykonuje społecznie).

 

RYSZARD BUGRYN

Absolwent Technikum Budowlanego w Jarosławiu, od lat 80. tych zatrudniony w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu w tzw. Komórce Dokumentacji. Później pracownik „Carpatii" i właściciel własnej firmy remontowo-budowlanej. Od 2003 roku kierownik prac remontowo-konserwatorskich w Zakładzie Budowlanym Zbigniewa Cebulaka. Praktycznie od ponad 30 lat związany z zabytkami. Autor dziesiątek dokumentacji projektowych architektoniczno-budowlanych oraz wykonawca wielu remontów, adaptacji i modernizacji obiektów historycznych. Ich podstawą są: szacunek i pokora wobec oryginalnej substancji zabytkowej, wiedza i świadomość co i jak ma chronić oraz pragmatyzm w podejmowaniu decyzji.

Pan Ryszard Bugryn to  osoba niezwykle wrażliwa, dla której każdy odkryty i uratowany przed zniszczeniem detal świadczący o historii obiektu jest wielką radością i satysfakcją.

Spośród realizacji remontowo-budowlanych przy obiektach zabytkowych Jarosławia należy wymienić remonty:

 • kamienic przy ul Racławickiej 18, Pl. Św. Michała 1, Rynek 22
 • muru oporowego przy ul. Podzamcze
 • kamienicy Orsettich
 • budynku hali targowej
 • kościółka Św. Ducha
 • kolegiaty Bożego Ciała oraz budynku dawnego kolegium jezuickiego
 • elewacji budynku ratusza

Wskazane prace remontowo-konserwatorskie i zaangażowanie w działania na rzecz ochrony materialnego dziedzictwa kulturowego naszego miasta w pełni uzasadniają przyznanie odznaki Panu Ryszardowi Bugrynowi.


KAZIMIERZ HOŁYSZKO

Autor i współautor licznych dokumentacji projektowych: architektoniczno-budowlanych, w tym obiektów  zabytkowych, które zawsze zobowiązywały do spełnienia wytycznych i wymogów konserwatorskich. Szacunek do dziedzictwa, pokora wobec dawnej architektury oraz tej kreowanej współcześnie w przestrzeni historycznej jest w realizacjach Pana Hołyszki sprawą priorytetową. Tworzenie bez szkody dla zabytku, przy jednoczesnym uwzględnieniu programu użytkowego, funkcjonalnego, estetycznego i konstrukcyjnego pozwoliły na zachowanie wielu obiektów świadczących o bogatej historii naszego miasta i jego zasobów kulturowych. Spośród licznych realizacji projektowych należy wymienić:

 • Projekt adaptacji i modernizacji kamienicy przy ul. Grodzkiej 3 - (1972-73)
 • Projekt remontu i nadbudowy kamienicy Rynek 6 (1973), projekt remontu elewacji (2010)
 • Projekt wzmocnień fundamentów i sklepień cerkwi „Przemienienia Pańskiego" - (1975)
 • Projekt remontu i nadbudowy Baszty przy klasztorze oo. dominikanów - (1980-81)
 • Adaptacja piwnic i budowa sali gimnastycznej budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika
 • Projekt remontu elewacji Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Jana Pawła II
 • Projekt remontu i modernizacji budynku „Gwiazdy" przy ul. Franciszkańskiej
 • Projekt remontu dachu Gmachu d. Towarzystwa Gimanstycznego „Sokół"
 • Projekt remontu i modernizacji Kamienicy Rynek 5 (Attavantich) (2006)
 • Projekt remontu elewacji i modernizacji budynku Ratusza (2008)
 • Kamienica przy ul. Grunwaldzkiej 1
 • Kamienica przy ul. Trybunalskiej 1
 • Kamienica przy ul. Sobieskiego 18

Ponadto Pan Hołyszko służy swoją wiedzą i doświadczeniem biorąc aktywny udział w komisjach konserwatorskich przy obiektach zabytkowych. Zawsze życzliwy i otwarty na współpracę. Wskazane realizacje i działania stanowią olbrzymi wkład w dziele ratowania i zachowania dziedzictwa kulturowego Jarosławia.

 

HENRYK IŁOWSKI 
Przez lata związany z Pracownią Konserwacji Zabytków w Jarosławiu, Kierownik Pracowni Badań Konserwatorskich, a następnie Pracowni Konserwacji Dzieł Sztuki. Autor licznych dokumentacji i opinii konserwatorskich, wykonawca, kierownik budowy, inspektor nadzoru prac przy jarosławskich zabytkowych. Brał czynny udział w realizacjach remontowo-konserwtorskich takich obiektów jak kamienice: Rynek 6, 18, Grodzka 3, Opolska 10, budynek Małej Synagogi, Ratusza, Starostwa Powiatowego, Bramy Krakowskiej, cerkiewki przy ul. „Baśki" Puzon.

Wszelkie działania i oceny konserwatorskie zawsze poprzedzone są przez Pana Iłowskiego wnikliwymi badaniami dotyczącymi historii obiektu i jego wartości zabytkowych. Posiada dar waloryzacji zbytku, umiejętność negocjacji pomiędzy ideami konserwatorskimi a wymaganiami jakie stawiają inwestorzy.

Remont, modernizacja czy adaptacja budynku historycznego pod okiem Pana Iłowskiego odbywa się z dużą kulturą i ogromną odpowiedzialnością. Wynikiem tego jest zachowanie wielu obiektów i ich detali dla przyszłych pokoleń.