Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2002 » Październik
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zarząd Miasta Jarosławia , 37-500 Jarosław , ul. Rynek 1 , województwo Podkarpackie zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na: Sporządzenie 5 projektów zmian Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jarosławia o łącznej powierzchni obszarów objętych zmianą wynoszącej około 4,8 ha.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

Pożądany termin realizacji zamówienia do dnia 31.07.2003 r.

Zamawiający odstępuje od wymogu wpłacenia wadium.

Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty jedynym kryterium - wysokość ceny ofertowej - waga kryterium 100 %.

Formularz zawierający instrukcje przetargową można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym. Formularz zawierający instrukcję przetargową jest bezpłatny.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.19 ust.1 oraz spełniający warunki jak w przepisie art. 22 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych.

Oferta w zaklejonej kopercie powinna być zaadresowana na adres zamawiającego oraz posiadać oznaczenie "Przetarg - sporządzenie projektów zmian Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jarosławia". Koperta powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Oferenta. Ofertę należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta Jarosławia ,ul. Rynek 1, I piętro , pokój nr 9 w terminie do 08.11.2002 r. do godz. 10 °°. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego III piętro , pokój nr 35 w dniu 08.11.2002 r. , godz. 11 °°.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentem jest: Jerzy Śliwa - Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury Elżbieta Arian-Bartoszek - Inspektor w Wydziale Urbanistyki i Architektury telefon: (0-16 prefix) 621-20-11 nr lokalu: III piętro , pokój nr 35 godziny w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 7 ³° - 14 ³°.
Przewodniczący Zarządu
(07.10.2002 | aktualizacja 30.11.2007 16:41)
Archiwum
Sierpień 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31