Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2015 » Październik
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Zmiana przepisów dotyczących wycinki drzew i krzewów

Wycięcie drzewa lub krzewu wiąże się zasadniczo z koniecznością uzyskania zgody właściwego organu administracji publicznej. Nie wszyscy muszą jednak spełnić ten obowiązek. Dwa miesiące temu weszła w życie zmiana uchwały o ochronie przyrody, która wprowadziły pewne zwolnienia.
Fot. Archiwum UM

Z dniem 28 sierpnia 2015 r. weszła w życie zmiana ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r. poz.627).

Zniesiono obowiązek uzyskiwania zezwolenia na usuwanie:

- krzewów z ogrodów przydomowych, przy czym krzew zdefiniowano jako wieloletnią roślinę rozgałęziającą się na wiele równorzędnych zdrewniałych pędów, nietworzącą pnia ani korony, niebędącą pnączem,

- powalonych lub złamanych przez wiatr drzew, które będą mogły być usunięte przez właściwe służby (tj. jednostki ochrony przeciwpożarowej, zarządców dróg) oraz inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot.

Ponadto w zmienianych przepisach określono wielkości obwodów pnia drzew. Stosownie do treści znowelizowanego przepisu obowiązkowi uzyskiwania zezwolenia nie będzie podlegać usuwanie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

a) 35 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

b) 25 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Dla ułatwienia procedury związanej z uzyskaniem zezwolenia na usunięcie drzew zweryfikowano zakres wymogów formalnych wniosku o wydanie zezwolenia. Zniesiono obowiązek dołączenia do wniosku tytułu prawnego do władania nieruchomością na rzecz oświadczenia o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Zgoda właściciela nieruchomości, nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez:

- spółdzielnię mieszkaniową;

- wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004r. Nr 141, poz. 1492);

- zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.

Zgoda właściciela nieruchomości, nie jest wymagana także w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędących podmiotem.

Spółdzielnia mieszkaniowa informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej - członków wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag.

Rozwiązano również zagadnienia niewłaściwie prowadzonej pielęgnacji koron drzew czyli ogławiania (pozbawiania drzew koron), które niszczy drzewa. Zgodnie z nowymi przepisami usunięcie powyżej 30% korony będzie podlegało karze za uszkodzenie drzewa w wysokości 60% opłaty za usunięcie drzewa, a usunięcie powyżej 50% korony będzie uznawane jako zniszczenie drzewa, za co kara wyniesie 2-krotność opłaty. Ogławianie drzew tylko w wyjątkowych sytuacjach nie powoduje ich znacznego osłabienia - przykładem może być obcinanie gałęzi tradycyjnie ogłowionych wierzb czy ozdobne kształtowanie młodych drzew.

Wobec powyższego informujemy, że od dnia 28 sierpnia 2015r. obowiązuje nowy wzór wniosku do Burmistrza Miasta Jarosławia o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości, który można pobrać:

- w Kancelarii Urzędu Miasta Jarosławia, budynek Ratusza, Rynek 1, parter,          

- ze strony internetowej Urzędu Miasta Jarosławia - TUTAJ

- ze strony internetowej BIP UM Jarosławia - TUTAJ i TUTAJ.

Kancelaria Burmistrza Miasta
(20.10.2015 | aktualizacja 20.10.2015 09:54)
Archiwum