Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2016 » Wrzesień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

XXXII sesja Rady Miasta Jarosławia

26 września br., podczas sesji, radni podjęli 13 uchwał, 3 projekty zaś zostały przekazane do ponownego rozpatrzenia przez odpowiednie komisje. Bez uwag przyjęto informację na temat stanu bezpieczeństwa na terenie Jarosławia.

Sesja rozpoczęła się przyjęciem porządku obrad poszerzonego zarówno o projekty zaproponowane przez burmistrza, jak również przygotowane przez radnych Rady Miasta.

Radni uzyskali informację na temat stanu bezpieczeństwa na terenie Jarosławia.

W trakcie obrad podjęto 13 uchwał. Zmianie uległa uchwała w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Jarosławia. Rezygnację z funkcji przewodniczącego Komisji Gospodarki i Rozwoju Miasta złożył Marian Żołyniak. Zrezygnował on również z uczestnictwa w pracach Komisji Zdrowia, Rodziny, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Naturalnego. Obradom Komisji Gospodarki i Rozwoju Miasta będzie obecnie przewodniczył radny Mariusz Walter. Jednocześnie do prac w Komisji Rewizyjnej swoje kandydatury zgłosili radni: Grażyna Prząda, Jacek Marian Hołub oraz Mariusz Walter.

Jednomyślnie podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (projekt nr 3). Wprowadzono zmiany w budżecie miasta na 2016 rok m.in.  w związku z koniecznością dokonywania bieżących zakupów niezbędnych materiałów biurowych oraz do bieżącej konserwacji i napraw.

Jednomyślnie podjęto uchwałę wprowadzającą zmiany w budżecie miasta na 2016 rok, polegające na pokryciu kosztów przygotowawczych związanych z opracowaniem projektu transgranicznego „Via Reginae".
Rada przeznaczyła 5000,00 złotych na zakup nowej pompy zasilającej fontannę w Parku im. Czesławy Puzon pseudonim „Baśka".

Pomimo pozytywnych opinii Komisji Gospodarki i Rozwoju Miasta oraz Komisji Budżetowej, projekt w sprawie partycypacji Gminy Miejskiej Jarosław w kosztach budowy lokali mieszkalnych przez JTBS, które byłyby wynajmowane osobom fizycznym, został ponownie przekazany do komisji.

Podobnie, dwa projekty uchwał związane z aplikowaniem o środki na „Adaptację zabytkowej Bramy Krakowskiej w Jarosławiu do prowadzenia działalności w zakresie edukacji kulturalnej", zostały przekazane do ponownego rozpatrzenia przez Komisję Gospodarki i Rozwoju Miasta oraz Komisję Budżetową.

Rada wyraziła zgodę na upoważnienie Burmistrza Miasta Jarosławia do złożenia w partnerstwie z PWiK wniosku aplikacyjnego dla projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Jarosławia". W ramach projektu planowane jest m.in. przebudowa i modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w ciągu ulicy 3-go Maja od nr 70 do wlotu ulicy Przemyskiej oraz ulicy Poniatowskiego, przebudowa wodociągu z przyłączami w ciągu ul. Nartowskiej, przebudowa kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej na wyodrębnioną kanalizację w ulicy Rynek, budowa sieci wodociągowej w ulicy Rynek. Wartość projektu brutto to ponad 21 mln złotych, przy maksymalnym poziomie dofinansowania w wysokości niespełna 64%.

Jednomyślnie przegłosowano udzielenie dotacji celowej w kwocie 200 000 zł dla Powiatu Jarosławskiego na dofinansowanie przebudowy ul. Batalionów Chłopskich i ul. Dolnoleżajskiej.

30 000 złotych, pochodzących ze środków zaoszczędzonych w wyniku przeprowadzenia procedur przetargowych, przeznaczono na modernizację Pasażu Poety Jerzego Hordyńskiego.

Kolejne środki wygospodarowane w wyniku przetargów na modernizację ul. Zgody i budowę chodnika pomiędzy ul. Podgórze i Okrzei, przeznaczono na przebudowę chodnika przy ul. Misztale oraz modernizację parkingu Mały Rynek.

Przegłosowano również uchwałę w sprawie zwolnienia przez 10 lat od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

 

Iga Kmiecik
Kancelaria Burmistrza Miasta
(26.09.2016 | aktualizacja 27.09.2016 14:11)
Archiwum
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31