Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2017 » Listopad
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

27 listopada - LVIII sesja Rady Miasta Jarosławia

27 listopada (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali narad jarosławskiego ratusza rozpoczną się obrady LVIII sesji Rady Miasta Jarosławia.
Fot. Barbara Brzezińska
Proponowany porządek obrad:
I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.
III Przyjęcie protokołów:

- z LVI sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 października 2017 r.
- z LVII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 9 listopada 2017 r.
IV Podjęcie uchwał:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie miasta Jarosławia,
2) w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla miasta Jarosławia na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r." wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko,
3) w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
4) w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2019,
5) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,
6) zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2016-2023,
7) w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta Jarosłaiwa na lata 2017-2020",
8) w sprawie określenia trybu szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
9) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,
10) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych,
11) w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie Miejski Żłobek "Radosny Zakątek" w Jarosławiu,
12) zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłat od posiadania psów, określenia stawek opłat oraz sposobu poboru płatności,
13) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
14) w sprawie zmiany w Uchwale budżetowej miasta Jarosławia na 2017 rok,
15) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,
16) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,
17) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu,
18) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Wojska Polskiego w Jarosławiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 10 im. Wojska Polskiego w Jarosławiu,
19) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Jarosławiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Jarosławiu,
20) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Stanisława Staszica w Jarosławiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 7 im. Stanisława Staszica w Jarosławiu,
21) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu,
22) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Baśki Puzon w Jarosławiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 im. Baśki Puzon w Jarosławiu,
23) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Piotra Skargi w Jarosławiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 im. Piotra Skargi w Jarosławiu,
24) w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie,
25) w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Jarosław do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość Edukacji i Kompetencji w Regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego,
26) w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu,
27) w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior+",
28) w sprawie wyboru formy dla prowadzenia działalności w zakresie zadań własnych Gminy Miejskiej Jarosław i powierzenia tych zadań gminnej spółce,
29) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,
30) w sprawie aplikowania Gminy Miejskiej Jarosław o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych i Poddziałanie 3.3.2 Redukcja emisji w celu realizacji projektu parasolowego pn. "Ekologiczne Miasto Jarosław",
31) w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2017,
32) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,
33) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jarosławia,
34) w sprawie przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego "Budowa stadionu miejskiego przy ul. Piekarskiej 2, modernizacja wielofunkcyjnej, wielopokoleniowej strefy aktywności fizycznej przy ul. Grottgera i ul. Legionów oraz budowa wielofunkcyjnej, wielopokoleniowej strefy aktywności fizycznej przy ul. Przygrodzie w Jarosławiu" w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Ponadlokalnej Ministerstwa Sportu i Turystyki,
35) w sprawie przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Jarosławiu - wariant 400m treningowy" w Jarosławiu w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki.
V Raport z wykonania aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Jarosławia na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017-2020 za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.
VI Informacja na temat realizacji inwestycji miejskich.
VII Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.
VIII Informacja przewodniczącego Rady Miasta Jarosławia o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz wydelegowanie radnych rady miasta do pracy w zespole doradczym w związku z przystąpieniem do prac majacych na celu opracowanie koncepcji rozwiązań komunikacyjnych na obszarze jarosławskiego Staromieścia.
IX Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.
X Wolne wnioski i informacje.
XI Zakończenie obrad.

Projekty uchwał opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia na stronie www.bip.jaroslaw.um.gov.pl.
Barbara Brzezińska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(24.11.2017 | aktualizacja 27.11.2017 14:56)
Archiwum
Listopad 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30