Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2017 » Listopad
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Sesja Rady Miasta Jarosławia - 27 listopada 2017

Podczas sesji Rady Miasta Jarosławia zwołanej w dniu 27 listopada br. podjęto 32 z 36 zaplanowanych w porządku obrad uchwał. Miasto rozpocznie modernizację stadionu miejskiego przy ul. Piekarskiej 2 na bazie pozyskanego dofinansowania z programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Programu Rozwoju Infrastruktury Ponadlokalnej Ministerstwa Sportu i Rekreacji, a także modernizację wielofunkcyjnej, wielopokoleniowej strefy aktywności fizycznej przy ul. Grottgera i ul. Legionów oraz budowę wielofunkcyjnej, wielopokoleniowej strefy aktywności fizycznej przy ul. Przygrodzie. Radni zdecydowali o obniżce niektórych podatków. Podatki pobierane od właścicieli budynków mieszkalnych oraz budynków przeznaczonych na prowadzenie działalności pożytku publicznego będą o połowę niższe w porównaniu do obecnie obowiązujących. O 10% obniżono także podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nowe inicjatywy

Na wniosek Burmistrza Miasta Jarosławia radni określili tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. To formą współpracy samorządu z mieszkańcami w celu realizowania działań na rzecz społeczności lokalnej. Przyjęto również Program współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. Jarosław przystąpił do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Jakość Edukacji i Kompetencji w regionie działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego. Na mocy uchwały utworzony został pierwszy Miejski Żłobek pn. Radosny Zakątek.

Zmiany w dotychczas obowiązujących uchwałach

Zmianie uległa uchwała w sprawie Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2016-2023, a także statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu. Zmieniona została uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia stawek opłaty oraz sposobu poboru i terminu płatności, a także uchwała w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie Miasta Jarosławia. Korekta wynika z próśb mieszkańców i przewiduje wprowadzenie pozycji: bilet normalny, miesięczny sieciowy w granicach administracyjnych miasta, a także bilet ulgowy miesięczny sieciowy. Uchwalono „Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jarosławia na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Podjęto też uchwałę w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a także wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2019. O 4596, 41 zł zwiększono środki finansowe na usuwanie odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław. Ustalono też szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, a także za pobyt w dziennym Domu „Senior +". Podjęto uchwały związane z jarosławską oświatą, m.in. dotyczące zmian w budżecie na rok bieżący oraz stwierdzające przekształcenia dotychczasowych placówek w ramach reformy szkolnictwa wprowadzonej ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku.

Radni przeznaczyli 68 tys. zł dotacji dla Centrum Kultury i Promocji, 70 tys. zł dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, 30 tys. zł na zakup elementów świątecznego oświetlenia ulic miejskich. Zmieniony został skład stałych komisji Rady Miasta Jarosławia.

Nie wszystkie projekty zyskały akceptację

Odrzucono projekt uchwały ws. wyboru formy prowadzenia działalności w zakresie zadań własnych Gminy miejskiej Jarosław i powierzenia tych zadań gminnej spółce. Ponownie skierowano do Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji projekt w sprawie „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Miasta Jarosławia na lata 2017-2020".

Do ponownego rozpatrzenia przez Komisję Budżetową trafiły 2 projekty uchwał w sprawie aplikowania Gminy Miejskiej Jarosław o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa III. Czysta Energia, działanie 3.3.2, Redukcja emisji w celu realizacji projektu parasolowego pn. „Ekologiczne Miasto Jarosław". Projekt ma być zrealizowany wspólnie z Gminą Pawłosiów i Gminą Przeworsk, jako projekt parasolowy, czyli taki, w którym ostatecznymi odbiorcami wsparcia będą mieszkańcy miasta. Umożliwi on wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) na kotły gazowe lub kotły na paliwa stałe, w tym na biomasę klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa

Iga Kmiecik
Kancelaria Burmistrza Miasta
(28.11.2017 | aktualizacja 28.11.2017 12:09)
Archiwum
Listopad 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30