Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2018 » Czerwiec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Sesja absolutoryjna

25 czerwca br. odbyła się LXIX sesja Rady Miasta Jarosławia, podczas której radni m.in. zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Jarosławia za 2017 rok oraz obradowali nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jarosławia za 2017 rok. Uchwałę tę radni odrzucili większością głosów. W porządku obrad znalazło się dodatkowo 10 projektów uchwał, spośród których jeden (nr 6) wycofano na początku sesji, a dwóch nie przyjęto. Pozostałe 7 uchwał podjęto jednomyślnie lub większością głosów.

Przed ostatecznym głosowaniem nad udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Miasta Jarosławia przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marian Janusz przedstawił stanowisko tego organu rekomendujące nieudzielenie absolutorium burmistrzowi. Przedstawiono następnie opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, która dotyczyła wniosku Komisji Rewizyjnej o nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2017 rok. RIO negatywnie zaopiniowała przedłożony wniosek o nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Jarosławia za 2017 rok z powodu braku powiązania tego wniosku z dokonaną przez Komisję Rewizyjną oceną wykonania budżetu. 

Ostatecznie stanowisko Komisji Rewizyjnej, która rekomendowała nieudzielenie absolutorium burmistrzowi poparło dwóch członków komisji, dwóch wstrzymało się od głosu, a przewodniczący Marian Janusz prosił, by zaprotokołować, iż był przeciw. W głosowaniu nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wzięło udział 17 radnych, spośród których 5 opowiedziało się za udzieleniem absolutorium, 11 było przeciw, a 1 radny wstrzymał się od głosu.

Podczas sesji obradowano również nad wyrażeniem zgody na zbycie nieruchomości przy ul. Kolaniki (uchwała przyjęta jednomyślnie), wyrażeniem zgody na zbycie działek przy ul. Konfederackiej (radni nie wyrazili zgody na sprzedaż), nad zniesieniem formy ochrony przyrody (uchwała przyjęta). Ustalono zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław, a także ustalono maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław.

Z porządku obrad wycofano projekt w sprawie ustalenia na terenie Miasta Jarosławia ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, który zakładał zakaz sprzedaży napojów alkoholowych we wszystkie dni tygodnia między godziną 22:00 a 6:00.

Radni przyjęli uchwałę w sprawie przeniesienia 300 tys. zł na budowę cmentarza przy ul. Szczytniańskiej z inwestycji pn. budowa kanalizacji na ul. Kruhel Pełkiński.

Projekt uchwały w sprawie wyboru formy dla prowadzenia działalności w zakresie zadań własnych Gminy Miejskiej Jarosław i powierzenia tych zadań gminnej spółce nie zyskał poparcia radnych przy 9 głosach przeciw, 5 głosach za i 1 wstrzymującym się.

Rada Miasta Jarosławia dokonała również zmiany (obniżenia) wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta Jarosławia.

 

 

 

Iga Kmiecik
Kancelaria Burmistrza Miasta
(26.06.2018 | aktualizacja 26.06.2018 15:57)
Archiwum
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31