Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2018 » Grudzień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

III sesja Rady Miasta Jarosławia - 17 grudnia 2018 roku

W porządku obrad III sesji Rady Miasta Jarosławia 17 grudnia br. znalazło się 14 projektów uchwał. Wszystkie zostały przyjęte. Na stanowisko Skarbnika Miasta Jarosławia została powołana Anna Gołąb, która przez 28 ostatnich lat, tj. od 1990 roku, pełniła funkcję Skarbnika Gminy Chłopice.

Jednomyślnie podjęto uchwały: w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizowane w zakresie zadań własnych gminy, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na rok 2018 wynikających ze zwiększenia subwencji oświatowej ogólnej, jak również z faktu pozyskania dodatkowych dochodów przez szkoły nr 10 i 11. Jednomyślnie wyrażono również zgodę na najem części nieruchomości na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu, w którym prowadzone jest Biuro Senatorskie. Pełne poparcie radnych zyskała również uchwała wynikająca z ponoszenia przez MOPS opłaty za dzieci przebywające w pieczy zastępczej.

Przyjęto Program współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019. Rada wyraziła zgodę na zmiany w budżecie wynikające z konieczności zwrotu części dotacji wraz z odsetkami związanej z zawieszeniem pracy Miejskiego Żłobka „Radosny Zakątek" na okres planowanego remontu w pomieszczeniach przeznaczonych dla Miejskiego Przedszkola nr 11. Zmieniono uchwałę w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowo-księgowej niektórym jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Jarosław, uwzględniając funkcjonowanie nowej placówki tj. Miejskiego Przedszkola Nr 11.  Rada podjęła również uchwałę w prawie przeniesienia środków budżetowych pochodzących z oszczędności poprzetargowych w ramach dróg publicznych, a także z zadania, którego nie uda się wykonać w roku bieżącym, tj. adaptacji budynku komunalnego przy ul. Poniatowskiego (dawna siedziba MOPS) na mieszkania na uregulowanie należności w kwocie 179 484,00 zł na rzecz PGKiM w Jarosławiu Spółka z o.o. w związku z zimowym utrzymaniem dróg gminnych łącznie z pozimowym ich oczyszczeniem.

W porządku obrad znalazło się 5 dodatkowych uchwał wprowadzonych przez radę na wniosek burmistrza. Trzy z nich, dotyczące obszaru pomocy społecznej, tj. zasady funkcjonowania Klubu Seniora, czy asystenta rodziny, a także programu „posiłek w szkole i w domu" zyskały jednomyślne poparcie radnych.

Dwie ostatnie uchwały dotyczyły odpowiednio: odwołania i powołania Skarbnika Gminy Miejskiej Jarosław. Funkcję tę od 18 grudnia pełni Anna Gołąb, dotychczasowa Skarbnik Gminy Chłopice.

Iga Kmiecik
Kancelaria Burmistrza Miasta
(18.12.2018 | aktualizacja 18.12.2018 14:21)
Archiwum
Czerwiec 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30