Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2019 » Styczeń
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

25 stycznia - sesja budżetowa Rady Miasta Jarosławia

W piątek, 25 stycznia, o godz. 9.00 w sali narad jarosławskiego ratusza rozpoczną się obrady V sesji Rady Miasta Jarosławia.
Fot. Barbara Brzezińska
Proponowany porządek obrad:
I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.
III Przyjęcie protokołów z:
* III sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 17 grudnia 2018 r.
* IV sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 28 grudnia 2018 r.
IV Podjęcie uchwał:
1) budżetowej miasta Jarosławia na 2019 r.:
a) przedstawienie opinii o projekcie budżetu przez przewodniczących stałych komisji rady miasta,
b) przedstawienie opinii rad dzielnic o projekcie budżetu,
c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej projektu budżetu,
d) dyskusja nad projektem budżetu oraz ewentualne przegłosowanie wniesionych poprawek,
e) głosowanie uchwały budżetowej.
2) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Jarosławia,
3) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Jarosławia na 2019 rok,
4) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia z tej opłaty,
5) w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Jarosławia,
6) w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi jarosławskiemu na modernizację oraz przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław,
7) zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Miejskiej Jarosław,
8) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
9) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
10) w sprawie zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizowane w zakresie zadań własnych gminy,
11) w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie "Senior+",
12) w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
13) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Jarosław jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,
14) w sprawie upoważnienia dla Burmistrza Miasta Jarosławia do złożonego wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego naboru nr 61/I/OA/3.4/2018cz.2-GEPARD II-DOTACJA w programie priorytetowym nr 3.4 "ochrona atmosfery 3.4 GEPARD II - transport niskoemisyjny",
15) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Jarosław a Gminą Miejską Przemyśl na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu Gminy Miejskiej Jarosław. 
V Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej.
VI Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.
VII Informacja przewodniczącego rady miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
VIII Wolne wnioski i informacje.
IX Zakończenie obrad.
Projekty uchwał na sesję 25 stycznia 2019 r. opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia na stronie www.bip.jaroslaw.gov.pl.

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U.2018.994) obrady sesji Rady Miasta Jarosławia będą transmitowane, a dostęp do transmisji jest na stronie Urzędu Miasta Jarosławia (www.jaroslaw.pl/rada miasta/transmisje) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Transmisje z obrad sesji.

Barbara Brzezińska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(22.01.2019 | aktualizacja 29.01.2019 10:52)
Archiwum
Styczeń 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31