Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2019 » Czerwiec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

27 czerwca - sesja Rady Miasta Jarosławia m. in. w sprawie udzielenia wotum zaufania i absolutorium burmistrzowi

W czwartek, 27 czerwca br., o godz. 9.00 w sali narad jarosławskiego ratusza odbędzie się posiedzenie XI sesji Rady Miasta Jarosławia.
Fot. Barbara Brzezińska
Proponowany porządek obrad sesji:
I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.
III Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 30 maja 2019 r.
IV Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Jarosławia wotum zaufania:
1) przedstawienie "Raportu o stanie Gminy Miejskiej Jarosław za rok 2018" - raport i informacje o raporcie dostępne TUTAJ
2) debata nad raportem - warunki udziału w debacie dostępne TUTAJ
3) głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Miasta Jarosławia wotum zaufania.
V Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Jarosławia za 2018 r.:
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Jarosławia za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy Miejskiej Jarosław,
b) przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Jarosław za 2018 r.,
c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o sprawozdaniu Burmistrza Miasta Jarosławia z wykonania budżetu za 2018 r.,
d) dyskusja,
e) głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.,
VI Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jarosławia z tytułu wykonania budżetu miasta za 2018 rok:
a) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej dotyczacego udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jarosławia za 2018 rok,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jarosławia o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta za 2018 rok,
c) głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jarosławia z tytułu wykonania budżetu miasta za 2018 rok,
d) głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Jarosławia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
VII Podjęcie uchwał:
1) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku,
2) zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia porozumień z gminami sąsiednimi dotyczacych przyjęcia do realizacji przez Gminę Miejską Jarosław zadania publicznego, jakim jest objęcie mieszkańców wymienionych gmin opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Jarosławiu,
3) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres przekraczajacy rok budżetowy z tytułu zawarcia umowy z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Jarosławia pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
4) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
5) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2019 rok,
6) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2019 rok,
7) zmieniająca Uchwałę nr 120/X/2019 Rady Miasta Jarosławia z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2019 rok,
8) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jarosławia na 2019 rok,
9) w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2019 rok,
10) w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2019 rok,
11) w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Jarosław do spółki prawa handlowego - Jarosławskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o z siedzibą w Jarosławiu,
12) w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2019 rok.
VIII Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018 w zakresie Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Jarosławia.
IX Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.
X Informacja przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
XI Wolne wnioski i informacje.
XII Zakończenie obrad.
Projekty uchwał, sprawozdania, opinie, raport o stanie gminy na sesję 27 czerwca 2019 roku opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia.
 
Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019.506) obrady sesji Rady miasta Jarosławia będą transmitowane, a dostęp do transmisji jest na stronie Urzędu Miasta Jarosławia (www.jaroslaw.pl/radamiasta/transmisje) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Transmisje z obrad sesji.
Barbara Brzezińska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(24.06.2019 | aktualizacja 01.07.2019 07:36)
Archiwum
Sierpień 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31