Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2019 » Listopad
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

25 listopada - XVI sesja Rady Miasta Jarosławia

25 listopada br. o godz. 9.00 w sali narad jarosławskiego ratusza rozpoczną się obrady XVI sesji Rady Miasta Jarosławia.

TRANSMISJA SESJI ON LINE

PORZĄDEK OBRAD SESJI:

I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.

III Przyjęcie protokołów z:

  • XIV sesji Rady Miasta Jarosławia  z dnia 21 października 2019 r.
  • XV sesji Rady Miasta Jarosławia z 4 listopada 2019 r.

IV Podjęcie uchwał:

1. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+",

2. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,

3. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,

4. w sprawie zmiany planowanych dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w 2019 roku,

5. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy,

6. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, które gromadzą dochody określone w uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania,

7. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2019 rok,

8. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jarosławia na 2019 rok,

9. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020,

10. w sprawie uchwalenia zmiany nr 10/1/2015 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jarosławia w rejonie ul. Hetmana Jana Karola Chodkiewicza w Jarosławiu,

11. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/15 obszaru w rejonie ul. Hetmana Karola Chodkiewicza w Jarosławiu,

12. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

13. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w nieruchomościach niezabudowanych stanowiących współwłasność Gminy Miejskiej Jarosław oraz osób fizycznych,

14. w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Św. Jana Pawła II,

15. w sprawie przestąpienia do sporządzania zmiany Nr 2/2019 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Za Parkiem" w Jarosławiu,

16. w sprawie powierzenia wykonywania zadań własnych Gminy Miejskiej Jarosław w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,

17. w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w 2019 roku na wypłatę przez Gminę Miejską Jarosław rekompensat wynikających z tytułu zawarcia umowy wykonawczej o świadczenie usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego - komunikacji miejskiej, z podmiotem wewnętrznym - Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Jarosławiu na okres przekraczający rok budżetowy,

18. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawrcia umowy dzierżawy,

19. w sprawie zabezpieczenia spłaty kredytu. 

V Informacja na temat realizacji inwestycji miejskich, stadion miejski.
VI Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
VII Informacja przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
VIII Wybór przedstawicieli Rady Miasta Jarosławia do Rady Programowej ds. Sportu.
IX Wolne wnioski i informacje.
X Zakończenie obrad.

Projekty uchwał, sprawozdania, informacje opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady sesji Rady Miasta Jarosławia są transmitowane, a dostęp do transmisji jest na stronie Urzędu Miasta Jarosławia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Transmisje z obrad sesji.

Barbara Brzezińska
(25.11.2019 | aktualizacja 25.11.2019 14:25)
Fot. Barbara Brzezińska
Archiwum
Lipiec 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31