Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2019 » Listopad
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

XVI sesja Rady Miasta Jarosławia - 25 listopada 2019

W porządku obrad znalazło się 19 projektów uchwał. Wszystkie znalazły poparcie radnych. Ustanowienie roku 2020 Rokiem Św. Jana Pawła II, nowy Program współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi, czy zmiany w zakresie zagospodarowania przestrzennego to tylko niektóre z tematów omawianych podczas sesji.

Częściowo zmieniono zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+", w szczególności podwyższony został koszt wyżywienia z 3 zł na 5 zł dziennie od osoby, w związku ze znacznym wzrostem kosztów zakupu żywności. Podjęto uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Ustalone zostały szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Zmianie uległ regulamin określający dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

20 tys. zł przeznaczono na działalność bieżącą Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu. Przyjęto Program współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Uchwalono zmianę nr 10/1/2015 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jarosławia w rejonie ul. Hetmana Jana Karola Chodkiewicza w Jarosławiu oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 1/15 obszaru w rejonie ul. Hetmana Jana Karola Chodkiewicza w Jarosławiu.

Radni ustanowili rok 2020 Rokiem Św. Jana Pawła II. Wyrazili zgodę na przystąpienie do sporządzenia zmiany Nr 2/2019 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Za Parkiem" w Jarosławiu.  Powierzono wykonywanie zadań własnych Gminy miejskiej Jarosław w zakresie lokalnego transportu zbiorowego Miejskiemu Zakładowi Komunikacji Sp. z o.o.

Rada zapoznała się z informacją na temat realizacji inwestycji miejskich, w tym stadionu miejskiego przy ul. Piekarskiej, a także ze sprawozdaniem z działalności Burmistrza Miasta Jarosławia.

Do Rady Programowej ds. Sportu zostali zgłoszeni z grona radnych następujący kandydaci: Szczepan Łąka, Wiesław Strzępek, Jarosław Litwiak, Jolanta Makarowska, Witold Duszyński, Piotr Kozak oraz Bożena Łanowy. Ostatecznie swoje kandydatury wycofali: Bożena Łanowy i Piotr Kozak, zaś Witold Duszyński nie był obecny i zgodnie ze statutowymi zapisami nie miał możliwości wyrażenia oficjalnej zgody na kandydowanie. Ostatecznie w Radzie Programowej ds. Sportu Radę Miasta Jarosławia będą reprezentowali: Jolanta Makarowska, Jarosław Litwiak, Szczepan Łąka oraz Wiesław Strzępek.

Iga Kmiecik
Kancelaria Burmistrza Miasta
(25.11.2019 | aktualizacja 26.11.2019 13:14)
Archiwum
Lipiec 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31